5

Thooj ntawv thiab tus Menyuam Yaj

1Hauv tus uas zaum saum lub zwm txwv txhais tes xis kuv pom muaj ib thooj ntawv sau sab hauv thiab sab nraud huvsi thiab ntaus xya lub cim rau. 2Thiab kuv pom ib tug tubtxib saum ntuj uas muaj hwjchim tshaj tawm nrov nrov hais tias, “Leejtwg yog tus uas tsim nyog qheb thooj ntawv thiab tev tej cim tseg?” 3Tsis muaj leejtwg uas nyob saum ntuj lossis hauv lub ntiajteb lossis hauv nruab tiv txwv yuav qheb tau thiab saib hauv thooj ntawv. 4Ces kuv txawm quaj heev vim nrhiav tsis tau leejtwg uas tsim nyog qheb thooj ntawv thiab saib thooj ntawv ntawd. 5Cov kev txwj laus ib tug txawm hais rau kuv tias, “Tsis txhob quaj. Saib maj, xeem Yuda tus Tsov Ntxhuav, yog Davi caj ces, twb kov yeej lawm, nws thiaj qheb tau thooj ntawv thiab tev xya lub cim tau.”
6Hauv ntu nruab nrab ntawm lub zwm txwv thiab plaub tug tsiaj ciaj sia, thiab hauv nruab nrab cov kev txwj laus kuv pom ib tug menyuam yaj sawv ntsug, zoo yam nkaus li twb raug muab tua lawm. Nws muaj xya tus kub thiab xya lub qhov muag uas yog Vajtswv xya tus ntsuj plig uas muab txib mus thoob plaws lub ntiajteb. 7Nws mus muab thooj ntawv ntawm tus uas zaum saum lub zwm txwv txhais tes xis. 8Thaum nws txais thooj ntawv lawm, plaub tug tsiaj ciaj sia thiab nees nkaum plaub tug kev txwj laus txawm khwb nkaus rau ntawm tus menyuam yaj xubntiag, txhua tus tuav rawv nkauj nog ncas thiab lub phaj kub rau tshuaj tsw qab puv nkaus uas yog Vajtswv cov xov dawb tej lus thov. 9Lawv hu ib zaj nkauj tshiab hais tias,

  “Koj yog tus uas tsim nyog txais
   thooj ntawv ntawd thiab tev tej cim tseg,
   vim koj raug muab tua
  thiab koj muab koj cov ntshav txhiv neeg
   ntawm txhua lub xeem
  txhua yam lus txhua haiv neeg
   thiab txhua lub tebchaws los rau Vajtswv,
  10thiab tsa lawv ua ib lub tebchaws
   thiab ua pov thawj ua koom tu peb tus Vajtswv,
   thiab lawv yuav kav lub ntiajteb.”

11Mas kuv saib thiab hnov cov tubtxib saum ntuj coob coob lub suab, suav muaj qas txhiab qas vam leej nyob puag ncig lub zwm txwv thiab tej tsiaj ciaj sia thiab cov kev txwj laus. 12Lawv qw nrov hais tias,
  “Tus Menyuam Yaj uas raug muab tua
   tsim nyog txais hwjchim thiab nyiaj txiag
  thiab tswvyim thiab zog thiab meej mom
   thiab koob meej thiab tej lus qhuas.”

13Thiab kuv hnov txhua yam muaj sia uas tsim los lub suab, tsis hais saum ntuj, hauv ntiajteb, hauv nruab tiv txwv, hauv hiavtxwv, thiab txhua yam uas nyob ntawd qw hais tias,
  “Thov kom tus uas zaum saum lub zwm txwv
   thiab tus Menyuam Yaj
  tau tej lus qhuas thiab meej mom
   thiab koob meej thiab hwjchim
   mus ib txhis tsis kawg.”
14Plaub tug tsiaj ciaj sia kuj hais tias, “Amee,” thiab cov kev txwj laus kuj khwb nkaus pe.