1

Jiez Gorn Waac

(Yopv 1:1-2:13)

Yopv Caux Ninh Nyei Hmuangv Doic

1Yiem Utc Deic maaih laanh mienh, mbuox heuc Yopv. Naaiv laanh mienh se hnyouv zingx nyei mienh, maiv maaih dorngx nqemh. Ninh taaih Tin-Hungh, yaac simv nqoi, maiv zoux haaix nyungc orqv sic. 2Ninh maaih siec dauh dorn, buo dauh sieqv. 3Ninh maaih siec cin dauh ba'gi yungh, buo cin dauh lorh torh, hmz baeqv doix ngongh, hmz baeqv dauh lorh nyeiz, yaac maaih bou camv nyei. Beiv yiem dong bung nyei yietc zungv mienh, naaiv dauh gauh butv zoih jiex.
4Jiex daaih nyei ziangh hoc, ninh nyei dorn tiuv jienv yiem ninh mbuo ganh nyei biauv, ziux ninh mbuo nyei hnoi mbenc hnaangx hlo nyei, yaac paaiv mienh mingh heuc ninh mbuo nyei buo dauh muoc daaih caux ninh mbuo nyanc yaac hopv. 5Mbenc nyanc nyei hnoi-nyieqc jiex liuz, Yopv paaiv mienh mingh heuc ninh nyei dorn mbuo saax nzengc uix. Ninh lungh ndorm jiez sin nziouv nyei, yaac ziux ninh mbuo yietc zungv mienh nyei soux mouc fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv. Ninh zanc-zanc hnangv naaic zoux weic zuqc ninh gorngv, “Nziex yie nyei naamh nyouz baamz zuiz, yiem hnyouv zioux Tin-Hungh.”

Ziouv Caux Saadaan Caangh Laangh Yopv Nyei Jauv Daauh Nzunc

6Maaih hnoi nor, fin-mienh daaih yiem Ziouv nyei nza'hmien. Saadaan yaac daaih yiem ninh mbuo mbu'ndongx. 7Ziouv naaic Saadaan, “Meih yiem haaix daaih?”
 Saadaan dau Ziouv, “Yie youh lungh ndiev mingh mingh daaih daaih, faaux-faaux njiec-njiec.”
8Ziouv naaic Saadaan, “Meih samx mangc yie nyei bou Yopv nyei fai? Yiem lungh ndiev maiv maaih yietc laanh mienh hnangv ninh zoux hnyouv zingx, maiv lamh nqemh dorngx. Ninh taaih Tin-Hungh yaac simv nqoi, maiv zoux haaix nyungc orqv sic.”
9Saadaan dau Ziouv, “Yopv taaih Tin-Hungh se baeqc baeqc taaih nyei fai? 10Meih beu jienv ninh caux ninh nyei biauv zong mienh, liemh bung-bung ninh maaih nyei yietc zungv ga'naaiv maiv zeiz? Meih ceix fuqv ninh nyei buoz zoux nyei gong yaac bun ninh nyei jaa-dingh hiaangx jienv faaux camv. 11Mv baac tov sung meih nyei buoz muoqv ninh maaih nyei yietc zungv ga'naaiv, ninh ziouc dorng jienv meih zioux meih aqv.”
12Ziouv gorngv mbuox Saadaan, “Wuov nyungc, ninh maaih nyei yietc zungv ga'naaiv se yiem meih nyei buoz-ndiev. Kungx ninh ganh nyei sin meih maiv dungx hoic.” Saadaan ziouc yiem Ziouv nyei nza'hmien mingh aqv.

Yopv Zuqc Seix Daauh Nzunc

13Maaih hnoi Yopv nyei dorn sieqv yiem ninh mbuo nyei domh gorx nyei biauv nyanc hnaangx, hopv a'ngunc diuv. 14Maaih dauh douc fienx mienh daaih mbuox Yopv, “Ngongh laih jienv ndeic, lorh yaac yiem ga'hlen nyanc miev. 15Liemh zeih maaih Se^mbaa Mienh daaih zorqv saeng-kuv caangv mingh nzengc, yaac longc nzuqc ndaauv daix nzengc bou. Kungx yie ganh duqv biaux cuotv daaih mbuox meih hnangv.”
16Ninh corc gorngv jienv waac wuov zanc, aengx maaih dauh mienh daaih gorngv, “Tin-Hungh nyei douz yiem lungh njiec daaih buov ba'gi yungh guanh caux goux yungh guanh nyei bou qui nzengc. Kungx yie ganh biaux ndutv daaih mbuox meih hnangv.”
17Ninh corc gorngv jienv waac wuov zanc, aengx maaih ganh dauh daaih gorngv, “Ken^ndie Mienh bun nqoi zoux buo guanh caangv lorh torh dorh mingh nzengc, yaac longc nzuqc ndaauv daix nzengc wuov deix bou. Kungx zengc yie ganh biaux ndutv daaih mbuox meih hnangv.”
18Ninh corc gorngv jienv waac wuov zanc, aengx maaih dauh bou daaih gorngv, “Meih nyei dorn sieqv yiem ninh mbuo nyei domh gorx nyei biauv nyanc hnaangx, hopv a'ngunc diuv, 19ziouc maaih gorng domh nziaaux-zunc yiem deic-bung-huaang daaih buonc biauv nyei biei norm gorqv. Biauv ziouc mbaang, ndapv zuqc wuov deix mienh lunx mienh daic nzengc mi'aqv. Kungx yie ganh biaux ndutv daaih mbuox meih hnangv.”

Yopv Ceng Tin-Hungh

20Yopv ziouc jiez sin daaih ⟨betv ninh nyei lui,⟩ yaac teix ninh nyei m'nqorngv, puoqv njiec ndau baaix 21yaac gorngv,
  “Yie njang sin yiem yie nyei maa nyei ga'sie cuotv,
   yaac oix zuqc njang sin nyei nzuonx.
  Ziouv ceix bun nyei,
   Ziouv aengx siou nzuonx.
  Oix zuqc ceng Ziouv nyei mengh.”
22Yiem naaiv deix yietc zungv sic, Yopv maiv baamz zuiz yaac maiv guaix Tin-Hungh.