9

Cov Neeg Nkinpe-oos Dag Yausuas

1Qhov uas cov Yixalayees muaj yeej ntawd, nrov ncha mus txog cov vajntxwv uas nyob ntawm tus Dej Yaudalees sab hnubpoob, tsis hais saum tej laj roob, tej taw roob, tej tiaj nrag thiab raws tus ntug Hiavtxwv Meditelanes mus rau pem Lenpanoos; cov vajntxwv no yog cov uas kav cov Hitis, cov Amaules, cov Kana-as, cov Pelixes, cov Hivis thiab cov Yenpus. 2Cov vajntxwv no koom ua ke tuaj tua Yausuas thiab cov Yixalayees.
3Tiamsis cov Nkinpe-oos uas yog cov Hivis, hnov tej uas Yausuas tua yeej lub nroog Yelikaus thiab lub nroog A-is, 4ces cov Nkinpe-oos txawm tuav tswvyim tuaj dag Yausuas. Lawv muab tej khoom noj ntim rau hauv tej hnab qub qub uas twb to qhov lawm, thiab muab tej cawv txiv hmab ntim rau hauv tej hnab tawv qub qub nog rau lawv tej neesluav thauj tuaj. 5Lawv hnav tej ris tsho thiab rau tej khau ntuag ntuag uas twb zoo muab povtseg lawm xwb; thiab tej ncuav uas lawv coj tuaj twb qhuav thiab tuaj pwm tas lawm. 6Lawv tuaj rau hauv lub yeej uas nyob ntawm Nkilenkas, lawv hais rau Yausuas thiab cov Yixalayees hais tias, “Peb taug kev deb heev tuaj, peb xav tuaj nrog nej sib coglus.”
7Tiamsis cov Yixalayees teb hais tias, “Vim li cas peb thiaj yuav nrog nej sib coglus? Tej zaum nej nyob ibncig ze ntawm no xwb?”
8Lawv hais rau Yausuas hais tias, “Peb txaus siab ua koj cov tubqhe.”
 Yausuas nug lawv hais tias, “Nej yog leej twg thiab nej tuaj qhov twg tuaj?”
9Lawv hais rau Yausuas hais tias: “Peb tuaj lub tebchaws uas deb heev tuaj, rau qhov peb tau hnov txog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv thiab txhua yam txujci uas nws tau ua nram tebchaws Iziv, 10thiab tej uas nws tau ua rau ob tug vajntxwv uas kav cov Amaules uas nyob tim ntug Dej Yauladees sab hnubtuaj uas yog: Vajntxwv Xihoos uas kav lub nroog Hesenpoos thiab Vajntxwv Aunkas uas nyob hauv lub nroog Asetalus uas kav lub tebchaws Npasas. 11Peb cov thawjcoj thiab cov pejxeem uas nyob hauv peb lub tebchaws kom peb npaj mentsis khoom noj khoom haus taug kev tuaj cuag koj ua koj qhev, thiab thov nrog koj sib coglus. 12Thaum peb sawv kev tuaj, peb tej ncuav tseem sov, tiamsis koj siab! Twb qhuav thiab tuaj pwm tas lawm. 13Thaum peb ntim kua txiv hmab rau hauv cov hnab tawv no, cov hnab tseem tshiab, tiamsis koj saib! Tej hnab to tas. Peb tej ris tsho thiab khau los ntuag tas, vim peb taug kev deb heev tuaj.”
14Cov Yixalayees txawm txais cov neeg ntawd tej khoom noj uas lawv coj tuaj qee yam, tiamsis lawv tsis nug tus TSWV li. 15Yausuas pom zoo nrog cov Nkinpe-oos cog phoojywg thiab cia lawv nrog cov Yixalayees nyob. Cov Yixalayees tej thawjcoj txawm coglus rau lawv hais tias yuav ceev tej lus cog tseg ntawd.
16Tom qab uas cog lus tas tau peb hnub, cov Yixalayees mam li paub hais tias cov neeg ntawd nyob ibncig ze ntawm lawv xwb. 17Cov Yixalayees mus peb hnub xwb, lawv txawm mus txog tej nroog uas cov neeg ntawd nyob. Cov nroog ntawd yog: lub nroog Nkinpe-oos, lub nroog Khefilas, lub nroog Npeluthas thiab lub nroog Kili-as Ye-alees. 18Tiamsis cov Yixalayees tsis tua lawv, rau qhov lawv cov thawjcoj twb tuav tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv lub npe nrog cov neeg ntawd coglus lawm. Cov Yixalayees thiaj li yws lawv cov thawjcoj, 19tiamsis cov thawjcoj teb hais tias, “Peb twb tuav tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv lub npe nrog lawv coglus lawm. Nimno peb tua tsis tau lawv cov ntawd. 20Peb yuav tsum cia lawv nrog peb nyob, vim tej lus uas peb cog tseg rau lawv; yog peb tsis cia lawv nyob, Vajtswv yuav rau txim rau peb. 21Peb tseg lawv nyob, tiamsis cia lawv mus txiav taws thiab nqa dej rau peb.” Cov Yixalayees tej thawjcoj pom zoo ua li ntawd.
22Yausuas tso neeg mus coj cov Nkinpe-oos tuaj cuag nws. Yausuas nug lawv hais tias, “Vim li cas nej tuaj dag peb hais tias, nej yog neeg nyob deb heev tuaj, tiamsis nej nyob ibncig ntawm no xwb? 23Vim nej dag li ntawd, Vajtswv thiaj rau txim rau nej. Nej cov neeg yuav ua qhev txiav taws thiab nqa dej rau hauv kuv tus Vajtswv lub tuamtsev mus li.”
24Lawv teb hais tias, “Qhov uas peb ua li no vim peb paub hais tias, tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tau hais rau nws tus tubtxib Mauxes tias nws yuav muab tagnrho lub tebchaws Kana-as no rau nej, thiab nej yuav tua cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no kom tuag tas huv tibsi ib yam li nej tau ua tas los lawm. Peb dag nej li ntawd vim peb ntshai nej heev; peb ua neej nyob ntshai rwg xwb. 25Nimno peb nyob hauv nej xibteg lawm; nej yuav ua li cas rau peb los nyob ntawm nej pom zoo.” 26Yog li ntawd, Yausuas thiaj tsis pub kom cov Yixalayees tua lawv. 27Tiamsis txij hnub ntawd mus cov Nkinpe-oos ua qhev txiav taws thiab nqa dej rau cov Yixalayees thiab rau tus TSWV lub thaj. Lawv tseem ua qhev li ntawd rau hauv tus TSWV lub tuamtsev los txog niaj hnub nimno.