22

1Yawmsaub has le nuav tas, “Ca le nqeg moog rua huv Yuta tug vaajntxwv lub tsev hab has tej lug nuav rua hov ntawd tas, 2‘Yuta tug vaajntxwv kws nyob sau Tavi lub zwm txwv 'e, koj hab koj cov tub teg tub taw hab koj cov pejxeem kws moog lug ntawm lub rooj loog nuav, ca le noog Yawmsaub tej lug. 3Yawmsaub has le nuav tas, Ca le txav txem ncaaj hab ua ncaaj nceeg, hab paab tug kws raug tub saab lws kuas dim huv tug kws quab yuam nwg txhais teg. Hab tsw xob ua txhum ua limham ndais ntuj rua lwm haiv tuabneeg hab tej mivnyuas ntsuag tsw muaj txwv hab cov puj ntsuag, hab tsw xob tua tug kws tsw txhum tuag rua huv lub chaw nuav. 4Yog mej noog tej lug nuav tag tag mas yuav muaj vaajntxwv nyob sau Tavi lub zwm txwv nkaag tej rooj loog huv lub tsev nuav, yuav caij tsheb ua rog hab caij neeg lug, yog tej vaajntxwv hab puab cov tub teg tub taw hab puab tej pejxeem. 5Tassws yog mej tsw noog tej lug nuav, Yawmsaub has tas, Kuv tuav kuv lub npe cog lug khov kho tas lub tsev nuav yuav nyob do cuas ca.’ ”
6Yawmsaub has le nuav txug Yuta tug vaajntxwv lub tsev tas,
  “Koj zoo yaam nkaus le Kile‑a rua kuv,
   zoo yaam nkaus le lub hauv roob Lenpanoo.
  Txawm le ntawd los kuv yuav muab koj ua caj ntuj nraag teb do,
   ua lub nroog kws tsw muaj tuabneeg nyob.
  7Kuv yuav npaaj cov kws ua kuas puam tsuaj tuaj tawm tsaam koj,
   puab txhua tug muaj cuab yeej ua rog.
  Puab yuav ntuv koj tej ntoo cab kws zoo nkauj qaug taag,
   hab muab hlawv pov tseg.
8“Hab tej tebchaws coob yuav hlaa lub nroog nuav moog, hab nyag yuav has rua nyag phoojywg has tas, ‘Ua caag Yawmsaub ua le nuav rua lub nroog luj nuav?’ 9Mas puab yuav teb tas, ‘Vem yog cov tuabneeg nuav muab Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv tej lug cog tseg tso tseg lawm, puab moog pe hab ua koom rua luas tej daab.’ ”
  10Tsw xob quaj tug vaajntxwv kws tuag lawd,
   hab tsw xob mob sab nwg,
  tassws quaj heev rua nwg tug tub
   kws raug nteg coj moog lawm,
  tsua qhov nwg yuav tsw tau rov lug
   pum lub tebchaws kws yug nwg le lawm.
11Yawmsaub has le nuav txug Yauxiya tug tub Salu kws ua vaajntxwv kaav Yuta nyob nwg txwv Yauxiya chaw, yog tug kws tawm huv lub chaw nuav moog, has tas, “Nwg yuav tsw tau rov lug rua ntawm nuav le lawm. 12Nwg yuav tuag rua huv lub chaw kws luas nteg nwg coj moog nyob hab nwg yuav tsw pum lub tebchaws nuav dua le lawm.”
  13“Tug kws ua nwg lub tsev lug
   ntawm txujkev tsw ncaaj nceeg
   yuav raug txom nyem lauj!
  Nwg ua txheej sau kuj tsw ua ncaaj ua nceeg
   hab nwg quab yuam kwvtij zej zog ua num dawb rua nwg xwb
   tsw them nqe zug rua puab le.
  14Nwg has tas, ‘Kuv yuav ua lub tsev luj luj rua kuv nyob
   ua tej chaav daav daav rua txheej sau.’
  Nwg tho qhov rais rua lub tsev hab muab tej txag ntoo cab
   lug teem lu tej phaab ntsaa nruab nrog
   hab muab pleev lab ploog.
  15Koj xaav tas qhov kws koj muab ntoo cab
   ntau dua lwm tug le ua tsev
   yuav ua rua koj tau ua vaajntxwv lov?
