22

1Yawmsaub hais li no tias, “Cia li nqes mus rau hauv Yuda tus vajntxwv lub tsev thiab hais tej lus no rau qhov ntawd tias, 2‘Yuda tus vajntxwv uas nyob saum Davi lub zwm txwv 'e, koj thiab koj cov tub teg tub taws thiab koj cov pejxeem uas mus los ntawm lub rooj loog no, cia li mloog Yawmsaub tej lus. 3Yawmsaub hais li no tias, Cia li txiav txim ncaj thiab ua ncaj ncees, thiab pab tus uas raug tub sab lws kom dim hauv tus uas quab yuam nws txhais tes. Thiab tsis txhob ua txhaum ua limhiam ntais ntuj rau lwm haiv neeg thiab tej menyuam ntsuag tsis muaj txiv thiab cov poj ntsuam, thiab tsis txhob tua tus uas tsis txhaum tuag rau hauv lub chaw no. 4Yog nej mloog tej lus no tiag tiag mas yuav muaj vajntxwv nyob saum Davi lub zwm txwv nkag tej rooj loog hauv lub tsev no, yuav caij tsheb ua rog thiab caij nees los, yog tej vajntxwv thiab lawv cov tub teg tub taws thiab lawv tej pejxeem. 5Tiamsis yog nej tsis mloog tej lus no, Yawmsaub hais tias, Kuv tuav kuv lub npe cog lus khov kho tias lub tsev no yuav nyob do cuas cia.’ ”
6Yawmsaub hais li no txog Yuda tus vajntxwv lub tsev tias,
  “Koj zoo yam nkaus li Kile‑a rau kuv,
   zoo yam nkaus li lub hau roob Lenpanoo.
  Txawm li ntawd los kuv yuav muab koj
   ua ciaj ntuj nrag teb do,
   ua lub nroog uas tsis muaj neeg nyob.
  7Kuv yuav npaj cov uas ua kom puam tsuaj
   tuaj tawm tsam koj,
   lawv txhua tus muaj cuab yeej ua rog.
  Lawv yuav ntov koj tej ntoo ciab
   uas zoo nkauj vau tag,
   thiab muab hlawv pov tseg.
8“Thiab tej tebchaws coob yuav hla lub nroog no mus, thiab nyias yuav hais rau nyias phoojywg hais tias, ‘Ua cas Yawmsaub ua li no rau lub nroog loj no?’ 9Mas lawv yuav teb tias, ‘Vim yog cov neeg no muab Yawmsaub uas yog lawv tus Vajtswv tej lus cog tseg tso tseg lawm, lawv mus pe thiab ua koom tu luag tej dab.’ ”
  10Tsis txhob quaj tus vajntxwv uas tuag lawd,
   thiab tsis txhob mob siab nws,
  tiamsis quaj heev rau nws tus tub
   uas raug ntes coj mus lawm,
  rau qhov nws yuav tsis tau rov los pom
   lub tebchaws uas yug nws li lawm.
11Yawmsaub hais li no txog Yauxiya tus tub Salu uas ua vajntxwv kav Yuda sawv nyob nws txiv Yauxiya chaw, yog tus uas tawm hauv lub chaw no mus, hais tias, “Nws yuav tsis tau rov los rau ntawm no li lawm. 12Nws yuav tuag rau hauv lub chaw uas luag ntes nws coj mus nyob thiab nws yuav tsis pom lub tebchaws no dua li lawm.”

