22

Tơlơi Phat Kơđi Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Pơtao Yudah Sat Ƀai

1Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp hăng Yirmeyah, “Trŭn nao bĕ pơ sang pơtao pơtao lŏn čar Yudah laih anŭn pơhaih bĕ boh hiăp Kâo 2hăng pơtao ƀing Yudah, jing ƀing ană tơčô pơtao Dawid, hăng ƀing khua moa ñu wơ̆t hăng ƀing ană plei, jing ƀing găn rai mơ̆ng khul amăng ja̱ng sang anŭn. Pơhiăp bĕ hăng ƀing gơñu tui anai, ‘Hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh. 3Anai yơh jing tơlơi Ñu pơhiăp: Amăng anih rơgoh hiam anai, ngă bĕ tơlơi djơ̆ lăp laih anŭn tơlơi tơpă hơnơ̆ng. Pơklaih hĭ bĕ ƀing mơnuih arăng plư pleč laih mơ̆ng tơngan ƀing kơtư̆ juă gơñu. Anăm ngă ƀrưh ƀai ƀôdah tơlơi sat ƀai kơ ƀing tuai, ƀing tơhrit ama ƀôdah ƀing đah kơmơi kơmai, laih anŭn anăm pơdjai hĭ mơnuih ƀu soh ôh. 4Tơdah ƀing gih răng pơñen ngă tui hơdôm tơlơi pơđar anai, sĭt yơh ƀing ană tơčô pơtao Dawid či tŏ tui git gai wai lăng hăng găn rai mơ̆ng khul amăng ja̱ng sang pơtao anai yơh. Ƀing gơñu hrŏm hăng ƀing khua moa laih anŭn ƀing ană plei gơñu či đĭ ƀơi khul rơdêh aseh laih anŭn ƀơi khul aseh. 5Samơ̆ tơdah ƀing gih ƀu tui gưt hơdôm tơlơi pơđar anŭn ôh, Kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Kâo pô kơ tơlơi sang pơtao anŭn či jing hĭ răm rai yơh.’ ” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
6Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ kơ tơlơi sang pơtao pơtao anih lŏn Yudah:
  “Wơ̆t tơdah sang pơtao anai jing hiam rô̆ kơ Kâo kar hăng anih lŏn Gilead
   jing hiam kar hăng khul čư̆ čan anih lŏn Lebanôn,
  sĭt Kâo či ngă brơi kơ sang anai jing anih hiăl măl kar hăng tơdron ha̱r,
   jing kar hăng plei pla rơngol yơh.
  7Kâo či pơkiaŏ ƀing pơrai rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng sang anai,
   rĭm čô gơñu hăng gơnam blah ñu pô,
  laih anŭn ƀing gơñu či khăt hĭ khul kơyâo hlô̱ng kơyâo sar sang anai yơh
   laih anŭn glŏm hĭ khul kơyâo anŭn amăng apui yơh.
8“Mơnuih mơnam mơ̆ng lu lŏn čar či găn rai ƀơi plei anai laih anŭn či pơtơña kơ tơdruă gơñu tui anai, ‘Yua hơget Yahweh ngă laih tơlơi sat kar hăng anŭn kơ plei prŏng yom anai lĕ?’ 9Laih anŭn tơlơi laĭ glaĭ či jing tui anai, ‘Yuakơ ƀing ană plei hơmâo hơngah lui hĭ laih tơlơi pơgop Yahweh Ơi Adai gơñu laih anŭn hơmâo kơkuh pơpŭ mă bruă laih kơ ƀing yang tuai.’ ”

Boh Hiăp Yirmeyah Kơ Pơtao Yêhôahaz

  10Ơ ƀing Yudah hơi, anăm čŏk hia ôh kơ pơtao djai ƀôdah kơŭ kơuăn kơ tơlơi ñu rơngiă.
   Kơđai glaĭ, čŏk hia bĕ kơ ană ñu jing pơtao arăng ba pơđuaĭ hĭ laih pơ lŏn čar ataih,
   yuakơ ñu anŭn ƀu či wơ̆t glaĭ dơ̆ng tah
   sĭt ñu ƀu či ƀuh glaĭ lŏn čar ñu pô dơ̆ng tah.
11Yêhôahaz, ană đah rơkơi Yôsiyahu, jing pô tŏ tui ama ñu ngă pơtao anih lŏn Yudah, samơ̆ arăng ba nao gơ̆ mơ̆ng anih anai laih anŭn Yahweh pơhiăp kơ tơlơi gơ̆ tui anai, “Ñu ƀu či wơ̆t glaĭ dơ̆ng tah. 12Ñu či djai hĭ amăng anih lŏn arăng ba laih ñu nao jing hlŭn mơnă anŭn. Ñu ƀu či ƀuh glaĭ anih lŏn anai dơ̆ng tah.”

