22

1Snei Yêhôwa lač: “Trŭn nao bĕ kơ sang mtao Yuđa, leh anăn blŭ klei anei tinăn: 2‘Hmư̆ bĕ klei Yêhôwa blŭ, Ơ mtao Yuđa, pô dôk gŭ ti jhưng mtao Y-Đawit, ih, phung dĭng buăl ih, leh anăn phung ƀuôn sang ih mŭt ti ƀăng jang anei. 3Snei Yêhôwa lač: Ngă bĕ klei kpă ênô leh anăn klei djŏ, leh anăn bi mtlaih bĕ mơ̆ng kngan pô ktư̆ juă pô arăng tlĕ leh mnơ̆ng ñu. Leh anăn đăm ngă klei soh amâodah klei ƀai ôh kơ phung tue, kơ phung anak êrĭt ama, leh anăn kơ phung mniê djiê ung, kăn tuh hlăm anôk anei rei êrah pô amâo mâo soh. 4Kyuadah sĭt nik tơdah diih gưt asăp klei blŭ anei, snăn srăng mâo phung mtao mŭt hlăm ƀăng jang sang anei leh anăn dôk gŭ ti jhưng mtao Y-Đawit, đĭ aseh leh anăn êdeh aseh, diñu, phung dĭng buăl diñu, leh anăn phung ƀuôn sang diñu. 5 Ƀiădah tơdah diih amâo čiăng mđing hmư̆ ôh kơ klei blŭ anei, kâo kat asei hŏng kâo pô, Yêhôwa lač, sang mtao anei srăng jing ênguôl.’ 6Kyuadah snei Yêhôwa lač djŏ kơ sang mtao Yuđa:

   ‘Ih jing kơ kâo msĕ si čar Galaat,
  msĕ si čŏng čư̆ čar Liƀan,
   ƀiădah sĭt nik kâo srăng mjing ih kdrăn tač,
   leh anăn ƀuôn amâo mâo mnuih dôk ôh.
  7Kâo srăng tiŏ nao phung bi rai ngă kơ ih,
   grăp čô djă mnơ̆ng bi blah ñu;
  diñu srăng druôm kyâo sêdar jăk hĭn ih mâo,
   leh anăn hwiê digơ̆ hlăm pui.’
8Lu găp djuê mnuih srăng găn giăm ƀuôn anei, leh anăn grăp čô srăng lač kơ pô riêng gah ñu, ‘Si ngă Yêhôwa ngă leh snăn kơ ƀuôn prŏng anei?’ 9Diñu srăng lŏ wĭt lač, ‘Kyuadah diñu lui wir leh klei bi mguôp hŏng Yêhôwa Aê Diê diñu, leh anăn kkuh mpŭ kơ yang mkăn leh anăn mă bruă kơ digơ̆.’

  10Đăm hia ôh kơ pô djiê leh,
   kăn čŏk hia kơ ñu rei;
  ƀiădah hia bĕ hŏng klei ênguôt kơ pô đuĕ nao mơ̆ng čar leh,
   kyuadah ñu amâo srăng lŏ wĭt ôh čiăng ƀuh čar ñu pô.
11 Kyuadah snei Yêhôwa lač klei djŏ kơ Y-Salum anak êkei Y-Jôsia mtao Yuđa, pô kiă kriê čuê ama ñu, leh anăn pô đuĕ leh mơ̆ng anôk anei: ‘Ñu amâo srăng lŏ wĭt ôh kơ anôk anei, 12ƀiădah hlăm anôk arăng atăt ba ñu jing mnă, tinăn ñu srăng djiê, leh anăn ñu amâo srăng lŏ tuôm ƀuh ôh čar anei.’

