15

1Sui ƀiă tinăn, hlăk yan wiă mdiê ƀlê, Y-Samsôn nao čhưn hŏng mô̆ ñu, djă ba sa drei êđai bê. Ñu lač, “Kâo čiăng nao dôk hŏng mô̆ kâo hlăm adŭ pĭt.” Ƀiădah ama mniê anăn amâo brei ñu mŭt ôh. 2Ama mniê anăn lač, “Kâo mĭndah ih bi êmut snăk kơ gơ̆; snăn kâo brei gơ̆ leh kơ găp ih. Amâo djŏ hĕ adei mniê gơ̆ siam hĭn kơ gơ̆? Kâo akâo kơ ih, mă ñu.” 3Y-Samsôn lač kơ diñu, “Tal anei kâo amâo srăng lŏ jing năng arăng ƀuah ôh ti anăp phung Philistin, tơdah kâo ngă jhat kơ diñu.”
4Snăn Y-Samsôn đuĕ nao mă tlâo êtuh drei mja leh anăn mă pui kƀong. Ñu mă kă ku dua drei mbĭt leh anăn kă pui kƀong ti plah wah ku dua drei mja. 5Tơdah ñu čuh leh pui kƀong, ñu tha phung mja mŭt hlăm hma mdiê ƀlê phung Philistin, leh anăn pui ƀơ̆ng čăp mdiê ƀlê leh anăn mdiê ƀlê ka wiă, leh anăn wăt đang boh kriăk ƀâo leh anăn ôliwơ mơh. 6Phung Philistin lač, “Hlei pô ngă klei anei?” Arăng lač, “Y-Samsôn yơh, mtâo sa čô êkei ƀuôn Timna, kyuadah ñu mă mô̆ gơ̆ leh anăn brei hĕ kơ găp gơ̆.” Snăn phung Philistin hriê leh anăn čuh mniê anăn wăt ama mniê hŏng pui. 7Y-Samsôn lač kơ diñu, “Tơdah klei anei jing klei diih ngă, kâo kat asei kâo srăng rŭ ênua kơ diih, leh klei anăn kơh kâo dôk êđăp ênang.” 8Ñu čăm digơ̆ ti pha leh anăn ti kơiêng leh anăn bi mdjiê lu. Leh anăn ñu trŭn nao dôk hlăm ƀăng boh tâo Êtam.

Y-Samsôn Dưi Hŏng Phung Philistin Ti Krĭng Lêhi

9Phung Philistin đĭ nao ngă kđông hlăm čar Yuđa, dăp kahan ti krĭng Lêhi. 10Phung êkei Yuđa lač, “Si ngă diih hriê bi blah hŏng hmei?” Diñu lŏ lač, “Hmei hriê čiăng mă čăp Y-Samsôn, čiăng ngă kơ ñu msĕ si ñu ngă leh kơ hmei.” 11Snăn tlâo êbâo phung êkei Yuđa trŭn nao kơ ƀăng boh tâo Êtam leh anăn lač kơ Y-Samsôn, “Ih amâo thâo hĕ kơ phung Philistin jing khua kiă kriê drei? Snăn ya klei ih ngă leh kơ hmei?” Ñu lač kơ digơ̆, “Msĕ si diñu ngă leh kơ kâo, snăn mơh kâo ngă leh kơ diñu.” 12Digơ̆ lač kơ ñu, “Hmei hriê čiăng čăp ih, snăn hmei dưi jao ih hlăm kngan phung Philistin.” Y-Samsôn lač kơ diñu, “Brei diih kat asei kơ kâo kơ diih pô amâo srăng bi mdjiê kâo ôh.” 13Digơ̆ lač kơ ñu, “Hơăi, hmei knŏng čiăng čăp ih leh anăn jao ih hlăm kngan diñu. Hmei amâo srăng bi mdjiê ih ôh.” Snăn digơ̆ čăp ñu hŏng dua aruăt klei kuĭ mrâo, leh anăn atăt ñu kbiă mơ̆ng ƀăng boh tâo.
14Tơdah ñu truh kơ krĭng Lêhi, phung Philistin hriê driâo čiăng bi tuôm hŏng Y-Samsôn; leh anăn Mngăt Myang Yêhôwa hriê dôk mbĭt hŏng ñu hŏng klei ktang. Klei arăng kă ti kngan ñu jing msĕ si klei kbuă pui dôk ƀơ̆ng, leh anăn klei anăn tloh mơ̆ng kngan ñu. 15Ñu ƀuh klang kang aseh dliê mrâo djiê. Ñu yơr kngan apai mă dŏ anăn, leh anăn hŏng dŏ anăn ñu bi mdjiê sa êbâo čô phung Philistin. 16Leh anăn Y-Samsôn lač,
  “Hŏng sa ƀĕ klang kang aseh dliê,
   mnuih djiê tơl lu kăm;
  hŏng sa ƀĕ klang kang aseh dliê,
   kâo bi mdjiê leh sa êbâo čô mnuih.”
17Leh ruê̆ ñu blŭ snăn, ñu hwiê hĕ klang kang aseh dliê, leh anăn arăng pia anôk anăn Ramat-Lêhi.
18Ñu mhao êa snăk, leh anăn ñu iêu Yêhôwa leh anăn lač, “Ih brei leh klei bi mtlaih prŏng anei hŏng kngan dĭng buăl ih, leh anăn ară anei kâo srăng djiê hŏng klei mhao mơ̆, leh anăn lĕ hlăm kngan phung amâo mâo khăt klĭt hĕ?” 19Aê Diê bi kđang ƀăng boh tâo ti krĭng Lêhi, leh anăn êa kbiă mơ̆ng anăn. Leh ñu mnăm, ñu lŏ mâo ai ktang. Kyuanăn arăng bi anăn kơ anôk anăn Ên-Hakôr; anôk anăn ti krĭng Lêhi, ăt dôk truh kơ hruê anei.
20Ñu phat kđi phung Israel hlăm ênuk phung Philistin êjai dua pluh thŭn.