  Koj txwv kuj tau noj tau haus hab txav txem ncaaj
   hab ua ncaaj nceeg, mas nwg txhad tau zoo hab vaam meej.
  16Nwg tu plaub rua tej pluag hab tej txom nyem, nwg txhad tau zoo.
   Qhov kws ua tej nuav yog qhov kws paub kuv los tsw yog?”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  17“Tassws koj lub qhov muag lub sab lub ntsws
   tsuas yog xaam pum qhov kws ua tsw ncaaj es tau ntau xwb,
  yog qhov kws tua tej tuabneeg tsw txhum pov tseg,
   hab qhov kws quab yuam ua limham ndais ntuj rua luas.”
18Vem le nuav Yawmsaub has le nuav txug Yauxiya tug tub Yehauyakhi kws yog Yuta tug vaajntxwv tas,
  “Puab yuav tsw quaj ntsuag nwg has tas,
   ‘Kuv tug tijlaug,’ lossws ‘Kuv tug muam.’
  Puab yuav tsw quaj ntsuag nwg has tas,
   ‘Kuv tug tswv,’ lossws ‘Kuv tug vaajntxwv.’
  19Yuav muab nwg log ib yaam le faus neeg luav,
   nwg yuav raug muab hai moog laim
   rua nrau Yeluxalee tej rooj loog.”

  20“Yeluxalee, koj ca le nce moog peg Lenpanoo hab qw nrov nrov,
   hab tsaa koj lub suab huv Npasaa tebchaws,
  ca le qw huv Anpali, tsua qhov cov kws koj hlub
   suavdawg raug puam tsuaj taag lawm.
  21Thaus koj tseed vaam meej kuv tub has rua koj
   tassws koj has tas, ‘Kuv tsw noog.’
  Tej nuav yog koj lub sab kws koj coj ib txwm thaus yau lug,
   yog qhov kws koj tsw noog kuv lub suab.
  22Cua yuav qhwv nkaus koj cov tuabneeg yug yaaj huvsw,
   mas cov kws koj hlub kuj yuav raug muab nteg coj moog.
  Mas koj yuav txaaj muag poob ntsej muag
   vem yog tim txhua yaam kev phem kws koj ua.
  23Tug kws nyob huv Lenpanoo 'e,
   kws ua zeg nyob huv plawv tej ntoo cab
  koj yuav quaj ntsaaj heev
   rua thaus kev mob nkeeg lug raug koj
   yaam nkaus le tug quaspuj ua mob teb yuav yug mivnyuas.”
24Yawmsaub has tas, “Kuv yeej muaj txujsa nyob mas txawm yog Yuta tug vaajntxwv Yehauyakhee tug tub Khauniya yog lub nplhaib ntawm kuv txhais teg xws los kuv yuav muab hle pov tseg, 25hab muab koj cob rua huv cov kws txuv koj txujsa txhais teg, yog cov tuabneeg kws koj ntshai txhais teg, yog vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo txhais teg hab cov Kheentia txhais teg. 26Kuv yuav muab koj hab koj nam kws yug koj laim moog rua lwm lub tebchaws kws tsw yog yug meb, mas meb yuav tuag rua hov ntawd. 27Tassws lub tebchaws kws puab xaav xaav rov qaab lug nyob hov, puab yuav tsw tau rov lug nyob le lawm.”
  28Tug txwvneej Khauniya nuav
   yog lub laujkaub kws luas saib tsw taug hab tawg lawm,
   yog laujkaub kws tsw muaj leejtwg nyam le lov?
  Ua caag nwg hab nwg tej mivnyuas
   raug muab laim pov tseg
   rua lub tebchaws kws puab tsw paub le?
  29Tebchaws 'e, tebchaws, tebchaws,
   ca le noog Yawmsaub tej lug.
  30Yawmsaub has le nuav tas,
   “Ca le sau ca tas tug quasyawg nuav tsw muaj mivnyuas,
  nwg yuav ua tsw tau ib yaam daabtsw tav rua nwg swm neej,
   tsua qhov tsw muaj ib tug tub kws yuav vaam meej
  hab nyob tau sau Tavi lub zwm txwv
   hab kaav Yuta dua le lawm.”