12

Tin-Hungh Zoux Mbuo Nyei Die

1Hnangv naaic, mbuo maaih zorng-zengx mienh ndongc naaic camv weih jienv mbuo, mbuo ziouc oix zuqc guangc yietc zungv torngv jauv nyei ga'naaiv yaac guangc aah loc nyau jienv mbuo nyei zuiz. Yaac oix zuqc longc noic diev jienv tiux, hungx jienv mingh taux dingc daaih nyei dorngx. 2Tiux mingh oix zuqc mangc dingc Yesu, weic zuqc Yesu zoux gorn bun mbuo sienx yaac oix bun mbuo sienx duqv dunh yunh. Ninh yiem ziepc nzaangc jaax diev kouv, yaac funx yiem ziepc nzaangc jaax diev nyaiv se maiv longc jienv weic nqa'haav hingv oix duqv nyei orn-lorqc. Ih zanc ninh zungv zueiz jienv Tin-Hungh nyei weic mbiaauc maengx bung.
3Meih mbuo hnamv mangc gaax, ninh oix zuqc ndongc naaic diev zuiz-mienh caux ninh doix-dekc. Hnangv naaic, meih mbuo maiv dungx hnyouv namx, maiv dungx suei. 4Meih mbuo caux zuiz borngz jaax, meih mbuo maiv gaengh ngaengc jienv borngz taux zuqc daix daic. 5Meih mbuo la'kuqv Tin-Hungh kuinx meih mbuo hnangv die kuinx dorn wuov deix waac fai? Ninh gorngv,
  “Yie nyei dorn aac, Ziouv mborqv njaaux nyei ziangh hoc oix zuqc muangx longx,
  ninh gorngv-njaaux nyei ziangh hoc maiv dungx hnyouv namx.
  6Weic zuqc Ziouv mborqv njaaux ninh hnamv nyei mienh,
  ninh zipv haaix dauh zoux dorn,
   ninh yaac longc biaav fitv.”
7Meih mbuo zuqc diev nyei kouv naanc se weic mborqv njaaux. Tin-Hungh zoux bun meih mbuo hnangv zoux bun ninh nyei dorn-jueiv nor. Maaih haaix dauh dorn-jueiv maiv zuqc ninh nyei die mborqv njaaux jiex? 8Se gorngv meih mbuo maiv hnangv ninh nyei dorn mbuo zuqc mborqv njaaux, meih mbuo maiv zeiz cien dorn, kungx zoux fu'jueiv-toi hnangv. 9Aengx maaih diuc, mbuo nyei cien die mborqv njaaux mbuo, mbuo yaac mbuoqc ninh mbuo. Hnangv naaic, mbuo yietc zei oix zuqc mbuoqc mbuo nyei tin-dorngh Diex ziouc duqv ziangh jienv. 10Mbuo nyei cien die mborqv njaaux mbuo se ziux ninh mbuo buatc horpc zuqc njaaux nyei, yaac weic dangh baav hnangv. Mv baac Tin-Hungh mborqv njaaux mbuo se weic bun mbuo duqv longx yaac weic bun mbuo hnangv ninh nor, cing-nzengc. 11Zuqc mborqv njaaux wuov zanc, maiv maaih haaix dauh njien-youh, zungv haiz nzauh nyei. Mv baac zuqc mborqv njaaux liuz, hoqc hiuv nyei mienh nqa'haav ziouc zoux duqv horpc yaac maaih baengh orn.