  13“Tus uas ua nws lub tsev los
   ntawm txojkev tsis ncaj ncees
   yuav raug txom nyem lauj!
  Nws ua txheej saud kuj tsis ua ncaj ua ncees
   thiab nws quab yuam kwvtij zej zog
  ua haujlwm dawb rau nws xwb
   tsis them nqe zog rau lawv li.
  14Nws hais tias,
   ‘Kuv yuav ua lub tsev loj loj rau kuv nyob
   ua tej chav dav dav rau txheej saud.’
  Nws tho qhov rais rau lub tsev
   thiab muab tej txiag ntoo ciab los teem
  lo tej phab ntsa nruab nrog
   thiab muab pleev liab ploog.
  15Koj xav tias qhov uas koj muab
   ntoo ciab ntau dua lwm tus li ua tsev
   yuav ua rau koj tau ua vajntxwv lov?
  Koj txiv kuj tau noj tau haus
   thiab txiav txim ncaj thiab ua ncaj ncees,
   mas nws thiaj tau zoo thiab vam meej.
  16Nws tu plaub rau tej pluag
   thiab tej txom nyem, nws thiaj tau zoo.
  Qhov uas ua tej no
   yog qhov uas paub kuv los tsis yog?”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  17“Tiamsis koj lub qhov muag
   lub siab lub ntsws tsuas yog xam pom
   qhov uas ua tsis ncaj es tau ntau xwb,
  yog qhov uas tua tej neeg tsis txhaum pov tseg,
   thiab qhov uas quab yuam
   ua limhiam ntais ntuj rau luag.”
18Vim li no Yawmsaub hais li no txog Yauxiya tus tub Yehauyakhi uas yog Yuda tus vajntxwv tias,
  “Lawv yuav tsis quaj ntsuag nws hais tias,
   ‘Kuv tus tijlaug,’ lossis ‘Kuv tus muam.’
  Lawv yuav tsis quaj ntsuag nws hais tias
   ‘Kuv tus tswv,’ lossis ‘Kuv tus vajntxwv.’
  19Yuav muab nws log ib yam li faus nees luav,
   nws yuav raug muab hai mus
   laim rau nraum Yeluxalees tej rooj loog.”

  20“Yeluxalees, koj cia li nce mus
   pem Lenpanoo thiab qw nrov nrov,
   thiab tsa koj lub suab hauv Npasas tebchaws,
  cia li qw hauv Anpali,
   rau qhov cov uas koj hlub sawvdaws
   raug puam tsuaj tag lawm.
  21Thaum koj tseem vam meej
   kuv twb hais rau koj tiamsis koj hais tias,
   ‘Kuv tsis mloog.’
  Tej no yog koj lub siab
   uas koj coj ib txwm thaum yau los,
   yog qhov uas koj tsis mloog kuv lub suab.
  22Cua yuav qhwv nkaus
   koj cov neeg yug yaj huvsi,
  mas cov uas koj hlub
   kuj yuav raug muab ntes coj mus.
  Mas koj yuav txaj muag poob ntsej muag
   vim yog tim txhua yam kev phem uas koj ua.
  23Tus uas nyob hauv Lenpanoo 'e,
   uas ua zes nyob hauv nruab nrab tej ntoo ciab
  koj yuav quaj ntsaj heev rau thaum
   kev mob nkeeg los raug koj yam nkaus li
   tus pojniam mob plab yuav yug menyuam.”
24Yawmsaub hais tias, “Kuv yeej muaj txojsia nyob mas txawm yog Yuda tus vajntxwv Yehauyakhee tus tub Khauniya yog lub nplhaib ntawm kuv txhais tes xis los kuv yuav muab hle pov tseg, 25thiab muab koj cob rau hauv cov uas txov koj txojsia txhais tes, yog cov neeg uas koj ntshai txhais tes, yog vajntxwv Nenpukhanexa hauv Npanpiloo txhais tes thiab cov Kheedia txhais tes. 26Kuv yuav muab koj thiab koj niam uas yug koj laim mus rau lwm lub tebchaws uas tsis yog yug neb, mas neb yuav tuag rau qhov ntawd. 27Tiamsis lub tebchaws uas lawv xav xav rov qab los nyob ntawd, lawv yuav tsis tau rov los nyob li lawm.”
  28Tus txivneej Khauniya no yog lub laujkaub
   uas luag saib tsis taus thiab tawg lawm,
   yog laujkaub uas tsis muaj leejtwg nyiam li lov?
  Ua cas nws thiab nws tej menyuam
   raug muab laim pov tseg rau lub tebchaws
   uas lawv tsis paub li?
  29Tebchaws 'e, tebchaws, tebchaws,
   cia li mloog Yawmsaub tej lus.
30Yawmsaub hais li no tias,
  “Cia li sau cia tias tus txiv no
   tsis muaj menyuam, nws yuav ua tsis tau
   ib yam dabtsi tiav rau nws sim neej,
  rau qhov tsis muaj ib tug tub
   uas yuav vam meej
  thiab nyob tau saum Davi lub zwm txwv
   thiab kav Yuda dua li lawm.”