9

Cov Kinpe‑oo le tswvyim daag ntxag

1Thaus txhua tug vaajntxwv kws nyob saab dej Yalatee nub poob, cov kws nyob peg toj sab hab nyob huv nruab tag lawv ntug Havtxwv Luj moog txug ncua Lenpanoo, yog cov Hithai, cov Amaulai, cov Khana‑aa, cov Pelixai, cov Hivai hab cov Yenpu tau nov tej xuv nuav 2puab txawm ua ib lub sab sau tub rog tuaj ua rog rua Yausua hab cov Yixayee.
3Tassws thaus cov tuabneeg huv lub moos Kinpe‑oo tau nov xuv txug tej kws Yausua ua rua lub moos Yelikhau hab lub moos Ai, 4tes puab txawm nrhav tswvyim daag ntxag. Puab moog npaaj zaub mov hab muab tej seev tsaaj nduag nduag rua puab tej neeg luav thauj hab npaaj tej naab tawv qub qub kws ntim cawv txwv maab kws nduag hab muab ntxwv lawm, 5hab puab rau tej khau nduag nduag kws muab ntxwv lawm hab naav tej rwg tsho khaub hlaab hab tej mov kws puab ntim kuj qhuav hab tuaj pwm lawm. 6Puab tuaj cuag Yausua huv lub yeej ntawm Kilakaa mas has rua nwg hab cov Yixayee tas, “Peb tuaj lub tebchaws kws deb kawg le tuaj, mas thov mej nrug peb cog lug sws raug zoo.” 7Tassws cov Yixayee has rua cov Hivai hov tas, “Tej zag mej nyob ze ze huv peb cov nuav mas peb yuav ua le caag nrug mej sws cog lug tau?” 8Puab has rua Yausua tas, “Peb yog koj le tub qhe.” Yausua txawm has rua puab tas, “Mej yog leejtwg hab mej tuaj hovtwg tuaj?” 9Puab teb nwg tas, “Vem yog muaj Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lub npe, peb cov kws yog koj le tub qhe txhad le tuaj deb deb le tuaj. Peb tub nov xuv txug Yawmsaub hab txug txhua yaam kws nwg ua huv Iyi tebchaws, 10hab txhua yaam kws nwg ua rua cov Amaulai ob tug vaajntxwv kws nyob saab dej Yalatee nub tuaj, yog Hesanpoo tug vaajntxwv Xihoo hab Npasaa tug vaajntxwv Aus kws nyob huv Athalau. 11Peb cov kev txwj quas laug hab cov kws nyob huv peb lub tebchaws suavdawg txhad has rua peb tas, ‘Ca le ntim su taug kev moog cuag puab hab has rua puab tas, “Peb yog mej le tub qhe, thov mej nrug peb cog lug sws raug zoo.” ’ 12Peb tej ncuav nuav mas nub kws peb sawv kev tuaj peb ntim suv quas so coj tuaj noj taug kev, kuas nwgnuav saib maj tub qhuav tuaj pwm taag lawm. 13Tej naab nuav mas muab tej naab tshab tshab ntim cawv txwv maab tuaj, kuas saib maj tub to taag lawm. Tej rwg tsho hab tej khau kuj khaub hlaab taag vem yog kev deb heev.” 14Cov Yixayee txawm noj puab tsum mov hov, puab tsw xub nug Yawmsaub tsaiv. 15Hab Yausua kuj nrug puab cog lug sws raug zoo hab cog lug tas yuav tseg puab txujsa ca, hab cov thawj huv cov pejxeem kuj cog lug twv le hov rua puab.
16Thaus kws cog lug le hov tau peb nub lawd kuj nov tas cov tuabneeg hov tub nyob ze ze cov Yixayee hab nyob huv plawv puab. 17Cov Yixayee sawv kev moog tau peb nub kuj moog txug puab tej moos. Puab tej moos yog Kinpe‑oo, Khefila, Npe‑awlau hab Khiliya Ye‑ali. 18Cov Yixayee tsw tua puab tsua qhov cov thawj tub tuav Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv lub npe cog lug twv lawm. Ib tsoom pejxeem suavdawg txhad ywg ywg cov thawj. 19Mas cov thawj suavdawg txhad has rua cov pejxeem suavdawg tas, “Peb tub tuav Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv lub npe cog lug twv rua puab lawm, mas peb kov tsw tau puab le lawm. 20Peb yuav ua le nuav rua puab, peb yuav tseg puab txujsa ca ntshai tsaam Yawmsaub chim rua peb vem yog peb tau cog lug twv rua puab lawm.” 21Cov thawj txhad has rua puab tas, “Ca le tseg puab txujsa nyob.” Vem le hov cov Kinpe‑oo txhad ua cov kws txav tawg kwv dej rua cov Yixayee, lawv le cov thawj has ca lawd.
22Yausua txawm hu cov Kinpe‑oo tuaj mas nwg has rua puab tas, “Ua le caag mej tub nyob huv plawv peb los mej tseed tuaj daag peb tas mej nyob deb kawg? 23Vem le nuav mej raug lu lug foom tsw zoo lawm mas mej ib txha yuav ua qhev txav tawg kwv dej rua kuv tug Vaajtswv lub tsev ib txhws.” 24Puab teb Yausua tas, “Vem yog luas qha rua peb kws yog koj le tub qhe paub tseeb tas Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tau has rua Vaajtswv tug tub qhe Mauxe kuas muab lub tebchaws nuav huvsw rua koj, hab muab lub tebchaws nuav tej tuabneeg ua kuas puam tsuaj taag. Vem le nuav peb txhad ntshai heev tsaam mej txuv peb txujsa peb txhad daag le nuav. 25Nwgnuav peb nyob huv koj xwb teg lawm tes ca le ua rua peb lawv le kws koj pum zoo hab raug cai.” 26Yausua txhad ua le hov rua puab, ca puab dim cov Yixayee txhais teg hab tsw tua puab. 27Mas nub hov Yausua txhad kuas puab ua cov kws txav tawg kwv dej rua cov Yixayee hab rua Yawmsaub lub thaaj lug txug naj nub nwgnuav rua huv lub chaw kws Yawmsaub yuav xaiv ca.