Boh Hiăp Yirmeyah Kơ Pơtao Yehôyakim

  13“Răm ƀăm yơh kơ pô pơdơ̆ng đĭ laih sang pơtao ñu hăng tơlơi ƀu djơ̆ lăp,
   wơ̆t hăng khul anih anơ̆m gah ngŏ hăng tơlơi ƀu djơ̆ tơpă.
  Ñu pơgŏ̱ ƀing ană plei ñu mă bruă đôč đač,
   sĭt ñu ƀu kla kơ ƀing gơ̆ ôh kơ tơlơi bruă ƀing gơ̆ mă laih.
  14Răm ƀăm yơh kơ pô laĭ tui anai,
   ‘Kâo či pơdơ̆ng đĭ kơ kâo sa boh sang pơtao yom
   hăng khul anih gah ngŏ rơhaih rơhông yơh.’
  Tui anŭn ñu pơkra khul amăng phă̱ rơhaih ƀơi sang anŭn,
   khul hơnăl pơnăng hăng kơyâo sar
   laih anŭn pơhrôp hĭ sang anŭn hăng ia mriah yơh.

  15“Wơ̆t tơdah ih pơdơ̆ng đĭ sang kơyâo sar hiam hloh kơ sang ƀing pơtao pơkŏn
   tơlơi anŭn ƀu či ngă brơi kơ ih jing pơtao hiam hloh ôh!
  Hiư̆m ngă, ama ih, Yôsiyahu, kơƀah kiăng kơ gơnam ƀơ̆ng hăng gơnam mơñum mơ̆?
   Yuakơ ñu ngă tơlơi djơ̆ tơpă yơh,
   tui anŭn abih bang tơlơi hiam truh ƀơi ñu.
  16Yuakơ ñu pơgang brơi tơhơnal tơlơi ƀing ƀun rin, jing ƀing arăng kơtư̆ juă,
   tui anŭn abih bang tơlơi hiam truh ƀơi abih bang ƀing gơñu yơh.
  Anŭn yơh hlơi pô ngă tui anŭn, pơrơđah kơ tơlơi ñu thâo krăn Kâo, Yahweh.”
   Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih.
  17“Samơ̆ mơta ih hăng pran jua ih
   kơnơ̆ng kơñăm ƀơi tơlơi bruă kơmlai tŭ mă hăng tơlơi pleč ƀlŏr đôč,
   jing hăng tơlơi pơdjai ƀing mơnuih ƀu soh
   laih anŭn hăng tơlơi kơtư̆ juă ƀrưh mơhiăh kơ ƀing ană plei ih yơh.”
18Hơnŭn yơh, Yahweh pơhiăp kơ tơlơi Yehôyakim ană đah rơkơi Yôsiyahu pơtao anih lŏn Yudah tui anai,
  “Ƀu hơmâo hlơi pô ôh či rơngot hơning kơ tơlơi ñu djai tui anai:
   ‘Lăng bĕ, Ơ ayŏng adơi kâo hơi! Lăng bĕ, Ơ amai adơi kâo hơi!’
  Laih anŭn kŏn hơmâo hlơi pô lơi kơŭ kơuăn kơ ñu tui anai:
   ‘Lăng bĕ, Ơ khua kâo hơi! Lăng bĕ, Ơ pơtao kâo hơi!’
  19Ñu či hơmâo tơlơi pơyua jing kar hăng tơlơi pơyua kơ aseh glai yơh.
   Arăng či dui hua hĭ ñu hăng glŏm lui hĭ ataih
   gah rơngiao khul amăng ja̱ng plei phŭn Yerusalaim yơh.”

