9

Neeg txojsia zoo ib yam nkaus

1Kuv khaws tej no huvsi rau hauv lub siab coj los tshuaj saib. Tus uas ncaj ncees thiab tus uas muaj tswvyim thiab lawv tej haujlwm huvsi kuj nyob hauv Vajtswv txhais tes. Txawm yog ntxim hlub lossis ntxim ntxub kuj xij, neeg yeej tsis paub, txhua yam kuj nyob tom lawv hauv ntej. 2Ib lub khuab poob rau sawvdaws ib yam nkaus, poob rau cov uas ncaj ncees thiab cov uas tsis ncaj, poob rau cov uas zoo thiab cov uas phem, poob rau cov uas dawb huv thiab cov uas qias, poob rau cov muab tsiaj xyeem thiab cov uas tsis xyeem. Poob rau cov neeg zoo li cas, kuj poob rau cov neeg muaj txim li ntawd, poob rau cov uas cog lus twv li cas, kuj poob rau cov uas tsis cog lus twv li ntawd. 3Txhua yam uas tshwm los hauv lub qab hnub mas no yog ib yam phem, yog qhov uas ib lub khuab poob rau saum sawvdaws. Neeg lub siab kuj puv nkaus kev phem, thiab thaum lawv tseem muaj txojsia nyob txojkev ruam nyob hauv lawv lub siab. Dhau ntawd lawv kuj mus nyob hauv tub tuag teb. 4Tiamsis tus uas nrog nraim cov uas muaj txojsia ua ke kuj muaj lub siab vam, vim tias tus dev uas ciaj tseem zoo dua li tus tsov ntxhuav uas tuag lawm. 5Cov uas tseem ciaj yeej paub tias lawv yuav tuag, tiamsis cov uas tuag lawm tsis paub dabtsi li lawm, thiab lawv yuav tsis tau nqe zog dua li lawm, yuav tsis muaj leejtwg nco txog lawv. 6Qhov uas nws hlub thiab ntxub thiab khib twb ploj tag lawm, thiab tej uas ua hauv lub qab hnub lawv tsis muaj feem koom ua ke dua li lawm.
7Cia li mus, mus noj koj tej zaub mov zoo siab xyiv fab, thiab mus haus koj tej cawv txiv hmab ua zoo siab hlo, vim tias Vajtswv yeej txaus siab rau tej uas koj ua ntawd. 8Cia koj tej tsoos tsho dawb paug huvsi txhua lub sijhawm, thiab muab roj ntaus plaubhau tsis tu ncua. 9Koj cia li zoo siab xyiv fab rau koj tus pojniam uas koj hlub mus tag koj sib neej qhuav qhawv uas Vajtswv pub rau koj hauv lub qab hnub, vim tias tej no yog koj li feem hauv koj lub neej thiab hauv tej haujlwm uas koj siv dag siv zog ua hauv lub qab hnub. 10Koj txhais tes ua yam haujlwm dabtsi koj cia li ua yam haujlwm ntawd kawg koj lub dag lub zog, rau qhov hauv tub tuag teb uas koj yuav mus ntawd tsis muaj haujlwm thiab tsis muaj kev xav, tsis muaj kev txawj ntse thiab tsis muaj tswvyim.

  11Kuv pom dua ib yam hauv lub qab hnub,
   qhov uas sib tw dhia
   yeej tsis nyob ntawm tus uas nrawm,
  qhov uas kov yeej kev ua rog
   tsis nyob ntawm tus uas muaj zog,
  qhov uas muaj noj
   tsis nyob ntawm tus uas muaj tswvyim,
  qhov uas nplua nuj
   tsis nyob ntawm tus uas thoob tsib to nrog,
  qhov uas tau meej mom
   tsis nyob ntawm tus uas txawj ntse.
  Tiamsis txhua tus yuav tau raws li q2 nws txoj hmoov phem lossis hmoov zoo
   thiab raws li nws lub caij lub nyoog.
12Rau qhov neeg yeej tsis paub nws lub caij lub nyoog. Ntses mag lub vas thiab noog mag tsig li cas, mas neeg kuj mag ib yam li ntawd rau thaum lub caij lub nyoog phem los raug kiag lawv tamsid.

Tswvyim zoo dua lub zog

13Kuv pom lub tswvyim no hauv lub qab hnub mas kuv xam pom tias yog yam loj kawg. 14Muaj ib lub moos me me uas muaj neeg nyob tsawg tsawg. Mas muaj ib tug vajntxwv loj tuaj ntaus thiab vij lub moos ntawd, nws tib chaw ruaj khov vij ntaus lub moos ntawd. 15Tiamsis hauv lub moos ntawd muaj ib tug pluag pluag uas muaj tswvyim, mas tus yawg ntawd siv nws lub tswvyim cawm tau lub moos ntawd. Txawm yog li ntawd los tsis muaj ib tug nco txog tus yawg pluag no li. 16Mas kuv thiaj hais tias tswvyim zoo dua lub zog loj, txawm yog luag saib tsis taus tus pluag ntawd lub tswvyim thiab tsis quav ntsej nws tej lus kuj xij.
  17Tus muaj tswvyim tej lus
   uas yus hnov hais twjywm,
  mas zoo dua tus thawj hais lus nrov nrov
   rau cov neeg ruam mloog.
  18Tswvyim zoo dua tej cuab yeej ua rog,
   tiamsis ib tug neeg txhaum muaj txim
   ua rau ntau yam kev zoo piam tag.