22

Ye^le^mi Douc Waac Kuinx Yu^ndaa Hungh

1Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Njiec mingh taux Yu^ndaa hungh nyei dinc yiem wuov gorngv naaiv deix waac. 2Oix zuqc gorngv, ‘Zueiz Ndaawitv nyei weic nyei Yu^ndaa hungh aah! Meih caux meih nyei jien caux bieqc naaiv deix zingh gaengh nyei baeqc fingx muangx Ziouv nyei waac maah! 3Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Oix zuqc zoux baengh fim, zoux duqv horpc, yaac njoux zuqc luv nyei mienh biaux ndutv zeix ninh wuov deix nyei buoz-ndiev. Maiv dungx zoux dorngc fai zoux doqc ganh fingx mienh fai guh hanh fu'jueiv fai auv-guaav. Yiem naaiv norm dorngx yaac maiv dungx daix maiv zoux dorngc nyei mienh. 4Se gorngv meih mbuo zien-zien muangx naaiv deix waac, ziouc maaih zueiz Ndaawitv nyei weic nyei hungh diex zueiz jienv maaz-cie, geh jienv maaz, se ninh mbuo ganh caux ninh mbuo nyei jien caux ninh mbuo nyei baeqc fingx, bieqc naaiv norm hungh dinc nyei gaengh. 5Ziouv gorngv, ‘Mv baac se gorngv meih mbuo maiv muangx naaiv deix waac, yie ziangv jienv yie ganh houv waac gorngv naaiv norm hungh dinc zungv zuqc benx baaic huaang nyei dorngx.’ ”
6Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv gorngv taux Yu^ndaa hungh nyei dinc,
  “Meih weic yie hnangv Gi^le^aatc
   yaac hnangv Le^mbaa^norn nyei mbong-ningv.
  Maiv gunv hnangv naaic, yie ndongc haaix zungv oix bun meih benx deic-bung-huaang.
   Benx maiv maaih mienh yiem nyei zingh.
  7Yie oix liuc leiz zoux mietc nyei mienh daaih mborqv meih,
   gorqv-mienh yaac maaih gorqv-mienh nyei wuoqc ginc.
  Ninh mbuo oix goix meih longx jiex nyei si^ndaa zongh ndiangx
   zoi bieqc douz gu'nyuoz.
8“Camv-norm guoqv nyei mienh oix jiex naaiv norm zingh, gorqv-mienh laanh naaic laanh, ‘Ziouv weic haaix diuc hnangv naaiv zoux bun naaiv norm domh zingh?’ 9Ninh mbuo ziouc dau, ‘Laaix ninh mbuo guangc Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh nyei ngaengc waac, fu-sux, baaix nyiec nyei zienh.’+”
  10Maiv dungx weic daic mingh nyei mienh nyiemv,
   maiv dungx weic ninh hnyouv mun,
  mv baac oix zuqc weic zuqc guaatv mingh nyei mienh nyiemv kouv,
   weic zuqc ninh maiv duqv aengx nzuonx daaih
   buatc ninh ganh nyei buonv-deic-bung
11Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv gorngv taux Yu^ndaa hungh, Yo^si^yaa nyei dorn, Sanlum, dongh div ninh nyei die, Yo^si^yaa, zoux hungh, yaac leih naaiv norm dorngx, “Ninh maiv duqv aengx nzuonx naaiv norm dorngx. 12Ninh oix zuqc yiem ninh mbuo guaatv ninh mingh nyei dorngx daic, maiv duqv aengx buatc naaiv norm deic-bung.”
  13“Zoux maiv zingx nyei jauv gomv ninh nyei dinc,
   yaac zoux maiv baengh fim nyei sic zoux gu'nguaaic nyei qongx,
   wuov dauh zuqc kouv aqv.
  Ninh baeqc baeqc longc ninh nyei juangc laangz mienh tengx ninh zoux gong
   yaac maiv bun gong-zinh ninh mbuo.
  14Ninh gorngv, ‘Yie oix weic ganh gomv norm domh biauv,
   gu'nguaaic nyei qongx zoux jangv.’
  Ninh ziouc zoux fong muonh yiem naaiv deix qongx,
   aengx longc si^ndaa zongh ndiangx naetv jienv wuov njongc,
   longc siqv nyei setv nzaatv jienv.
  15“Meih hnamv daaih meih duqv zoux hungh
   weic zuqc beiv ganh dauh meih longc si^ndaa zongh ndiangx zoux biauv gauh longx?
