9

Klei Amâo Mtăp Mđơr Ôh Hlăm Klei Hdĭp

1Jih klei anăn kâo pioh hlăm ai tiê êjai dôk ksiêm jih jang, si mnuih kpă ênô leh anăn mnuih thâo mĭn leh anăn klei diñu ngă dôk hlăm kngan Aê Diê; thâodah jing klei khăp amâodah klei bi êmut, mnuih amâo thâo ôh ya srăng truh kơ ñu. 2Jih jang klei srăng truh kơ diñu êdei jing klei hơăi mang, kyuadah mâo sa klei knhal tuč truh kơ jih jang, kơ phung mnuih kpă ênô msĕ kơ phung ƀai, kơ phung jăk msĕ kơ phung jhat, kơ phung doh msĕ kơ phung čhŏ, kơ phung myơr mnơ̆ng ngă yang msĕ kơ phung amâo myơr ôh.
  Msĕ si mnuih jăk jing,
   msĕ snăn mơh mnuih jhat jing;
  leh anăn hlei pô kat asei
   jing msĕ si pô amâo kat asei ôh.
3Anei jing sa klei jhat hlăm jih jang klei arăng ngă ti gŭ yang hruê: sa klei knhal tuč truh kơ jih jang; msĕ mơh ai tiê phung mnuih bŏ hŏng klei jhat, leh anăn klei mluk dôk hlăm ai tiê diñu êjai diñu dôk hdĭp, leh klei anăn diñu nao kơ anôk phung djiê. 4Ƀiădah pô bi mguôp hŏng jih jang phung hdĭp mâo klei čang hmăng, kyuadah sa drei asâo hdĭp jing jăk hĭn kơ sa drei êmông gu djiê leh.
  5Kyuadah phung hdĭp thâo kơ diñu srăng djiê,
   ƀiădah phung djiê leh amâo thâo sa mta klei ôh.
  Diñu amâo lŏ mâo klei mưn ôh,
   leh anăn arăng amâo lŏ hdơr kơ diñu ôh.
  6Klei diñu khăp, klei diñu bi êmut,
   leh anăn klei diñu tluh rai tuč leh,
  leh anăn diñu amâo lŏ mâo sa kdrêč ôh
   hlăm jih klei arăng ngă ti gŭ yang hruê.
  7Nao huă ƀơ̆ng bĕ hŏng klei mơak,
   leh anăn mnăm kpiê ih hŏng ai tiê hơ̆k,
   kyuadah Aê Diê tŭ leh klei ih ngă.
  8Brei čhum ao ih jing kô̆ nanao,
   đăm brei boh kŏ ih kƀah êa mñak ôh.
9Dôk hdĭp hơ̆k mơak bĕ hŏng mô̆ ih khăp jih jang hruê ih dôk hdĭp hơăi mang Aê Diê brei leh kơ ih ti gŭ yang hruê, kyuadah anăn jing kdrêč bi mbha kơ ih hlăm klei hdĭp leh anăn hlăm bruă ih ngă suăi ti gŭ yang hruê. 10Ya klei kngan ih ngă, ngă bĕ klei anăn hŏng jih klei ktang ih, kyuadah amâo mâo ôh bruă amâodah klei mĭn amâodah klei thâo săng amâodah klei thâo mĭn hlăm Ƀuôn Phung Djiê, kơ anôk anăn ih srăng nao.
11Kâo lŏ ƀuh lu klei truh mkăn ti gŭ yang hruê:

   klei êran pral amâo dưi hlăm klei bi lông ôh,
  kăn klei ktang dưi hlăm klei bi blah rei,
   kăn mnơ̆ng ƀơ̆ng huă pioh knŏng kơ phung thâo mĭn rei,
  kăn klei mdrŏng pioh kơ pô thâo săng rei,
   kăn klei dưi pioh kơ pô mbruă rei;
   ƀiădah hruê găl leh anăn klei myun truh kơ jih jang diñu.
12Kyuadah mnuih amâo thâo ôh hruê ñu djiê.

   Msĕ si kan djŏ đrư̆
  leh anăn čĭm djŏ ñuăl,
   msĕ snăn mơh phung anak mnuih djŏ kđông ti hruê jhat,
   truh bhiâo riâo rit kơ diñu.

Klei Thâo Mĭn Jing Jăk Hĭn kơ Klei Mluk

13Msĕ mơh kâo ƀuh leh klei bi hmô anei kơ klei thâo mĭn ti gŭ yang hruê, leh anăn klei anăn kâo mĭn jing prŏng. 14Mâo sa boh ƀuôn điêt mâo mnuih ƀiă dôk tinăn; leh anăn sa čô mtao prŏng hriê ngă kơ ƀuôn anăn leh anăn wang jŭm čiăng mă ƀuôn anăn. 15Ƀiădah mâo hlăm ƀuôn anăn sa čô mnuih ƀun ƀin thâo mĭn, leh anăn hŏng klei thâo mĭn ñu, ñu bi mtlaih ƀuôn anăn. Ƀiădah amâo mâo pô hdơr ôh kơ mnuih ƀun ƀin anăn. 16Snăn kâo lač, klei thâo mĭn jing jăk hĭn kơ klei ktang, wăt tơdah arăng amâo uêñ ôh kơ klei thâo mĭn mnuih ƀun ƀin anăn, leh anăn arăng amâo lŏ gưt klei ñu blŭ ôh.

  17Klei phung thâo mĭn blŭ arăng dôk hmư̆ hlăm klei kriêp ñăt
   jing jăk hĭn kơ klei sa čô mtao ur ti krah phung mluk.
  18Klei thâo mĭn jing jăk hĭn kơ lu mnơ̆ng bi blah,
   ƀiădah sa čô mnuih soh bi rai lu bruă jăk.