5

Quyển Sách Và Chiên Con

1Rồi tôi thấy bên phải Đấng ngự trên ngai một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, được niêm phong bằng bảy ấn. 2Tôi cũng thấy một thiên sứ dũng mãnh lớn tiếng tuyên bố: “Ai xứng đáng tháo các ấn và mở quyển sách ra?” 3Nhưng cả trên trời, dưới đất hoặc bên dưới đất cũng chẳng có ai mở được quyển sách hoặc nhìn vào sách nổi, 4nên tôi khóc nức nở vì không có ai xứng đáng mở cuốn sách hay nhìn vào sách. 5Nhưng một trưởng lão bảo tôi: “Anh đừng khóc! Kìa, Sư tử của chi tộc Giu-đa, là chồi của Đa-vít đã chiến thắng, để mở quyển sách và tháo bảy ấn ra.”
6Tôi lại thấy Chiên Con đứng giữa Ngai và bốn sinh vật, ngay giữa các trưởng lão, Chiên Con như đã bị giết, có bảy sừng và bảy mắt, tức là bảy thần linh mà Đức Chúa Trời sai đi khắp mặt đất. 7Chiên Con đến, lấy quyển sách trong tay phải của Đấng ngự trên ngai. 8Khi Ngài lấy sách, bốn sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão quỳ xuống trước Chiên Con, mỗi người cầm một cây đàn hạc và bưng các lư hương bằng vàng đựng đầy trầm hương, tức là các lời cầu nguyện của các thánh đồ. 9Họ hát một bài ca mới:
  “Ngài xứng đáng nhận quyển sách
   Và tháo các ấn trên sách ra
  Vì Ngài đã chịu chết
   Và dùng huyết mình mua chuộc cho Đức Chúa Trời
   Những người trong tất cả các sắc tộc, ngôn ngữ, dân tộc, quốc gia,
  10Khiến họ thành một vương quốc và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời,
   Họ sẽ trị vì trên mặt đất.”
11Lúc ấy, tôi nhìn xem và nghe tiếng của nhiều thiên sứ quanh ngai, các sinh vật và các trưởng lão, số thiên sứ đông hàng muôn hàng triệu, 12đồng hô lớn:
  “Chiên Con đã chịu chết
  Xứng đáng được quyền năng, giàu có, khôn ngoan, dũng lực,
  Danh dự, vinh quang và ca tụng.”
13Tôi cũng nghe mỗi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, ngoài biển và vạn vật trong đó ca rằng:
  “Đấng ngự trên ngai và Chiên Con
  Được ca tụng, danh dự, vinh quang và quyền năng

14Bốn sinh vật nói: “A-men!” Rồi hai mươi bốn trưởng lão quỳ sấp xuống thờ lạy.