  Meih nyei die maiv zeiz nyanc yaac hopv,
   zoux duqv horpc, baengh fim nyei fai?
   Wuov zanc ninh yaac duqv kuh yiem.
  16Ninh tengx mienh jomc mienh caux dangx-donx mienh mbenc sic,
   ninh ganh ziouc duqv kuh yiem.
  Naaiv bun cing ninh hiuv duqv yie maiv zeiz?”
  Ziouv hnangv naaiv gorngv.
  17“Mv baac meih nyei m'zing, meih nyei hnyouv
   weic douh ganh oix duqv maiv zingx nyei leic zinh,
  weic daix maiv zoux dorngc nyei mienh, bun nziaamv liouc cuotv,
   yaac zeix mienh, zoux doqc mienh.”
18Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv gorngv Yu^ndaa nyei hungh, Yo^si^yaa nyei dorn, Ye^ho^yaa^kim,
  “Ninh mbuo ziouc maiv weic ninh nyiemv jienv gorngv
   ‘Yie nyei gorx aah! Kouv aqv. Yie nyei dorc aah! Kouv aqv.’
  Ninh mbuo yaac maiv weic ninh nyiemv jienv gorngv,
   ‘Ziouv aah! Kouv aqv. Hungh diex nyei njang-laangc kouv aqv.’
  19Ninh zungv zuqc biopv hnangv biopv dauh lorh nor,
   se zuqc tor mingh zoi guangc Ye^lu^saa^lem nyei zingh gaengh ga'nyiec.”
  20“Faaux Le^mbaa^norn mingh yaac heuc cuotv,
   yiem Mbaasaan heuc cuotv meih nyei qiex.
  Yiem Aa^mbaa^lim heuc
   weic zuqc hnamv meih wuov deix yietc zungv zuqc mietc mi'aqv.
  21Meih kuh yiem nyei ziangh hoc, yie caux meih gorngv,
   mv baac meih gorngv, “Yie maiv muangx.”
  Yiem meih lunx nyei ziangh hoc, meih m'daaih hnangv naaic,
   meih maiv muangx yie nyei waac.
  22Meih nyei yietc zungv bieiv zeiv oix zuqc guaatv mingh
   hnamv meih nyei mienh yaac zuqc guaatv,
  meih ziouc baaic hmien, zuqc nyaiv,
   laaix meih zoux nyei yietc zungv orqv sic.
  23Yiem ‘Le^mbaa^norn’ nyei mienh aah!
   Dongh yiem si^ndaa zongh ndiangx mbu'ndongx zoux lauz.
  Meih zuqc mun nyei ziangh hoc
   meih oix zuqc ndongc haaix njunh,
   hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz nor.”
24Ziouv gorngv, “Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^yaa^kim nyei dorn, Ko^ni^yaa aah! Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc gorngv, maiv gunv meih yiem yie mbiaauc jieqv buoz zoux yie nyei buoz-ndoqv-nzaeng yienx, yie corc oix hlutv cuotv mingh. 25Yie oix zorqv meih jiu bun lorz meih nyei maengc nyei mienh, jiu bun dongh meih gamh nziex nyei mienh, se jiu bun yiem Mbaa^mbi^lon hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa nyei buoz-ndiev caux Ken^ndie Mienh nyei buoz-ndiev. 26Yie oix zorqv meih caux yungz meih daaih wuov dauh maa fengx mingh taux ganh norm guoqv, dongh maiv zeiz meih mbuo cuotv seix nyei dorngx. Meih mbuo ziouc oix zuqc yiem wuov daic. 27Mv baac ninh mbuo ndongc haaix hnamv jienv oix nzuonx nyei deic-bung ninh mbuo maiv duqv nzuonx.”
  28Naaiv dauh Ko^ni^yaa se hnangv norm mangc piex, huv nyei nie-mor,
   dongh maiv maaih haaix dauh oix nyei ga'naaiv fai?
  Ninh caux ninh nyei naamh nyouz weic haaix diuc zuqc fengx, zuqc zoi bieqc
   dongh ninh mbuo maiv hiuv nyei deic-bung?
  29Ndau aah! Ndau aah! Ndau!
   Muangx Ziouv nyei waac maah!
  30Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Oix zuqc fiev jienv gorngv naaiv laanh mienh maiv maaih fu'jueiv.
   Yiem ninh ziangh nyei hnoi-nyieqc ninh zoux maiv cuotv haaix nyungc,
  weic zuqc maiv maaih yietc dauh ninh nyei zeiv-fun
   duqv zueiz Ndaawitv nyei weic aengx gunv Yu^ndaa.”