22

Yelemis Tso Xov rau Cov Yudas Tus Vajntxwv

1-2Tus TSWV kom kuv mus rau hauv lub loog thiab hais rau cov Yudas tus vajntxwv uas yog Daviv tus xeebntxwv, nws cov nomtswv thiab cov pejxeem uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees kom mloog tus TSWV tej lus uas hais tias, 3“Kuv uas yog tus TSWV, kuv samhwm kom nej yuav tsum ua zoo thiab ua ncaj, nej yuav tsum pab tus uas raug luag dag ntxias. Tsis txhob quab yuam lossis tsimtxom cov neeg txawv tebchaws, cov menyuam ntsuag lossis tej pojntsuam; thiab tsis txhob tua cov neeg uas tsis muaj txim rau ntawm qhov chaw dawbhuv no. 4Yog nej muab siab rau ua raws li kuv tej lus no, ces Daviv cov xeebntxwv yuav tau ua vajntxwv kav tebchaws mus li. Lawv, lawv cov nomtswv thiab lawv tej pejxeem yuav tau caij nees thiab caij tsheb nees mus thiab los ntawm lub loog no tej roojvag. 5Tiamsis yog nej tsis mloog kuv tej lus samhwm, ces kuv qhia rau nej hais tias, kuv yuav ua kom lub loog no pob puas tas. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.
6“Kuv saib cov Yudas tus vajntxwv lub loog zoo nkauj ib yam li cheebtsam Nkile-as thiab ib yam li tej roob Lenpanoos; tiamsis kuv yuav ua kom lub loog nyob qhuav nquas cia tsis muaj neeg nyob. 7Kuv yuav tso neeg tuaj rhuav lub loog kom puastsuaj. Lawv yuav nqa taus tuaj ntov tej ncej ntoo ciab uas zoo nkauj thiab muab hlawv kom kub hnyiab tas.
8“Tom qab ntawd tej neeg txawv tebchaws uas dhau kev tuaj yuav sib nug hais tias, vim li cas kuv uas yog tus TSWV yuav ua li ntawd rau lub nroog loj no. 9Ces lawv yuav teb hais tias twb yog vim cov Yudas tsis ua raws li tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv tej lus cog tseg, thiab lawv mus pe luag tej vajtswv lawm.”

Yelemis Hais Txog Yau-ahas

  10Cov Yudas, nej tsis txhob quaj
   Vajntxwv Yauxiyas;
  thaum nws tuag nej tsis txhob nyiav.
  Tiamsis nej cia li quaj ntsuag rau
   Yau-ahas uas yog Yauxiyas tus tub;
  luag twb ntes nws coj mus lawm, nws
   yuav tsis rov los
  pom lub tebchaws uas nws niam yug
   nws ib zaug li lawm.
11Tus TSWV hais txog Yauxiyas tus tub Yau-ahas uas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas hloov nws txiv chaw hais tias, “Nws tawm ntawm no mus lawm yuav tsis tau rov los li. 12Nws yuav tuag rau hauv lub tebchaws uas luag coj nws mus, thiab nws yuav tsis tau rov los rau hauv lub tebchaws no li.”

