1

Nau Rlong Uănh Jêh Ri Nau Y-Yôp Nsrôih

1Tâm n'gor bri Us geh du huê amoh păng Y-Yôp; bunuyh nây mâu geh nau bu dơi nduyh ôh jêh ri song srăng, du huê bunuyh klach yơk ma Brah Ndu, jêh ri der le nau mhik.
2Păng geh pơh nuyh kon buklâu jêh ri pe nuyh kon bu ur; 3păng geh pơh rbăn mlâm biăp, pe rbăn mlâm seh samô, du rbăn mlâm ndrôk kai mir, prăm rhiăng mlâm seh bri me, jêh ri âk ngăn oh mon; yor nây păng jêng nơm toyh lơn ma le rngôch phung bunuyh ƀon lan tâm bi Palơ.
4Phung kon bu klâu păng vay hăn râng nhêt sa, tâm tơh ndrăng rnăk vâl ăp nơm khân păng; jêh ri khân păng vay prơh bu hăn jă pe nuyh oh nur khân păng văch nhêt sông ndrel ma khân păng.
5Tơlah le lôch jêh nau nhêt sa, Y-Yôp vay kuăl ƀư ăn kloh lơi phung kon păng, jêh ri păng kah rngăl ơm ôi jêh ri nhhơr ndơ nhhơr guch ting nâm ăp nơm khân păng; yorlah Y-Yôp lah, "Klăp lah phung kon gâp ƀư tih jêh, jêh ri rak suai ma Brah Ndu tâm nuih n'hâm khân păng." Tâm ban pônây Y-Yôp vay ƀư mro.
6Pônây, geh du nar tâm nal phung kon bu klâu Brah Ndu văch mpơl măt khân păng nơm ta năp Yêhôva, jêh ri nđâp Satan le tât ndrel ma khân păng. 7Yêhôva lah ma Satan, "Mbah tă may văch?" Satan plơ sit lah ma Yêhôva, "Gâp tă brô̆ rsong ta aơ ta ri tâm neh ntu, trŭnh jêh ri hao."
8Yêhôva lah ma Satan, "May mâp rmiăng treng uănh lĕ ma oh mon gâp Y-Yôp, yorlah mâu geh ôh du huê bunuyh nâm bu păng ta neh ntu, du huê păng mâu geh nau bu dơi nduyh ôh jêh ri sŏng srăng, klach yơk ma Brah Ndu jêh ri der lĕ nau mhĭk?" 9Pôri Satan plơ̆ lah đŏng ma Yêhôva, "Mâm ƀư Y-Yôp klach yơk ma Brah Ndu dơm dam lĕ? 10Mâu di hĕ may jan n'gar jŭm păng, ngih păng, jêh ri lĕ rngôch ndơ păng geh? may mŏt ton jêh nau ueh uĭn ma kan ti păng ƀư, jêh ri ndơ păng geh bĭk rơ̆ âk tâm n'gor bri. 11Ƀiălah aƀaơ ri yơr hom ti may jêh ri ƀư hom ma le rngôch ndơ păng geh, rnôk nây yơh păng rak rtăp ma may ta năp măt may."
12Yêhôva lah ma Satan, "Aơ, may geh nau dơi ƀư ma le rngôch ndơ păng geh, kanŏng lơi may yơr ti ƀư ma păng nơm ôh." Pôri Satan du luh tă bơh tranăp măt Yêhôva.
13Geh du nar dôl phung kon buklâu jêh ri kon bu ur păng gŭ sông sa jêh ri nhêt dak play kriăk ƀâu tâm ngih nâu ranh khân păng. 14Rnôk nây geh du huê nơm mbơh tât ma Y-Yôp jêh ri lah: "Ndrôk dôl kai mir (chuar mir); seh bri dôl gŭ sa gơ̆ dăch kêng khân păng; 15jêh ri phung Sêbêan văch rduh nhŭp khân păng n'ho djôt rdu, jêh ri sreh nkhĭt phung oh mon ma đao; kanŏng êng du huê gâp dơi klaih gay mbơh ma may."
16Bunuyh aơ dôl hôm ngơi, geh du huê êng tât jêh ri lah: "Ŭnh Brah Ndu tă bơh trôk jŭr su biăp jêh ri phung oh mon ŭnh sa le rngôch khân păng; kanŏng êng du huê gâp dơi klaih gay mbơh ma may."
17Bunuyh aơ dôl hôm ngơi, geh du huê êng tât jêh ri lah: "Phung Kaldê tâm pă pe phung văch pit in djôt rdu seh samô, jêh ri sreh nkhĭt phung oh mon ma đao, jêh ri kanŏng êng du huê gâp dơi klaih gay mbơh ma may."
18Bunuyh aơ dôl hôm ngơi, geh du huê tât jêh ri lah: "Phung kon buklâu jêh ri bu ur may gŭ sông sa jêh ri nhêt dak play kriăk ƀâu tâm ngih nâu ranh khân păng; 19jêh ri aơ, phŭt chuănh văch tă bơh bri rdah khôm mpruh, ƀư ma puăn njônh ngih, jêh ri rlâm nklân lĕ phung mom ndăm nây, jêh ri khân păng khĭt lĕ; kanŏng êng du huê gâp dơi klaih gay mbơh ma may."
20Pôri Y-Yôp du dâk, nkhêk ao jâr păng, poih sŏk păng, chon mon ta neh, jêh ri mbah yơk, 21Păng lah:
 "Gâp luh du bơh trôm ndŭl me gâp săk hưl, jêh ri
 gâp mra hăn sĭt săk hưl lĕ;
 Yêhôva hŏ ăn, jêh ri Yêhôva sŏk sĭt tay; mŏt ton tâm rnê amoh Yêhôva."
22Tâm lĕ nau nây Y-Yôp mâu ƀư tih ôh, mâu lĕ phong nduyh Brah Ndu.