1

Yauj thiab Nws Tsevneeg

1Muaj ib tug txivneej npe hu ua Yauj nyob hauv lub tebchaws Uxes, nws hwm thiab muab siab npuab Vajtswv. Nws yog neeg zoo thiab tsis ua kev phem kev qias. 2Nws muaj xya tus tub thiab peb tug ntxhais, 3muaj xya txhiab tus yaj, peb txhiab tus ntxhuav, ib txhiab tus nyuj, tsib puas tus neesluav thiab muaj tubtxib coob heev. Nws yog tug uas npluanuj tshaj plaws nyob sab Hnubtuaj.
4Yauj cov tub sib hloo nto ua rooj noj rooj haus; ib tug ua ces sawvdaws tuaj koom thiab caw lawv cov muam tuaj nrog lawv noj lawv haus. 5Txhua zaus uas lawv noj haus tas, tagkis tom qab Yauj sawv ntxov muab tsiaj mus tua hlawv fij ua kevcai daws nws cov menyuam tej kev txhaum. Nws niaj zaus ua kevcai daws kev txhaum li ntawd rau nws cov menyuam, rau qhov nws ntshai nyob tsam nws cov menyuam ua txhaum rau Vajtswv.

Ntxwgnyoog Tawmtsam Yauj

6Muaj ib hnub cov timtswv ceebtsheej tuaj cuag tus TSWV, Ntxwgnyoog los kuj tuaj nrog lawv nyob ntawd thiab. 7Tus TSWV nug Ntxwgnyoog hais tias, “Koj mus dabtsi los?”
 Ntxwgnyoog teb hais tias, “Kuv mus ncig ntuj ncig teb los xwb.”
8Tus TSWV nug hais tias, “Koj puas pom Yauj uas yog kuv tus tubtxib? Tej neeg uas nyob hauv ntiajteb tsis muaj ib tug ua zoo thiab muab siab npuab kuv li nws. Nws hwm kuv thiab tsis ua kev phem kev qias li.”
9Ntxwgnyoog teb hais tias, “Yog koj tsis pub nws muaj ib yam dabtsi li, nws puas tseem yuav hwm koj?” 10Koj yeej ibtxwm tsomkwm nws, nws tsevneeg thiab txhua yam uas nws muaj. Koj foom koob hmoov rau txhua yam uas nws ua thiab pub rau nws muaj tsiaj txhu coob ua npoj ntws puv toj puv pes. 11Tiamsis nimno yog koj muab txhua yam uas nws muaj tshem huv tibsi mus, nws yuav cem nkaug tes nkuav rau koj ntag!
12Tus TSWV hais rau Ntxwgnyoog hais tias, “Koj yuav ua li cas rau txhua yam uas nws muaj los tau, tiamsis koj tsis txhob kov nws li.” Ces Ntxwgnyoog txawm mus lawm.

Yauj Cov Menyuam thiab Tej Tsiaj Puastsuaj Tas

13Muaj ib hnub thaum Yauj cov menyuam tabtom noj haus nyob hauv tus tijlaug hlob lub tsev, 14txawm muaj ib tug tubtxib khiav los qhia rau Yauj hais tias, “Thaum peb tabtom muab nyuj laij teb, thiab tej neesluav tseem noj zaub zom zaws ibncig ntawm peb, 15ces tamsim ntawd cov neeg Xanpees txawm tuaj tua thiab txeeb tagnrho tej nyuj thiab tej neesluav huv tibsi cab mus lawm. Lawv muab koj cov tubtxib tua tuag tas, tsuas tshuav kuv tib leeg khiav dim los qhia koj xwb.”
16Thaum tus ntawd tseem hais tsis tau tas, txawmsiv muaj dua ib tug tubtxib khiav los qhia hais tias, “Xob tua koj tej yaj thiab cov tub yug yaj tuag tas, tsuas tshuav kuv tib leeg dim los qhia koj xwb.”
17Thaum tus ntawd tseem hais tsis tau tas, ho muaj dua ib tug tubtxib khiav los qhia hais tias, “Muaj peb pab neeg Khadees tuaj tua peb, lawv txeeb tagnrho tej ntxhuav thiab tua koj cov tubtxib tuag tas, tsuas tshuav kuv tib leeg dim los qhia koj paub xwb.”
18Thaum tus ntawd tseem hais tsis tau tas, rov muaj dua ib tug tubtxib khiav los qhia hais tias, “Koj cov menyuam tseem tabtom noj haus hauv koj tus tub hlob lub tsev, 19muaj cua daj cua dub ntsawj tom tiaj suabpuam tuaj ua rau lub tsev vau los ntaus koj cov menyuam tuag tas, tsuas tshuav kuv tib leeg dim los qhia koj paub xwb.”
20Thaum Yauj hnov li ntawd, nws sawv tsees dua rhe nws lub tsho thiab tu siab heev. Yauj muab nws cov plaubhau chais thiab pw nthi rau hauv av. 21Yauj hais tias, “Kuv niam yug kuv los liabqab li cas, ces kuv yuav rov mus liabqab ib yam li ntawd. Tus TSWV muab txhua yam rau kuv, nimno tus TSWV coj rov qab. Thov kom sawvdaws qhuas nws lub npe.”
22Txawm yog muaj tej xwm no los raug Yauj los nws tsis tau ua txhaum lossis liam txim rau Vajtswv li.