1

Cuộc đoán phạt năm quốc gia

1A-mốt là một người chăn chiên sống tại làng Thê-qua. Suốt ngày này sang ngày khác, A-mốt ngồi trên sườn núi chăm sóc bầy chiên, giữ cho chiên khỏi lầm đường lạc lối.
2Một hôm, trong một khải tượng, Chúa báo cho A-mốt biết trước những diễn biến tương lai của dân Y-sơ-ra-ên. Năm ấy, vua Ô-xia đang trị vì nước Giu-đa và Giê-rô-bô-am (con Giô-ách) làm vua nước Y-sơ-ra-ên - tức là hai năm trước cơn động đất: Đây là những điều tôi nghe thấy: Từ Si-ôn, Chúa gầm thét như sư tử, từ Giê-ru-sa-lem, Ngài lên tiếng phán dạy: các đồng cỏ trên vùng Cát-mên khô cằn đến nỗi những người chăn chiên đều than khóc.

Đa-mách (Sy-ri)

3Chúa phán: "Nhân dân Đa-mách phạm tội quá nhiều - gấp ba gấp bốn lần khi trước nên Ta phải đoán phạt, không dung thứ được nữa. Họ đã lấy cây đập lúa bằng sắt mà đánh dân Ta trong xứ Ga-la-át đến tan xương nát thịt. 4Vì thế, Ta sẽ phóng hỏa đốt cung điện của Ha-xa-ên và chà nát các đền đài, chiến lũy kiên cố của Bên-Ha-đát. 5Ta sẽ bẻ gãy then sắt gài các cổng thành Đa-mách, và quét sạch dân cư đến tận thung lũng A-ven. Vua chúa và nhân dân Sy-ri đều sẽ bị lưu đày qua xứ Ki-rơ," Chúa phán vậy.

Ga-xa (Phi-li-tin) và Ty-rơ (Phê-ni-xi)

6Chúa phán: "Nhân dân Ga-xa phạm tội quá nhiều - gấp ba gấp bốn lần khi trước - nên ta phải đoán phạt không dung thứ được nữa. Họ đã đem cả một dân tộc bán cho dân Ê-đôm làm nô lệ. 7Vì thế Ta sẽ phóng hỏa đốt các tường thành Ga-xa, đốt luôn các đền đài chiến lũy kiên cố.
8Dân Ách-đốt sẽ bị tàn sát; thành Éc-rôn và vua của Ách-kê-lôn sẽ bị tiêu diệt. Dân Phi-li-tin còn sống sót bao nhiêu cũng chết sạch" Chúa phán vậy.
9Chúa phán: "Nhân dân Ty-rơ phạm tội quá nhiều -gấp ba gấp bốn lần khi trước - nên Ta phải đoán phạt, không dung thứ được nữa. Họ đã đem cả một dân tộc bán cho dân Ê-đôm làm nô lệ, và bội ước bội tình huynh đệ. 10Vì thế, Ta sẽ phóng hỏa đốt các tường thành Ty-rơ, đốt luôn các đền đài, chiến lũy kiên cố."

Ê-đôm và Am-môn.

11Chúa phán: "Nhân dân Ê-đôm phạm tội quá nhiều - gấp ba gấp bốn lần khi trước - nên Ta phải đoán phạt họ, không dung thứ được nữa. Họ đã nhẫn tâm tuốt gươm đuổi đánh Y-sơ-ra-ên, anh em mình, không chút thương xót và đã giữ lòng cừu hận đời này sang đời khác. 12Ta sẽ phóng hỏa đốt thành phố Thê-man, đốt luôn cả các đền đài, chiến lũy của Bốt-ra.
13Chúa phán: "Nhân dân Am-môn phạm tội quá nhiều - gấp ba gấp bốn lần khi trước - nên Ta phải đoán phạt, không dung thứ được nữa. Họ đã mổ bụng các đàn bà có thai trong cuộc xâm lăng xứ Ga-la-át của Y-sơ-ra-ên để mở rộng biên cương. 14Ta sẽ phóng hỏa đốt các tường thành Ráp-ba, đốt luôn các đền đài chiến lũy giữa tiếng hò hét xung phong của quân thù, như một trận gió lốc giữa ngày bão lớn. 15Vua quan Am-môn sẽ cùng nhau bị lưu đày." Chúa phán vậy.