9

Tuabneeg txujsa zoo ib yaam nkaus

1Kuv khaws tej nuav huvsw rua huv lub sab coj lug tshuaj saib. Tug kws ncaaj nceeg hab tug kws muaj tswvyim hab puab tej num huvsw kuj nyob huv Vaajtswv txhais teg. Txawm yog ntxwm hlub lossws ntxwm ntxub kuj xwj, tuabneeg yeej tsw paub, txhua yaam kuj nyob tom puab hauv ntej. 2Ib lub khuab poob rua suavdawg ib yaam nkaus, poob rua cov kws ncaaj nceeg hab cov kws tsw ncaaj, poob rua cov kws zoo hab cov kws phem, poob rua cov kws dawb huv hab cov kws qas, poob rua cov muab tsaj xyeem hab cov kws tsw xyeem. Poob rua cov tuabneeg zoo le caag, kuj poob rua cov tuabneeg muaj txem le ntawd, poob rua cov kws cog lug twv le caag, kuj poob rua cov kws tsw cog lug twv le ntawd. 3Txhua yaam kws tshwm lug huv qaab lub nub mas nuav yog ib yaam phem, yog qhov kws ib lub khuab poob rua sau suavdawg. Tuabneeg lub sab kuj puv nkaus kev phem, hab thaus puab tseed muaj txujsa nyob txujkev ruag nyob huv puab lub sab. Dhau hov puab kuj moog nyob huv tub tuag teb. 4Tassws tug kws nrug nraim cov kws muaj txujsa ua ke kuj muaj lub sab vaam, vem tas tug dev kws caj tseed zoo dua le tug tsuv ntxhuav kws tuag lawm. 5Cov kws tseed caj yeej paub tas puab yuav tuag, tassws cov kws tuag lawm tsw paub daabtsw le lawm, hab puab yuav tsw tau nqe zug dua le lawm, yuav tsw muaj leejtwg ncu txug puab. 6Qhov kws nwg hlub hab ntxub hab khib tub pluj taag lawm, hab tej kws ua huv qaab lub nub puab tsw muaj feem koom ua ke dua le lawm.
7Ca le moog, moog noj koj tej zaub mov zoo sab xyiv faab, hab moog haus koj tej cawv txwv maab ua zoo sab hlo, vem tas Vaajtswv yeej txaus sab rua tej kws koj ua ntawd. 8Ca koj tej tsoog tsho dawb paug huv quas sw txhua lub swjhawm, hab muab roj ntaus plaubhau tsw tu ncua. 9Koj ca le zoo sab xyiv faab rua koj tug quaspuj kws koj hlub moog taag koj sws neej qhuav qhawv kws Vaajtswv pub rua koj huv qaab lub nub, vem tas tej nuav yog koj le feem huv koj lub neej hab huv tej num kws koj swv daag swv zug ua huv qaab lub nub. 10Koj txhais teg ua yaam num daabtsw koj ca le ua yaam num hov kawg koj tug daag tug zug, tsua qhov huv tub tuag teb kws koj yuav moog ntawd tsw muaj num hab tsw muaj kev xaav, tsw muaj kev txawj ntse hab tsw muaj tswvyim.

  11Kuv pum dua ib yaam huv qaab lub nub,
   qhov kws sws tw dha
   yeej tsw nyob ntawm tug kws nrawm,
  qhov kws kov yeej kev ua rog
   tsw nyob ntawm tug kws muaj zug,
  qhov kws muaj noj
   tsw nyob ntawm tug kws muaj tswvyim,
  qhov kws nplua nuj
   tsw nyob ntawm tug kws thoob tswb to nrog,
  qhov kws tau meej mom
   tsw nyob ntawm tug kws txawj ntse.
  Tassws txhua tug yuav tau
   lawv le nwg txuj moov phem lossws moov zoo
   hab lawv le nwg lub caij lub nyoog.
12Tsua qhov tuabneeg yeej tsw paub nwg lub caij lub nyoog. Ntseg maag lub vaag hab noog maag tswg le caag, mas tuabneeg kuj maag ib yaam le ntawd rua thaus lub caij lub nyoog phem lug raug kag puab taamswm.

Tswvyim zoo dua tug zug

13Kuv pum tug tswvyim nuav huv qaab lub nub mas kuv xaam pum tas yog yaam luj kawg. 14Muaj ib lub moos miv miv kws muaj tuabneeg nyob tsawg tsawg. Mas muaj ib tug vaajntxwv luj tuaj ntaus hab vej lub moos ntawd, nwg tib chaw ruaj khov vej ntaus lub moos ntawd. 15Tassws huv lub moos hov muaj ib tug pluag pluag kws muaj tswvyim, mas tug yawm hov swv nwg tug tswvyim cawm tau lub moos hov. Txawm yog le ntawd los tsw muaj ib tug ncu txug tug yawm pluag nuav le. 16Mas kuv txhad has tas tswvyim zoo dua tug zug luj, txawm yog luas saib tsw taug tug pluag hov tug tswvyim hab tsw quav ntsej nwg tej lug kuj xwj.
  17Tug muaj tswvyim tej lug
   kws yug nov has tuabywv,
  mas zoo dua tug thawj has lug nrov nrov
   rua cov tuabneeg ruag noog.
  18Tswvyim zoo dua tej cuab yeej ua rog,
   tassws ib tug tuabneeg txhum muaj txem
   ua rua ntau yaam kev zoo pam taag.