9

1Kuv xav ntev loo txog tej no, kuv pom hais tias cov neeg txawj ntse thiab cov neeg ncaj ncees, lawv tej kev sib hlub thiab tej kev sib ntxub puavleej nyob hauv Vajtswv lub xibteg. Tsis muaj leejtwg paub tej uas yuav los tav lawv hauv ntej. 2Tsis muaj dabtsi txawv li. Tib txoj hmoo phem los raug cov neeg ncaj ncees thiab cov neeg nkhaus, cov neeg siab zoo thiab cov neeg siab phem, cov neeg huv thiab cov neeg tsis huv, cov neeg muaj khoom fij thiab cov neeg uas tsis muaj. Tus neeg ncaj ncees los yeej zoo tsis tshaj tus neeg txhaum; tus neeg uas coglus los yeej zoo tsis tshaj tus neeg uas tsis coglus. 3Qhov no yog txoj hmoo phem uas los raug txhua tus neeg nyob hauv lub ntiajteb no ib yam nkaus. Dua li ntawd thaum lawv tseem ua neej nyob, lawv txhua tus lub siab puv nkaus tej kev phem thiab kev vwm ces tom qab ntawd lawv yuav tuag. 4Tiamsis yog leej twg muaj sia nrog cov neeg uas ua neej nyob hauv ntiajteb no, tus ntawd tseem muaj kev cia siab; rau qhov tus dev uas tseem ciaj sia muaj nqis dua tus tsov ntxhuav uas tuag lawm. 5Tseeb tiag, cov neeg uas tseem ua neej nyob paub hais tias, muaj ib hnub twg lawv yuav tuag, tiamsis cov neeg uas tuag lawm tsis paub dabtsi li. Lawv yuav tsis tau nqi zog thiab tsis muaj leejtwg nco txog lawv li lawm. 6Lawv tej kev sib hlub, kev sib ntxub thiab tej kev khib puavleej tuag nrog lawv mus; lawv yuav tsis nrog luag muaj feem muaj tug hauv lub ntiajteb no ntxiv lawm.
7Cia li noj koj tej zaub mov thiab zoo siab; cia li haus koj tej cawv txiv hmab thiab kaj siab lug, rau qhov Vajtswv yeej pom zoo kom koj ua li ntawd. 8Txuag koj cev ris tsho kom dawb txhua lub sijhawm thiab pleev ntshis roj tsw qab rau koj lub taubhau. 9Cia li txaus siab ua neej nrog tus pojniam uas koj hlub mus tas koj lub neej uas tsis muaj qabhau. Cia li txaus siab rau koj lub neej uas tsis muaj qabhau, rau qhov tej ntawd thiaj yog tej uas koj muaj nyob hauv ntiajteb no. 10Cia li rau siab ntso ua tes haujlwm uas koj ua, rau qhov yuav tsis muaj haujlwm, tsis muaj kev xav, tsis muaj kev txawj ntse thiab tsis muaj tswvyim nyob hauv tubtuag teb, qhov chaw uas koj yuav mus nyob ntawd.
11Kuv pom dua lwm yam ntxiv nyob hauv lub ntiajteb no; cov neeg uas khiav ceev tshaj los yuav khiav tsis yeej txhua zaus uas muaj kev sib tw khiav, thiab cov neeg uas siab tawv heev los yuav sib ntaus sib tua tsis yeej lawm; cov neeg txawj ntse los yuav tsis muaj noj tsis muaj haus; cov neeg muaj tswvyim los tsis npluanuj, thiab cov neeg uas ua tau tshaj plaws los tsis tau ua cov tuav lub meejmom siab. Txoj hmoov phem yeej yuav los raug txhua tus. 12Tsis muaj leejtwg paub hais tias kev puastsuaj yuav los raug nws thaum twg ib yam li tej noog uas tos nco xwb twb mag luag tej hlua thiab ib yam li tej ntses uas mag luag lub vas. Yog li ntawd, peb yuav mag luag lub vojhlua thaum peb tsis nco ceevfaj.

Xav Txog Kev Txawj Ntse thiab Kev Ruam

13Muaj dua ib lub tswvyim zoo uas kuv pom nyob hauv ntiajteb no xwsli: 14Muaj ib lub nroog me me uas tsis muaj pejxeem coob nyob hauv. Muaj ib tug vajntxwv uas muaj hwjchim thiab muaj tubrog coob heev tuaj ntaus lub nroog ntawd. Nws tuaj vij thiab npaj tsoo tus ntsayeej mus rau hauv lub nroog. 15Muaj ib tug neeg pluag uas ntse heev nyob hauv lub nroog ntawd; nws muaj cuabkav cawm tau lub nroog tsis raug luag tua, tiamsis tsis muaj leejtwg xav txog tus pluag ntawd li. 16Kuv hais tias muaj tswvyim zoo dua muaj zog, tiamsis tsis muaj leejtwg xav txog tus neeg pluag uas txawj ntse ntawd thiab tsis quavntsej nws tej lus li. 17Ua tib zoo mloog tus neeg txawj ntse tej lus uas nws maj mam hais zoo dua li mloog cov neeg ruam tus thawjtswj lub suab uas nthe nqho hauv lub rooj sablaj. 18Lub tswvyim ua tau ntau yam zoo dua tej cuabyeej ua rog, tiamsis tus neeg txhaum yeej ua tsis tau ib yam zoo li.