  13Knap mñai yơh kơ pô mdơ̆ng sang ñu hŏng klei wê,
   leh anăn adŭ tal dlông ñu hŏng klei amâo kpă;
  pô brei phung riêng gah ñu mă bruă kơ ñu amâo mâo mưn ôh,
   amâo ƀơk digơ̆ ôh;
  14pô lač, ‘Kâo pô srăng mdơ̆ng sa boh sang prŏng
   mâo adŭ tal dlông prŏng ƀai,’
  leh anăn ngă ƀăng bhă điêt kơ gơ̆,
   ngă mtih hŏng kyâo sêdar,
   leh anăn mia mtih anăn hŏng êa hrah.
  15Ih mĭn ih jing mtao mơ̆
   kyuadah ih ngă sang hŏng kyâo sêdar siam hĭn kơ phung mkăn?
  Amâo djŏ hĕ ama ih ƀơ̆ng huă leh anăn mnăm
   leh anăn ngă klei kpă ênô leh anăn klei djŏ?
   Snăn klei jăk jĭn truh kơ ñu.
  16Ñu phat kđi hŏng klei kpă klei phung ƀun ƀin leh anăn knap mñai;
   snăn klei jăk jĭn truh kơ ñu.
   ‘Amâo djŏ hĕ klei ngă snăn jing klei thâo kral kâo,’ Yêhôwa lač?
  17‘Ƀiădah ală leh anăn ai tiê ih
   knŏng čiăng ƀơ̆ng mnga hŏng klei amâo ênuah,
  čiăng tuh êrah pô amâo tuôm soh ôh,
   leh anăn ngă klei ktư̆ juă leh anăn klei jhat ƀai.’ ”
18 Kyuanăn snei Yêhôwa lač klei djŏ kơ Y-Jêhôyakim anak êkei Y-Jôsia mtao Yuđa:
   “Diñu amâo srăng čŏk hia kơ gơ̆ ôh, lač,
  ‘Ơ ayŏng kâo ah!’ amâodah ‘Ơ amai kâo ah!’
   Diñu amâo srăng čŏk hia kơ gơ̆ ôh, lač,
   ‘Ơ khua ah!’ amâodah ‘Ơ klei guh kơang ñu!’
  19Msĕ si arăng dơr sa drei aseh dliê, snăn mơh arăng dơr gơ̆,
   arăng srăng đoh ti tač leh anăn hwiê kbưi mơ̆ng ƀăng jang ƀuôn Yêrusalem.

  20Đĭ nao bĕ kơ čar Liƀan, leh anăn ur
   leh anăn ur kraih hlăm čar Basan;
  ur bĕ mơ̆ng anôk Abarim,
   kyuadah jih jang phung ih khăp rai tuč leh.
  21Kâo blŭ leh kơ ih êjai ênuk ih mâo klei jăk mơak,
   ƀiădah ih lač, ‘Kâo amâo čiăng dôk hmư̆ ôh.’
  Anei yơh klei ih ngă leh mơ̆ng ih jing hlăk ai,
   ih amâo tuôm gưt asăp kơ kâo ôh.
  22Angĭn srăng kpuh mđung jih jang phung mgăt biăp ih,
   leh anăn phung ih khăp srăng nao jing mnă;
  hlăk anăn ih srăng hêñ leh anăn rŭng răng
   kyua jih jang klei wê ih ngă leh.
  23Ơ pô dôk hlăm čar Liƀan,
   dôk ti krah ana kyâo sêdar,
  ih srăng krao êdi yơh tơdah klei ruă truh kơ ih,
   msĕ si klei ruă sa čô mniê dôk đih pui!”
24 “Tui si kâo dôk hdĭp,” Yêhôwa lač, “Wăt tơdah Y-Jêhôyakin anak êkei Y-Jêhôyakim mtao Yuđa jing krah kđăm ti kngan hnuă kâo, ƀiădah ăt kâo srăng toh hĕ 25leh anăn jao ih kơ kngan pô duah bi luč klei hdĭp ih, kơ kngan phung ih huĭ, kơ kngan Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn leh anăn kơ kngan phung Kaldê. 26Kâo srăng suôt ih leh anăn amĭ kkiêng kơ ih kơ čar mkăn, anôk arăng amâo tuôm kkiêng kơ ih ôh, leh anăn tinăn ih srăng djiê. 27Ƀiădah diñu amâo srăng wĭt ôh kơ čar diñu hnĭng čiăng wĭt.”

  28Djŏ mơ̆ Y-Jêhôyakin jing čeh mčah leh arăng bi êmut,
   gŏ amâo mâo pô čiăng ôh?
  Si ngă arăng suôt hĕ leh ñu leh anăn phung anak ñu
   kơ čar diñu amâo thâo kral ôh?
  29Ơ lăn, lăn, lăn,
   hmư̆ bĕ klei Yêhôwa blŭ!
  30Snei Yêhôwa lač:
   “Čih bĕ arăng čuăn leh kơ êkei anei amâo srăng mâo anak ôh,
  ñu jing sa čô mnuih amâo srăng dưi ôh êjai ñu dôk hdĭp;
   kyuadah amâo mâo ôh hlăm phung čô ñu srăng dưi dôk gŭ ti jhưng mtao Y-Đawit,
   leh anăn lŏ jing khua kiă kriê čar Yuđa.”