1

Sim Yauj txojkev ntseeg

1Muaj ib tug yawg nyob hauv Us tebchaws npe hu ua Yauj. Nws yog ib tug neeg zoo tsis muaj chaw thuam li thiab ua ncaj ncees, yog ib tug uas hwm thiab paub ntshai Vajtswv thiab tseg tsis ua txojkev phem kiag li. 2Nws muaj xya leej tub thiab peb leeg ntxhais. 3Nws muaj xya txhiab tus yaj, peb txhiab tus ntxhuav, tsib puas nkawm nyuj thiab tsib puas tus maum nees luav thiab muaj tub qhe coob heev. Tus yawg no thiaj yog tus loj kawg nkaus hauv cov neeg sawvdaws uas nyob sab hnub tuaj. 4Nws cov tub pheej npaj ib pluag noj rau hauv nyias lub tsev raws li hnub uas nyias teem tseg. Lawv kuj hu peb tug muam tuaj nrog lawv noj lawv haus thiab. 5Thaum lawv noj haus puv ib ncig lawm, Yauj yuav kom lawv ua kevcai tu lawv tus kheej kom dawb huv, thiab nws yuav sawv ntxov ntxov tua tsiaj hlawv xyeem ua cov menyuam feem ib leeg ib tug, rau qhov Yauj hais tias, “Tej zaum kuv cov menyuam tau ua txhaum thiab tsawm foom Vajtswv hauv lawv lub siab.” Yauj thiaj ua li no tsis tu ncua li.
6Muaj ib hnub Vajtswv cov tubtxib saum ntuj los cuag Yawmsaub, Xatas kuj nrog lawv los thiab. 7Yawmsaub hais rau Xatas tias, “Koj mus dabtsi los?” Xatas teb Yawmsaub tias, “Mus mus los los saum lub ntiajteb thiab ncig thoob lub ntiajteb los.” 8Mas Yawmsaub hais rau Xatas tias, “Koj twb tshuaj saib Yauj uas yog kuv tus qhev los tsis tau? Tag nrho lub ntiajteb tsis muaj leejtwg zoo cuag li nws, nws yog tus neeg zoo tsis muaj chaw thuam li thiab ua ncaj ncees, nws hwm thiab paub ntshai Vajtswv thiab tseg tsis ua txojkev phem.” 9Xatas thiaj teb Yawmsaub tias, “Yauj hwm thiab paub ntshai koj dawb dawb xwb lov? 10Koj tsis tau xov laj kab puag ncig nws thiab nws tsev neeg thiab txhua yam uas nws muaj lov? Koj twb foom koob hmoov rau tej haujlwm uas nws txhais tes ua thiab nws tej tsiaj txhu huaj vam coob kawg rau hauv lub tebchaws. 11Nimno cia li cev kiag koj txhais tes thiab kov txhua yam uas nws muaj, mas nws yeej yuav tsawm foom koj tab meeg koj.” 12Yawmsaub hais rau Xatas tias, “Saib nawj, txhua yam uas nws muaj nyob hauv koj lub hwjchim, tiamsis tsis txhob cev tes kov Yauj.” Xatas txawm tawm ntawm Yawmsaub xubntiag mus lawm.
13Muaj ib hnub thaum Yauj tej tub tej ntxhais tabtom noj mov thiab haus cawv txiv hmab hauv lawv tus tijlaug hlob lub tsev, 14txawm muaj ib tug xa xov los hais rau Yauj tias, “Cov nyuj tabtom laij teb thiab cov nees luav tabtom noj zaub ntawm ib sab, 15mas cov neeg Xenpa txawm tuaj ntaus raws cov tsiaj ntawd mus thiab xuas ntaj tua cov tub qhe tuag tag, kuv tib leeg khiav dim los hais rau koj xwb.” 16Thaum nws tabtom hais txawm muaj dua ib tug los hais tias, “Vajtswv li hluavtaws poob saum ntuj los kub cov yaj thiab cov tub qhe puam tsuaj tag huvsi lawm, kuv tib leeg khiav dim los hais rau koj xwb.” 17Thaum tus ntawd tabtom hais txawm muaj dua ib tug los hais tias, “Cov neeg Kheedia ua peb pab tuaj lws kiag cov ntxhuav mus thiab xuas ntaj tua cov tub qhe tuag tag, kuv tib leeg khiav dim los hais rau koj xwb.” 18Thaum tus ntawd tabtom hais txawm muaj dua ib tug los hais tias, “Koj cov tub ntxhais tabtom noj mov thiab haus cawv txiv hmab hauv lawv tus tijlaug hlob lub tsev, 19txawm muaj cua daj cua dub hlob kawg ntsawj hauv tebchaws moj sab qhua tuaj nplawm lub tsev plaub fab ua rau lub tsev vau tsuam tej tub ntxhais mas lawv tuag tag, kuv tib leeg khiav dim los hais rau koj xwb.”
20Ces Yauj txawm sawv tsees dua rhe nws lub tsho ntev chais plaubhau thiab khwb nkaus rau hauv av pe hawm, 21thiab nws hais tias, “Kuv tawm hauv kuv niam lub plab los liab qab tsuas, ces kuv yuav rov qab mus liab qab tsuas. Yawmsaub pub thiab Yawmsaub coj mus lawm. Cia li qhuas Yawmsaub lub npe.” 22Tej xwm txheej no huvsi Yauj tsis ua txhaum lossis hais tias Vajtswv ua txhaum.