12

Vaajtswv nplawm qhuab qha

1Yog le ntawd, vem peb muaj timkhawv coob nyob puag ncig peb yaam le tauv fuab laum nkaus peb le nuav lawm, kuj ca peb muab txhua yaam nraa nyaav hab lub txem kws yoojyim khi tau peb tso tseg, hab peb ca le ua sab ntev thev sws tw dha huv txujkev kws nyob tom peb hauv ntej. 2Peb ca le saib ntsoov Yexu kws yog peb lub hauv paug kev ntseeg hab yog tug kws ua kuas txujkev ntseeg tav. Nwg tiv thev tug khaublig ntoo sub txhad tau txujkev zoo sab kws nyob tom nwg hauv ntej. Nwg tsw quav ntsej qhov kws raug txaaj muag, hab nwg tub nyob tsawg ntawm Vaajtswv lub zwm txwv saab xws lawm.
3Mej ca le xaav txug tug kws thev cov tuabneeg muaj txem kev tawm tsaam le nuav sub mej txhad tsw qaug hab tsw poob sab. 4Qhov kws tawm tsaam lub txem mej tsw tau tawm tsaam txug lug ntshaav. 5Hab mej tsw ncu tej lug kws nwg ntuag mej ib yaam le mej yog nwg le tub, has tas,
  “Kuv tub 'e, tsw xob saib tsw taug
   tug Tswv tej lug qhuab qha,
  hab tsw xob poob sab
   rua thaus nwg ntuag koj,
  6tsua qhov tug Tswv
   qhuab ntuag tug kws nwg hlub,
  hab nwg nplawm txhua tug tub
   kws nwg txais yuav.”
7Mej ca le thev tej kws mej raug vem yog kev qhuab qha. Vaajtswv ua rua mej ib yaam mej yog nwg le tub. Muaj tug tub twg kws leej txwv tsw qhuab qha? 8Yog mej tsw raug qhuab qha yaam le txhua tug raug, mej kuj yog mivnyuas tsaub tsw yog nwg le tub. 9Tsw taag le ntawd, peb muaj leej txwv ntawm lub cev nqaj tawv kws qhuab qha peb hab peb fwm puab. Peb yimfuab tswm nyog nyob huv qaab leej Txwv saab ntsuj plig kev tswjfwm txhad muaj txujsa nyob los tsw yog? 10Peb leej txwv qhuab qha peb ib nyuas ntu lawv le puab pum zoo, tassws Vaajtswv qhuab qha kuas muaj qaabhau rua peb sub peb txhad koom tau nwg txujkev dawb huv. 11Txhua yaam kev nplawm qhuab qha saib mas tsw yog qhov zoo sab tassws yog qhov nyuaj sab rua lub swjhawm ntawd. Tassws muaj txaj ntswg rua yaav tom qaab, yog ua rua cov kws xyum lawv le tau nyob kaaj sab lug hab tau txujkev ncaaj nceeg.
12Yog le nuav ca le txhawb mej txhais teg kws tsw muaj zug hab lub hauv caug kws tsaug leeg, 13hab khu txujkev kuas ncaaj rua mej txhais kwtaw, sub tug kws ceg tawv txhad tsw qes ceg tassws yuav zoo hlo.

Tsw xob tso Vaajtswv kev hlub tseg

14Ca le swv zug nrug txhua tug nyob sws hum xeeb hab nrhav kev dawb huv. Yog tsw muaj kev dawb huv lawm yuav tsw muaj leejtwg pum tau Vaajtswv le. 15Ca le ceev faaj zoo tsw xob ca leejtwg nplaam Vaajtswv txujkev hlub, hab tsw xob muaj tug caag ab tawm tuaj tswm kev ceblaaj hab ua rua ntau leej qas tsw huv. 16Tsw xob ca leejtwg ua nkauj ua nraug lossws tsw fwm Vaajtswv le Exau kws muab feem kws ua tij muag pauv tuab pluag mov noj xwb. 17Mej yeej paub tas lug rua yaav tom qaab thaus Exau xaav tau tej koob moov ua qub txeeg qub teg, nwg kuj raug muab tso tseg, txawm yog nwg nrhav lug kua muag los nwg ua tsw tau kuas leej txwv hloov sab.
18Tsua qhov mej tsw tau lug txug lub roob kws xuas teg kov tau hab muaj suavtawg cig hab muaj qhov tsaus ntuj hab qhov tsaus dub ncab hab cua daaj cua dub, 19hab muaj suab raaj kub yaaj hab muaj lub suab has lug. Thaus cov kws nov lawd puab thov kuas tsw xob has dua rua puab lawm, 20vem puab thev tsw tau tej lug nkaw kws has tas, “Txawm yog tsaj txhu tuaj phaav lub roob nuav kuj yuav raug xuas pob zeb ntaus kuas tuag.” 21Tej kws pum ntawd mas ntshai kawg, Mauxe txhad has tas, “Kuv ntshai tshee quas nyo.”
22Tassws mej kuj lug txug lub roob Xi‑oo hab lug txug Vaajtswv kws muaj txujsa nyob lub nroog kws yog lub nroog Yeluxalee sau ntuj ceeb tsheej, hab lug txug cov tubkhai ntuj kws tuaj txoos ua ke zoo sab xyiv faab coob coob suav tsw txheeb, 23hab lug txug cov tub hlub kws raug hu ua ke hab muaj npe sau ca rua huv ntuj ceeb tsheej lawm, hab lug txug Vaajtswv kws txav txem rua txhua tug, hab lug txug cov tuabneeg ncaaj nceeg tej ntsuj plig kws raug muab ua zoo kawg nkaus lawm, 24hab lug txug Yexu, kws ua tug nyob nruab nraab huv tej lug cog tseg tshab, hab lug txug cov ntshaav kws muab nchus, yog cov ntshaav kws has txug tej yaam zoo dua Anpee cov ntshaav has.
25Ca le ceev faaj zoo tsw xob tso tug kws has ntawd tseg. Tsua qhov yog puab cov hov tsw dim vem puab tsw leeg yuav tug kws ntuag puab huv lub nplajteb nuav, mas yog peb fee plhu ntawm tug kws ntuag sau ntuj tuaj peb yimfuab yuav tsw dim. 26Vaajtswv lub suab kws has thaus ntawd ua rua lub nplajteb tseeg quas nkawg tassws nwgnuav nwg cog lug tseg tas, “Tshuav dua ib zag kuv tsw yog yuav cu lub nplajteb xwb tassws lub ntuj hab.” 27Lu lug kws has tas “Tshuav dua ib zag” hov kuj yog qha has tas yaam kws tseeg quas nkawg hov yog tej kws tswm lug lawd yuav raug muab rhu coj moog sub yaam kws tsw txawj tseeg quas nkawg txhad le nyob moog le. 28Yog le ntawd, vem peb tau lub tebchaws kws tsw tseeg lawm kuj ca peb ua Vaajtswv tsaug, hab ca peb pe hawm Vaajtswv ua kuas hum nwg lub sab hab paub fwm hab paub ntshai nwg, 29vem “peb tug Vaajtswv yog nplaim tawg kub ceev.”