9

Liên minh Ca-na-an

1,2Khi nghe được các tin tức này, các vua của người Hê-tít, A-mo, Ca-na-an, Phê-rơ, Hê-vít và Giê-bu liền liên minh với nhau để kháng cự Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên. Đó là vua của các dân tộc sống bên bờ phía tây, ở dưới đồng bằng cũng như ở trên núi, cho đến tận núi Li-ban.

Dân Ga-ba-ôn

3Thế nhưng, khi dân ở Ga-ba-ôn nghe tin Giô-suê phá thành Giê-ri-cô và A-hi, 4,5thì dùng mưu kế để đối phó. Họ sai mấy sứ giả lên đường. Những người này ăn mặc áo quần tả tơi, mang giày mòn đế; họ chất lên lưng lừa những bao cũ nát và các bình da đựng rượu thủng rách được vá víu lại; lương thực của họ là những mẩu bánh vụn khô đét. 6Họ đến trại của người Y-sơ-ra-ên đóng ở Ghinh ganh, gặp Giô-suê, nói với ông và người Y-sơ-ra-ên: “Chúng tôi đến từ một xứ xa xôi để xin kết hòa ước với các ông.” 7Nhưng người Y-sơ-ra-ên hỏi mấy người Hê-vít đó: “Các ông là người địa phương chứ gì? Làm sao kết hòa ước được?” 8Họ nói với Giô-suê: “Chúng tôi là đầy tớ của ông.” Giô-suê hỏi: “Các ông là ai? Từ đâu tới?” 9Họ đáp: “Chúng tôi đến từ một xứ rất xa. Chúng tôi được nghe uy danh Thượng Đế của các ông qua những tin tức từ Ai cập, 10và qua những điều Ngài làm cho hai vua A-mo: Si-hôn vua Hết-bôn và Óc vua Ba-san ở Ách-ta-nốt, bên kia sông Giô-đan. 11Vì vậy, các trưởng lão và nhân dân sai chúng tôi đến gặp các ông, trình rằng: Dân chúng tôi cam phận tôi tớ, không dám kháng cự, chỉ xin được kết hòa ước. 12Này, các ông xem, bánh lúc chúng tôi ra đi còn nóng hổi, nhưng bây giờ đã khô đét, vỡ vụn. 13Các bầu đựng rượu này vốn là bầu mới, nhưng nay đã rách. Áo quần, giày dép chúng tôi cũng cũ mòn vì hành trình lâu ngày.” 14Các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên nghe lời họ, không chờ cầu xin chỉ thị của Chúa. 15Giô-suê kết ước với họ, hứa cho họ sống còn. Các nhà lãnh đạo nhân dân thề tôn trọng hòa ước. 16Nhưng chỉ ba ngày sau, người ta khám phá ra rằng những người ấy là dân địa phương. 17Người Y-sơ-ra-ên liền lên đường lùng kiếm. Sau ba ngày, họ tìm ra các thành của những người ấy ở, gồm thành Ga-ba-ôn, Kê-phi-ra, Bê-ê-rốt và Ki-ri-át - Giê-a-rim. 18Nhưng vì các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên đã có lời thề trước Chúa, nên quân đội không ra tay được vì thế, trong cộng đồng Y-sơ-ra-ên, ai cũng phàn nàn các nhà lãnh đạo mình. 19Các nhà lãnh đạo lên tiếng: “Vì chúng tôi đã thề với họ trước Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên, nên bây giờ không ai được đụng đến họ. 20,21Chúng ta phải để cho họ sống. Nếu chúng ta không giữ lời thề, cơn thịnh nộ của Chúa sẽ trút trên chúng ta.” Vậy, dân các thành ấy trở nên những người giúp việc cho Y-sơ-ra-ên, lo việc đốn củi xách nước.
22Giô-suê gọi dân các thành ấy đến nói: “Tại sao các ông đánh lừa chúng tôi, nói rằng mình ở cách đây rất xa trong khi chỉ là người địa phương? 23Thế nên bây giờ các ông sẽ bị nguyền rủa, không một ai sẽ thoát khỏi ách nô dịch. Mọi người phải lo đốn củi xách nước, làm nô dịch cho nhà của Thượng Đế chúng tôi.” 24Họ đáp lời Giô-suê: “Vì có một nguồn tin tức xác đáng cho chúng tôi hay rằng Thượng Đế các ông đã ra lệnh cho tôi tớ Ngài là Mai-sen phải chiếm trọn đất này và giết sạch mọi người. Chúng tôi sợ các ông quá cho nên mới làm như vậy. 25Bây giờ chúng tôi ở trong tay các ông, các ông muốn đối xử thế nào tùy ý.” 26,27Và như thế, Giô-suê không cho người Y-sơ-ra-ên giết họ. Từ đấy, họ trở thành nô dịch, phải cung cấp củi, nước cho dân Y-sơ-ra-ên và cho bàn thờ của Chúa tại nơi nào bàn thờ của Ngài được xây lên.