Yelemis Hais Txog Yehauyakees

  13Tus uas ua nws lub tsev ntawm lub siab tsis ncaj,
  txuas nws lub tsev kom dav ntawm lub siab nkhaus;
  thiab yuam nws tej tubzog ua haujlwm
  tsis them nqi zog rau lawv, tus
   ntawd yuav raug puastsuaj.
  14Tus uas hais tias, “Kuv yuav ua ib
   lub loog loj rau kuv
  kom muaj tej chav dav heev rau tshooj saud.”
  Yog li ntawd, nws thiaj ua qhovrai rau nws lub tsev,
  muab txiag ntoo ciab los xov thiab vuam kob liab rau,
   tus ntawd yuav puastsuaj.
  15Koj muab ntoo ciab los ua tsev rau koj nyob,
  koj txawm tau ua tus vajntxwv uas
   zoo tshaj lwm tus no los?
  Koj txiv yeej ibtxwm txaus siab rau nws lub neej,
  nws ibtxwm ua ncaj thiab ua zoo
   thiab txhua yam uas nws ua puavleej vammeej.
  16Nws txiav txim ncaj rau tus txomnyem,
   txhua yam uas nws ua puavleej zoo.
  Tus uas ua li no thiaj yog tus uas paub Vajtswv.
  17Tiamsis koj tsuas pom koj thiaj yog tus zoo xwb;
  koj tua cov neeg uas tsis muaj txim
   thiab quab yuam koj tej pejxeem.
   Tus TSWV hais li ntawd.
18Yog li ntawd, tus TSWV thiaj hais txog Yauxiyas tus tub Yehauyakees uas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas hais tias,
  “Thaum nws tuag tsis muaj leejtwg
   yuav nyiav lossis hais rau nws hais tias,
  ‘Ua li cas koj tuag txomnyem ua luaj,
  kuv tus phoojywg, ua li cas yuav tuag txomnyem ua luaj li!’
  Yuav tsis muaj leejtwg los kua muag
   rau nws lossis quaj hais tias,
  ‘Kuv tus tswv! Kuv tus vajntxwv!’
  19Luag yuav coj nws mus faus ib yam li
   luag tus neesluav mus
  pov rau sab nraum lub nroog
   Yeluxalees tej roojvag.”

Yelemis Hais Txog Lub Nroog Yeluxalees

  20Cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees,
  nej cia li mus rau pem tebchaws
   Lenpanoos thiab qw nrov nrov,
  cia li mus rau hauv tebchaws Npasas
   thiab tsa suab hlo quaj;
  cia li mus qw nrov nrov saum tej
   roob hauv tebchaws Mau-am,
  rau qhov cov uas tuaj nej tog raug
   puastsuaj tas lawm.
  21Tus TSWV hais rau koj thaum uas koj tseem vammeej,
   tiamsis koj tsis mloog nws lus.
  Koj ibtxwm ua koj lub neej li ntawd;
   koj yeej tsis mloog tus TSWV lus li.
  22Cua yuav ntsawj koj tej thawjcoj mus tas,
  cov uas tuaj koj tog yuav raug luag ntes coj mus;
  koj yuav poob ntsejmuag thiab txajmuag heev,
  vim tej kev phem kev qias uas koj tau ua tas los lawm.
  23Koj tau zoo thiab nyob kaj siab lug
   hauv tej tsev
  uas muab tej ntoo ciab pem tebchaws
   Lenpanoos los ua;
  tiamsis koj yuav quaj ntsaj laws
   thaum kev mob los raug koj
  ib yam li tus pojniam uas mob plab yug menyuam.

Vajtswv Txiav Txim rau Yehauyakhees

24Tus TSWV hais rau Vajntxwv Yehauyakhees uas yog vajntxwv Yehauyakees tus tub uas ua vajntxwv kav lub tebchaws Yudas hais tias, “Kuv uas yog Vajtswv tus muaj sia nyob, txawm yog koj yog lub nplhaib homthawj ntawm kuv sab tes xis los kuv yuav muab hle, 25thiab muab cob rau cov neeg uas koj ntshai thiab xav muab koj tua povtseg. Kuv yuav muab koj cob rau Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos thiab nws cov tubrog. 26Kuv yuav cia luag ntes koj thiab koj niam uas yug koj mus rau lwm lub tebchaws. Koj yuav mus rau lub tebchaws uas tsis yog qhov chaw yug koj, thiab neb yuav mus tuag rau qhov ntawd. 27Neb yuav xav rov los rau lub tebchaws no heev, tiamsis neb yuav tsis tau rov los lawm.”
28Kuv hais tias, “Puas yog Vajntxwv Yehauyakhees zoo ib yam li lub hub tawg uas luag muab povtseg tsis muaj leejtwg xav yuav li? Twb yog vim li ntawd nws thiab nws cov menyuam thiaj raug ntes coj mus rau lub tebchaws uas lawv tsis tau paub dua li.”
  29Lub tebchaws, lub tebchaws, lub tebchaws!
   Cia li mloog tej lus uas tus TSWV hais:
  30“Tus txivneej no yeej raug foom tsis
   zoo kom nws cov menyuam ploj tas,
  nws yog ib tug neeg uas ua dabtsi los ua tsis tau li.
  Nws yuav tsis muaj xeebntxwv los kav lub tebchaws Yudas
  ib yam li Daviv muaj xeebntxwv los hloov nws chaw.
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”