Njaaux Nyei Caux Kuinx Nyei Waac

12Hnangv naaiv, oix zuqc cau jiez maiv maaih qaqv nyei buoz, yaac bun mau nyei cingh mborqc henv jiez daaih. 13Oix zuqc zoux jauv yuonh nyei. Zaux waaic nyei mienh ziouc maiv jaa waaic, daaux nzuonx haih longx nzengc.
14Oix zuqc longc hnyouv caux zuangx mienh horpc fim dongh eix nyei yiem yaac longc hnyouv zoux cing-nzengc mienh. Haaix dauh maiv cing-nzengc, maiv haih duqv buatc Ziouv. 15Oix zuqc faix fim, maiv dungx bun meih mbuo haaix dauh bungx ndortv Tin-Hungh nyei en, yaac maiv dungx bun mienh maaih hnangv im haic nyei miev-nzungh baetv cuotv hlo daaih bun mienh lunc, hoic mienh camv waaic. 16Yaac maiv dungx bun haaix dauh zoux buangh liouh nyei sic fai maiv taaih Tin-Hungh hnangv Esaau nor. Esaau weic yietc donx hnaangx maaic ninh zoux dorn-la'gauv duqv ⟨sung-gouv nyei leiz.⟩ 17Meih mbuo hiuv duqv nqa'haav ninh oix duqv ninh nyei die buang nyei waac mv baac zuqc nqemh, weic zuqc ninh goiv wuih maiv nzuonx ninh zoux liuz nyei sic, maiv gunv ninh qaqv lorz taux wuom-mueic cuotv.
18Meih mbuo maiv zeiz hnangv loz-hnoi nyei I^saa^laa^en Mienh mingh taux hluo duqv zuqc nyei Sinaai Mbong, maaih douz zieqc jienv, maaih douz-sioux om jienv mapv maengh mapv hmuangx nyei, maaih domh nziaaux, 19maaih nzatc mbui, yaac maaih gorngv waac nyei qiex. Zuangx mienh haiz liuz ziouc qaqv tov maiv dungx aengx caux ninh mbuo gorngv waac 20weic zuqc ninh mbuo siouc maiv duqv wuov deix hatc nyei waac, “Liemh saeng-kuv kuatv zuqc mbong nor, oix zuqc longc la'bieiv zong taux daic.” 21Ninh mbuo buatc nyei sic za'gengh gamh nziex haic aqv. Liemh Mose ganh yaac gorngv, “Yie ganh yaac gamh nziex gau, sin zinx nzengc.”
22Meih mbuo mingh nyei se mingh taux ⟨Si^on Mbong,⟩ taux yiem tin-dorngh nyei Ye^lu^saa^lem Zingh, dongh ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei zingh, yaac maaih ziex cin ziex waanc fin-mienh yiem wuov. 23Meih mbuo mingh taux Tin-Hungh nyei zuangx dorn-la'gauv, dongh maaih mbuox fiev jienv yiem tin-dorngh wuov deix, gapv zunv njien-youh nyei dorngx. Meih mbuo mingh taux Tin-Hungh, dongh siemv maanc mienh wuov dauh, yaac mingh taux dunh yunh nzoih wuov deix kuv mienh nyei lingh wuonh. 24Meih mbuo yaac mingh taux Yesu, dongh liepc siang-ngaengc waac wuov dauh mbu'ndongx mienh, yaac mingh taux ninh fuqv liuz nyei nziaamv. Yesu nyei nziaamv gorngv nyei jauv yaac gauh longx Aa^mbaen nyei nziaamv gorngv nyei.
25Faix fim oc, maiv dungx ngaengc maiv muangx gorngv waac wuov dauh. Se gorngv wuov deix ngaengc maiv muangx yiem baamh gen mbuox ninh mbuo faix fim wuov dauh gorngv nyei waac nor, ninh mbuo biaux maiv ndutv. Hnangv naaic, se gorngv mbuo nqemh maiv muangx yiem tin-dorngh wuov dauh gorngv nor, mbuo gauh fatv biaux maiv ndutv. 26Wuov zanc ninh nyei qiex ndanc ndau dongz, mv baac ih zanc ninh laengz,
  “Aengx maaih nzunc yie maiv daan ndanc ndau dongz hnangv,
   liemh lungh yaac oix ndanc dongz nzengc.”
27Gorngv “aengx maaih nzunc” wuov joux waac bun cing zeix daaih nyei ga'naaiv oix zuqc ndanc dongz nzengc ziouc zuqc zorqv cuotv mi'aqv, weic bun ndanc maiv haih dongz nyei corc yiem jienv.
28Hnangv naaic, mbuo oix zuqc laengz zingh Tin-Hungh weic zuqc mbuo duqv norm ndanc maiv haih dongz nyei guoqv. Mbuo oix zuqc laengz Tin-Hungh nyei en-zingh yaac zaangc ninh horpc ninh nyei hnyouv, gamh nziex ninh, taaih ninh, 29weic zuqc mbuo nyei Tin-Hungh se henv haic nyei douz, haih mietc nzengc yietc zungv.