22

Cảnh Cáo Các Vua Giu-đa

1CHÚA phán như vầy: “Con hãy đi xuống cung điện vua Giu-đa, và tại đó công bố lời này. 2Con hãy nói: ‘Tâu vua Giu-đa ngự trên ngai Đa-vít, xin vua cùng các triều thần và dân chúng vào ra qua các cổng này lắng nghe lời của CHÚA.’ 3CHÚA phán như vầy: ‘Hãy thi hành công bình chính trực. Hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ hiếp đáp. Đừng bóc lột, cũng đừng hành hung ngoại kiều, cô nhi, hay quả phụ. Đừng làm đổ máu vô tội tại nơi này. 4Nếu các ngươi thật lòng làm theo lời này, thì sẽ có vua nối ngôi Đa-vít, đi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa, cùng với triều thần và dân chúng vào ra qua các cổng cung điện này. 5CHÚA phán: Còn nếu các ngươi không vâng theo những lời này, Ta chỉ chính mình Ta thề rằng cung điện này sẽ điêu tàn.’ ”
6Vì CHÚA phán như vầy về cung điện vua Giu-đa:
  “Dù Ta coi ngươi, cây cối sum sê như Ga-la-át,
   Hùng vĩ như đỉnh núi Li-ban,
  Ta thề quyết sẽ biến ngươi thành sa mạc,
   Thành phố không người ở.
  7Ta sẽ sai đạo quân hủy diệt
   Cầm binh khí đánh chiếm ngươi,
  Chúng sẽ đốn những cây tùng chọn lọc của ngươi,
   Quăng vào lửa.
8Dân của các nước sẽ đi ngang qua thành này, và hỏi nhau: ‘Tại sao CHÚA lại khiến thành vĩ đại này ra nông nỗi này?’ 9Người ta sẽ đáp: ‘Vì chúng nó bội giao ước với CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng, đi thờ lạy và phụng sự các thần khác.’ ”

Vua Giô-a-cha

  10Đừng khóc người quá cố, đừng than tiếc người đã mất!
   Thà hãy khóc người phải ra đi,
  Vì người sẽ không bao giờ trở về,
   Nhìn lại quê hương xứ sở.
11Vì CHÚA phán thế này về Sa-lum đã lên ngai nối ngôi cha mình là Giô-si-a, vua Giu-đa, và đã ra đi khỏi nơi này: “Người sẽ không trở về đây nữa, 12nhưng sẽ chết tại chốn lưu đày, và sẽ không nhìn lại đất này nữa.”

Vua Giê-hô-gia-kim

  13Khốn cho kẻ xây cung điện trên nền tảng phi nghĩa,
   Dựng lầu gác với phương tiện bất công,
  Bắt đồng loại phục dịch không công,
   Không trả thù lao cho họ!
  14Khốn cho kẻ tự hào: “Ta sẽ xây cho ta cung điện nguy nga,
   Lầu gác khoảng khoát.”
  Rồi nó trổ cửa sổ,
   Lát ván tùng,
   Sơn mầu đỏ rực.
  15Có phải ngươi là vua vì ngươi đua tranh
   Để có nhiều gỗ tùng sao?
  Không lẽ cha ngươi không ăn uống sao?
   Người làm điều công bình chính trực,
   Và bấy giờ được hưng thịnh mọi bề.
  16CHÚA phán:
  Người xét lẽ phải cho người nghèo khổ khốn cùng,
   Và bấy giờ đất nước hưng thịnh.
  Có phải làm như vậy là biết Ta không?
  17Nhưng mắt ngươi và lòng ngươi
   Chỉ chăm lo trục lợi,
  Làm đổ máu vô tội,
   Bóc lột và hiếp đáp.
18Vì thế, CHÚA phán như vầy về Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa:
  Sẽ không ai than khóc nó:
   “Than ôi, anh tôi! Than ôi, chị tôi!”
  Sẽ không ai than khóc nó:
   “Than ôi, chúa tôi! Than ôi, vua tôi!”
  19Người ta sẽ chôn nó như chôn con lừa,
   Kéo lết và quăng xa
   Bên ngoài cổng thành Giê-ru-sa-lem.

Thành Giê-ru-sa-lem

  20Hãy lên núi Li-ban mà kêu la,
   Hãy cất tiếng khóc than trên đồi Ba-san,
  Hãy khóc than từ rặng núi A-ba-rim,
   Vì mọi tình nhân của ngươi đều bị đánh tan tành.
  21Ta đã phán dạy ngươi trong khi ngươi phè phỡn,
   Ngươi nói: “Tôi không muốn nghe.”
  Đó là lối sống của ngươi từ thuở thiếu thời,
   Ngươi vẫn không vâng lời Ta.
  22Gió sẽ lùa đi mọi kẻ chăn dắt ngươi,
   Các tình nhân ngươi sẽ bị đi đày;
  Bấy giờ ngươi sẽ xấu hổ nhục nhã
   Vì mọi việc gian ác của ngươi.
  23Ngươi ngự chễm chệ trên núi Li-ban,
   An ninh trong tổ ấm giữa rừng cây tùng,
  Ôi! Ngươi sẽ rên rỉ biết bao khi cơn đau ập đến,
   Quặn thắt như sản phụ chuyển bụng.

Vua Giê-hô-gia-kin

24CHÚA phán: “Thật như Ta hằng sống, dù Cô-nia, con trai Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa, là chiếc nhẫn làm ấn trên tay hữu Ta, thật vậy, Ta cũng sẽ lột ngươi ra. 25Ta sẽ phó ngươi vào tay những kẻ tìm hại mạng sống ngươi, vào tay những kẻ ngươi kinh sợ, vào tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, và vào tay quân Canh-đê. 26Ta sẽ ném ngươi và mẹ ngươi đã sinh ngươi vào một nước khác, không phải là nơi sinh quán của hai ngươi, và hai ngươi sẽ chết tại đó. 27Các ngươi không bao giờ được trở về xứ mà các ngươi ao ước trở về.
  28Cô-nia này, ngươi có phải là một bình đất bị khinh dể,
   Một bình không ai ưa thích?
  Vì sao ngươi và dòng dõi ngươi bị ném bỏ,
   Quăng xa vào một nước họ chưa từng biết?
  29Đất nước ơi! Đất nước hỡi! Đất nước!
   Hãy lắng nghe lời CHÚA!”
30CHÚA phán như vầy:
  “Hãy ghi người này như là người tuyệt tự,
   Không thành đạt trong đời,
  Vì dòng dõi người không ai được nối ngôi Đa-vít,
   Cai trị Giu-đa nữa.”