Boh Hiăp Kơ Tơlơi Mlâo Mlañ Plei Phŭn Yerusalaim

  20“Ơ ƀing ană plei Yerusalaim hơi, abih bang ƀing gŏp djru gih hơmâo thuơ hĭ laih, tui anŭn đĭ nao bĕ pơ khul čư̆ čan anih lŏn Lebanôn hăng ur kraih rơngot hơning,
   brơi bĕ arăng amăng anih lŏn Basan dưi hơmư̆ asăp hiăp ih,
   laih anŭn tơlơi pơhiăp kraih gih mơ̆ng khul čư̆ čan anih Abarim.
  21Kâo pơkơđiăng kơ ƀing gih tơdang ƀing gih pơmưn kơ tơlơi rơnŭk hơđơ̆ng,
   samơ̆ ƀing gih hơngah hĭ tui anai, ‘Kâo ƀu či hơmư̆ tui ôh!’
  Anŭn yơh jing hơdră jơlan ƀing gih juăt ngă laih čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk ƀing gih jing kar hăng hlak ai hlâo adih.
   Amăng abih rơnŭk čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn ƀing gih ƀu tui gưt kơ Kâo ôh.
  22Arăng či ba nao abih bang ƀing wai triu gih,
   kar hăng angĭn thut pơđuaĭ hĭ,
   jing kar hăng arăng či ba nao ƀing gŏp djru gih pơ lŏn čar ataih yơh.
  Giŏng anŭn, ƀing gih či tŭ tơlơi mlâo mlañ hăng tơlơi pơmlâo yơh
   yuakơ abih bang tơlơi sat ƀai gih.
  23Ơ pô hơdip amăng sang pơtao ngă hăng kơyâo mơ̆ng anih lŏn Lebanôn,
   jing pô dŏ amăng khul sang kơyâo sar,
   ih či ur pơkrao kraih biă mă tơdang tơlơi ruă nuă truh ƀơi ih,
   jing ruă kar hăng sa čô đah kơmơi amăng tơlơi đih apui yơh!”

Boh Hiăp Yahweh Kơ Pơtao Yehôyakhin

24Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai, “Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Ơ Yehôyakhin ană đah rơkơi Yehôyakim pơtao anih lŏn Yudah, wơ̆t tơdah ih jing yom kar hăng sa rơbưn gru ƀơi tơngan gah hơnuă Kâo, sĭt Kâo ăt či tŏh tơbiă hĭ ih yơh. 25Kâo či jao hĭ ih kơ ƀing hlơi pô kiăng kơ pơdjai hĭ ih, jing kơ ƀing mơnuih ih huĭ hyưt. Anŭn jing Nebukhadnezzar pơtao dêh čar Babilon laih anŭn kơ ƀing ling tơhan ñu yơh. 26Kâo či puh pơđuaĭ hĭ ih wơ̆t hăng amĭ ih jing pô tơkeng rai kơ ih nao pơ lŏn čar pơkŏn, jing ƀu djơ̆ anih lŏn ơi yă gih ôh, laih anŭn abih dua ƀing gih či djai hĭ pơ anih anŭn yơh. 27Wơ̆t tơdah ƀing gih kiăng biă mă wơ̆t glaĭ pơ anih lŏn gih anŭn, ƀing gih ƀu či dưi wơ̆t glaĭ dơ̆ng tah.”
  28Arăng či tơña tui anai, “Djơ̆ mơ̆ pô Yehôyakhin anai jing hĭ kar hăng gơnam đôč đač,
   jing kar hăng gŏ lŏn pơčah,
   jing kar hăng gơnam ƀu hơmâo hlơi pô kiăng ôh?
  Yua hơget arăng puh pơđuaĭ hĭ ñu wơ̆t hăng ƀing ană bă ñu,
   hăng ba nao pơ anih lŏn ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh lĕ?
  29Ơ abih bang anih lŏn Yudah ăh,
   pơđi̱ng hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh!
  30Yap bĕ kơ pơtao anŭn jing mơnuih ƀu hơmâo ƀing ană bă dơ̆ng tah,
   laih anŭn jing pô kŏn či đĭ kơyar lar tui amăng rơnŭk hơdip ñu lơi.
  Ăt ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ană tơčô ñu či đĭ kơyar,
   sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh či dŏ be̱r ƀơi grê pơtao Dawid
   kiăng kơ git gai amăng anih lŏn Yudah.”
  Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.