15

Tơlơi Samsôn Rŭ Nua Ƀơi Ƀing Philistia

1Tơdơi ƀiă kơ anŭn, amăng bơyan hơpuă pơdai kơtor, Samsôn mă sa drơi ană bơbe kiăng brơi kơ bơnai ñu laih anŭn nao čuă ngui gơ̆. Ñu laĭ, “Kâo či nao dŏ hrŏm hăng bơnai kâo.” Samơ̆ tơhmua đah rơkơi ñu ƀu brơi kơ ñu mŭt amăng anih bơnai ñu ôh.
2Tơhmua ñu laĭ tui anai, “Kâo pơmĭn sĭt nik ih pơrơmut kơ ñu, tui anŭn kâo jao hĭ ñu kơ pô djru ih pơdŏ laih. Adơi ñu jing hiam hloh kơ ñu, tui anŭn, mă dŏ adơi ñu pơala brơi kơ ñu bĕ.”
3Samsôn laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Tal anai kâo hơmâo laih tơlơi djơ̆ găl kiăng rŭ nua ƀơi ƀing Philistia.” 4Giŏng anŭn, ñu tơbiă nao mă klâo-rơtuh drơi pơja laih anŭn akă hĭ gơñu dơdua ƀơi aku jing hĭ lu pe̱r. Laih anŭn, ñu akă arôk ƀơi rĭm pe̱r anŭn ƀơi aku. 5Giŏng anŭn, ñu tuč apui ƀơi arôk anŭn laih anŭn lui brơi pơja anŭn đuaĭ amăng hơma pơdai ƀing Philistia. Tui anŭn, ñu čuh pơrai hĭ pơdai aka yuă amăng hơma wơ̆t hăng pơdai čơnap, hrŏm hăng khul đang boh kơƀâo laih anŭn đang boh ôliwơ mơ̆n.
6Tơdang ƀing Philistia tơña, “Hlơi pô ngă tơlơi anŭn lĕ?” Arăng ruai brơi kơ ƀing gơñu tui anai, “Samsôn, han pô mơnuih Timnah yơh ngă, yuakơ pô anŭn jao brơi hĭ laih bơnai Samsôn kơ pô djru ñu.”
 Tui anŭn, ƀing Philistia nao mă čuh pơdjai hĭ bơnai Samsôn wơ̆t hăng ama gơ̆ mơ̆n.
7Samsôn laĭ kơ ƀing Philistia tui anai, “Yuakơ ƀing gih hơmâo ngă laih kar hăng anŭn, kâo ƀu či pơdơi hĭ ôh tơl kâo hơmâo rŭ nua laih ƀơi ƀing gih.” 8Tui anŭn, Samsôn kơsung taih kơtang biă mă laih anŭn pơdjai hĭ lu mơnuih amăng ƀing Philistia. Giŏng anŭn, ñu nao dŏ amăng pa̱r čư̆ ƀơi anih boh pơtâo Êtam yơh.
9Ƀing ling tơhan Philistia đĭ rai dŏ jưh amăng anih lŏn ƀing kơnung djuai Yudah, kơsung rai truh pơ anih Lehi. 10Ƀing mơnuih Yudah tơña, “Yua hơget ƀing gih rai pơblah ƀing gơmơi lĕ?”
 Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơmơi rai kiăng mă Samsôn jing mơnă, kiăng kơ ngă kơ ñu kar hăng ñu hơmâo ngă laih kơ ƀing gơmơi.”
11Giŏng anŭn, hơmâo klâo-rơbâo čô mơ̆ng ƀing Yudah trŭn nao pơ anih pa̱r čư̆ amăng čư̆ boh pơtâo Êtam laih anŭn laĭ kơ Samsôn tui anai, “Ơ Samsôn, hơget tơlơi ih hơmâo ngă laih kơ ƀing gơmơi lĕ? Ih ƀu thâo krăn ôh hă ƀing Philistia anai git gai ƀing ta?”
 Samsôn laĭ glaĭ tui anai, “Sĭt kâo kơnơ̆ng ngă kơ ƀing gơñu djơ̆ kar hăng ƀing gơñu ngă laih kơ kâo đôč yơh.”
12Giŏng anŭn, ƀing gơñu laĭ kơ Samsôn tui anai, “Ƀing gơmơi rai kiăng mă akă hĭ ih laih anŭn jao ih kơ ƀing Philistia.” Samsôn laĭ, “Tơdah tui anŭn, ƀuăn hăng kâo bĕ, gih pô ƀu či pơdjai hĭ kâo ôh.”
13Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ, ƀing gơmơi či kơnơ̆ng akă hĭ ih laih anŭn jao hĭ ih kơ ƀing gơñu đôč. Ƀing gơmơi ƀu či pơdjai hĭ ih ôh.” Tui anŭn, ƀing gơñu akă Samsôn hăng dua djoi hrĕ kuĭ phrâo laih anŭn ba gơ̆ đĭ mơ̆ng anih boh pơtâo anŭn. 14Tơdang ñu nao jĕ truh pơ plei Lehi, ƀing Philistia anăp nao pơ ñu laih anŭn ur dreo yơh. Samơ̆ Yang Bơngăt Yahweh trŭn rai ƀơi ñu hăng tơlơi dưi kơtang. Ñu pơtơĭ hĭ khul hrĕ kuĭ ƀơi tơngan ñu jing hrup hăng phŭn bơnga hơmlơi apui ƀơ̆ng djơ̆, laih anŭn hrĕ arăng akă ñu anŭn lê̆ trŭn hĭ mơ̆ng tơngan ñu yơh. 15Ñu hơduah ƀuh sa boh tơlang kơham aseh glai khăng, tui anŭn ñu mă đĭ laih anŭn pơdjai hĭ sa-rơbâo čô mơnuih yơh.
16Giŏng anŭn, Samsôn laĭ tui anai,
  “Hăng sa boh tơlang kơham aseh glai anai yơh
   kâo hơmâo pơjing hĭ laih ƀing gơñu jing hĭ hrup hăng ƀu̱r aseh glai djai.
  Hăng sa boh tơlang kơham aseh glai anai yơh
   Kâo hơmâo pơdjai hĭ laih sa-rơbâo čô mơnuih.”
17Tơdang ñu pơhiăp giŏng laih, ñu glŏm hĭ tơlang kơham aseh glai anŭn; tui anŭn anih anŭn ñu pơanăn jing anih Ramat-Lehi yơh.
18Yuakơ ñu mơhao ia đơi, tui anŭn ñu iâu kwưh kơ Yahweh tui anai, “Ih hơmâo pha brơi laih kơ kâo, ding kơna Ih anai, sa tơlơi dưi hĭ prŏng. Ră anai kâo khŏm djai hĭ yuakơ mơhao ia laih anŭn lê̆ amăng tơngan tơlơi dưi ƀing ană tuai hă?” 19Giŏng anŭn, Ơi Adai pơčơđang hĭ lŏn ƀơi anih Lehi anŭn, tui anŭn hơmâo ia rô tơbiă mơ̆ng lŏn anŭn yơh. Tơdang Samsôn mơñum, jua pơmĭn ñu mơdưh glaĭ laih anŭn ñu hơmâo glaĭ pran yơh. Yuakơ anŭn yơh arăng pơanăn ia anŭn jing In-Hakkôrê, laih anŭn ia anŭn dŏ ƀơi anih Lehi hlŏng truh kơ ră anai.
20Tui anŭn, Samsôn dui ba ƀing Israel amăng duapluh thŭn tơdang rơnŭk ƀing Philistia git gai.