9

Sa Bưng Thut Hrup Kơ Abih Bang

1Tui anŭn, kâo hơdơr glaĭ abih bang tơlơi anŭn laih anŭn klah čŭn kơ tơlơi mơnuih tơpă hơnơ̆ng hăng mơnuih rơgơi wơ̆t hăng hơdôm bruă ƀing gơñu ngă, bruă anŭn le̱ng kơ dŏ amăng tơngan Ơi Adai, samơ̆ ƀu hơmâo ôh hlơi pô thâo krăn tơlơi khăp ƀôdah tơlơi pơrơmut hlak dŏ tơguan ñu. 2Abih bang ƀing anai le̱ng kơ hơmâo sa bưng thut kar kaĭ soh sel: Anŭn jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng hăng mơnuih sat ƀai, mơnuih hiam hăng mơnuih sat, mơnuih rơgoh hăng mơnuih grĭ laih anŭn ƀing pơyơr gơnam ngă yang hăng ƀing ƀu pơyơr gơnam ngă yang yơh.
  Kar hăng kơ mơnuih hiam,
   ăt tui anŭn mơ̆n kơ mơnuih soh sat;
  kar hăng kơ ƀing hlơi ƀuăn rơ̆ng,
   ăt tui anŭn mơ̆n kơ ƀing ƀu ƀuăn rơ̆ng ôh.
3Anai yơh jing tơlơi rơngot hơning amăng abih bang tơlơi, truh gah yŭ kơ yang hrơi: Abih bang mơnuih le̱ng kơ hơmâo hrŏm sa bưng thut soh sel. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, jua pơmĭn mơnuih mơnam bă hăng tơlơi sat ƀai yơh tơdang ƀing gơñu dŏ hơdip, samơ̆ tơdơi kơ anŭn ƀing gơñu pơgop hrŏm hăng ƀing djai yơh. 4Hlơi pô dŏ amăng ƀing hơdip, pô anŭn hơmâo tơlơi čang rơmang yơh; sa drơi asâo hơdip jing hiam hloh kơ sa drơi rơmung dŭl djai!
  5Yuakơ ƀing mơnuih hơdip thâo krăn kơ tơlơi ƀing gơñu či djai,
   samơ̆ ƀing djai ƀu thâo hơget gĕt ôh.
  Ƀing gơñu ƀu hơmâo tơlơi bơni dơ̆ng tah,
   laih anŭn wơ̆t hăng tơlơi djă̱ hơdơr gơñu, arăng ăt wơr bĭt hĭ abih bang mơ̆n.
  6Tơlơi khăp gơñu, tơlơi pơrơmut gơñu laih anŭn tơlơi ƀlah moăñ gơñu ăt răm rơngiă hĭ laih mơ̆ng sui;
   ƀing gơñu ƀu hơmâo sa črăn hơget dơ̆ng tah amăng khul tơlơi truh gah yŭ kơ yang hrơi.
7Nao bĕ, ƀơ̆ng huă bĕ gơnam ƀơ̆ng ih mơak mơai, laih anŭn mơñum bĕ ia boh kơƀâo ih hăng pran jua hơ̆k mơak, yuakơ mông anai yơh Ơi Adai mơak kơ tơlơi bruă ih ngă. 8Buh hơô nanao bĕ amăng ao kô̱̆ laih anŭn pik nanao bĕ ƀơi akŏ ih hăng ia jâo. 9Hơdip hơ̆k mơak bĕ hrŏm hăng bơnai ih, jing pô ih khăp, jing amăng abih bang khul hrơi tơlơi hơdip đôč đač Ơi Adai hơmâo pha brơi laih kơ ih gah yŭ kơ yang hrơi anai; anŭn jing abih bang hrơi đôč đač yơh. Yuakơ anŭn jing črăn pơkă ih amăng tơlơi hơdip laih anŭn amăng bruă mơnuă gleh glan ih gah yŭ kơ yang hrơi anai yơh. 10Hơget bruă tơngan ih ngă, ngă bĕ hăng abih tơlơi kơtang ih, yuakơ amăng anih pơsat jing anih ih či nao, ƀu hơmâo mă bruă ôh kŏn pơkra hơdră, tơlơi thâo pơmĭn ƀôdah hơmâo tơlơi rơgơi lơi.
11Kâo hơmâo ƀuh laih tơlơi pơkŏn dơ̆ng gah yŭ kơ yang hrơi tui anai:
  Tơlơi pơlông đuaĭ ƀu djơ̆ kơ tơlơi hơmăr
   ƀôdah tơlơi pơblah kơ tơlơi kơtang ôh,
  kŏn djơ̆ gơnam ƀơ̆ng truh pơ mơnuih rơgơi,
   mŭk dram kơ mơnuih thâo rơđah
   ƀôdah tơlơi djru yom hơjăn kơ mơnuih hrăm hră lơi;
  samơ̆ gưl laih anŭn mông mơyŭn yơh truh kơ abih bang ƀing gơñu.
12Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀu hơmâo hlơi pô ôh thâo krăn tơdang mông djai ñu či truh:
  Kar hăng akan arăng trah djơ̆ amăng hơñuăl sat,
   ƀôdah hrup hăng khul čim brĭm arăng ƀač djơ̆ amăng čơđo̱ng,
  ăt tui anŭn mơ̆n mơnuih mơnam djơ̆ čơđo̱ng yua mơ̆ng khul hrơi gleh tơnap
   jing tơlơi lê̆ ƀơi ƀing gơñu blĭp blăp yơh.

Tơlơi Rơgơi Hiam Hloh Kơ Tơlơi Mlŭk

13Kâo ăt ƀuh laih mơ̆n gah yŭ kơ yang hrơi tơlơi pơhơmutu tơlơi rơgơi anai kơ tơlơi ngă pơpư̆ pơgơi pran jua kâo biă mă tui anai: 14Hơmâo sa boh plei anet kơnơ̆ng hơmâo ƀiă mơnuih đôč dŏ pơ anŭn. Laih anŭn hơmâo sa čô pơtao dưi kơtang rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei anet anŭn, wang dar plei anŭn laih anŭn pơdơ̆ng đĭ khul toa blah hruă prŏng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei anŭn. 15Hơmâo sa čô mơnuih ƀun rin samơ̆ rơgơi hơdip amăng plei anŭn laih anŭn ñu pơklaih hĭ plei anŭn hăng tơlơi rơgơi ñu. Samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh hơdơr kơ pô ƀun rin anŭn. 16Tui anŭn yơh, kâo laĭ, “Tơlơi rơgơi jing hiam hloh kơ tơlơi kơtang.” Samơ̆ arăng djik djak hĭ kơ tơlơi rơgơi pô ƀun rin anŭn, laih anŭn khul boh hiăp ñu arăng ƀu kiăng hơmư̆ dơ̆ng tah.
  17Khul boh hiăp tơdu rơun mơnuih rơgơi arăng khăp hơmư̆
   hloh kơ tơlơi pơđar kraih mơ̆ng khua djă̱ akŏ mlŭk.
  18Tơlơi rơgơi jing hiam hloh kơ khul gơnam blah pioh kơ tơlơi pơblah,
   samơ̆ sa čô mơnuih soh pơrai hĭ lu tơlơi hiam klă yơh.