1

1Kâo Paul, jing pô Ơi Adai iâu kiăng kơ jing pô ding kơna pơjao Krist Yêsu, tui hăng tơlơi kiăng Ơi Adai, laih anŭn ayŏng adơi ta Sôsthenês.
2Mơit kơ Sang Ơi Adai amăng plei Korinthos, kơ abih bang ƀing mơnuih tŭ pơrơgoh laih amăng Krist Yêsu laih anŭn Ơi Adai iâu kiăng kơ jing rơgoh hiam, hrŏm hăng abih bang ƀing mơnuih pơ djŏp anih, jing ƀing iâu ƀơi anăn Khua Yang ta Yang Yêsu Krist, jing Khua Yang gơñu ăt jing Khua Yang ta mơ̆n.
3Rơkâo kơ tơlơi khăp pap hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m mơ̆ng Ơi Adai Ama ta laih anŭn Khua Yang Yêsu Krist dŏ hrŏm hăng ƀing gih.

Tơlơi Hơdơr Bơni

4Kâo nanao bơni kơ Ơi Adai kâo kơ ƀing gih yuakơ tơlơi khăp pap Ñu hơmâo pha brơi laih kơ ƀing gih amăng Krist Yêsu. 5Yuakơ amăng Ñu yơh ƀing gih tŭ pơdrŏng săh amăng rĭm hơdră jơlan, anŭn jing amăng abih bang tơlơi pơhiăp gih laih anŭn amăng abih bang tơlơi thâo pơmĭn gih, 6yuakơ tơlơi ƀing gơmơi ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi Krist jing dŏ kơjăp amăng ƀing gih. 7Hơnŭn yơh, ƀing gih anăm kơƀah hĭ ôh gơnam brơi pơyơr gah bơngăt tơdang ƀing gih gir dŏ tơguan kơ Khua Yang ta Yang Yêsu Krist či pơrơđah. 8Ñu yơh či pơkơjăp ƀing gih tơl hơnăl tuč, kiăng kơ ƀing gih ƀu tŭ tơlơi ƀuăh soh ôh ƀơi hrơi Khua Yang ta Yêsu Krist či trŭn rai dơ̆ng. 9Ơi Adai yơh jing Pô tŏng ten, jing Pô hơmâo iâu laih ƀing gih mŭt amăng tơlơi pơgop pơlir hăng Ană Ñu Yang Yêsu Krist Khua Yang ta.

Paul Pơtô Kơ Tơlơi Thâo Pơgop Hăng Tơdruă

10Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo pơtrŭt kơ ƀing gih, amăng anăn Khua Yang ta Yang Yêsu Krist, kơ tơlơi abih bang ƀing gih pơtŭ ư bĕ hăng tơdruă kiăng kơ ƀu hơmâo tơlơi pơkăh pơpha tơpul ôh amăng ƀing gih, samơ̆ kiăng kơ ƀing gih dưi tŭ pơgop sa amăng tơlơi pơmĭn hăng tơlơi kơñăm. 11Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, kâo laĭ tui anŭn yuakơ hơmâo đơđa mơnuih mơ̆ng sang anŏ Khloê hơmâo pơthâo laih kơ kâo kơ tơlơi ƀing gih hơmâo tơlơi pơrơdjơ̆. 12Anai yơh jing tơlơi kâo kiăng laĭ: Rĭm čô amăng ƀing gih laĭ tui anai, “Kâo lŏm kơ Paul,” pô pơkŏn laĭ tui anai, “Kâo lŏm kơ Apollos,” pô pơkŏn dơ̆ng laĭ tui anai, “Kâo lŏm kơ Pêtrôs,” laih anŭn pô pơkŏn dơ̆ng laĭ tui anai, “Kâo lŏm kơ Krist.”
13Hiư̆m pă, Krist tŭ pơkăh pơpha hă? Paul tŭ arăng pŏng ƀơi kơyâo bơrơkal pơala brơi kơ ƀing gih hă? Sĭt ƀu djơ̆ ôh! Ƀôdah ƀing gih tŭ baptem amăng anăn Paul hă? 14Kâo bơni kơ Ơi Adai kơ tơlơi kâo ƀu ngă baptem kơ hlơi pô amăng ƀing gih ôh, kơnơ̆ng kơ Krispos laih anŭn Gaios đôč ngă brơi baptem. 15Tui anŭn yơh, ƀu hơmâo ôh hlơi pô dưi laĭ kơ tơlơi ƀing gih tŭ laih tơlơi baptem amăng anăn kâo. 16Biă mă yơh, kâo ăt hơmâo ngă brơi laih mơ̆n baptem kơ sang anŏ Stephanas. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, kâo ƀu thâo hơdơr ôh tơdah kâo ngă brơi baptem kơ hlơi pô pơkŏn dơ̆ng. 17Yuakơ Krist ƀu pơkiaŏ ôh kâo nao ngă baptem brơi, samơ̆ Ñu pơkiaŏ kâo nao pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam, anŭn jing ƀu djơ̆ hơdôm boh hiăp tơlơi rơgơi mơnuih mơnam ôh, huĭ kơ tơlơi Krist djai ƀơi kơyâo bơrơkal rơngiă hĭ tơlơi mơyang kiăng pơklaih.

Krist Jing Tơlơi Rơgơi Hăng Tơlơi Dưi Mơyang Ơi Adai

18Yuakơ tơlơi pơtô kơ tơlơi djai Krist jing mlŭk biă mă yơh kơ ƀing răm rơngiă, samơ̆ kơ ƀing ta jing ƀing tŭ klaih laih, anŭn jing tơlơi dưi mơyang Ơi Adai yơh. 19Yuakơ Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai,
  “Kâo či pơrai hĭ tơlơi rơgơi ƀing mơnuih laĭ ƀing gơñu jing rơgơi,
   laih anŭn pơrơngiă hĭ tơlơi thâo hluh ƀing mơnuih laĭ ƀing gơñu jing thâo pơmĭn yơh.”
20Tui anŭn, pơpă mơnuih rơgơi lĕ? Pơpă mơnuih thâo hluh tơlơi Juăt lĕ? Pơpă mơnuih thâo pơgăl amăng rơnŭk anai lĕ? Ƀu djơ̆ ôh hă, Ơi Adai hơmâo ngă laih kơ tơlơi rơgơi lŏn tơnah jing tơlơi mlŭk? 21Yuakơ tui hăng tơlơi rơgơi Ơi Adai, mơnuih lŏn tơnah kơnang kơ tơlơi rơgơi gơñu pô ƀu thâo krăn kơ Ơi Adai ôh. Samơ̆ Ơi Adai mơak mơ̆ng tơlơi mơnuih lŏn tơnah pơanăn “tơlơi pơtô mlŭk” yơh arăng pơtô kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing hlơi pô đaŏ kơnang. 22Sĭt yơh ƀing Yehudah rơkâo kiăng kơ ƀuh khul gru kơnăl tơlơi mơsêh mơyang jing sĭt laih anŭn ƀing Grek hơduah tơña kơ tơlơi rơgơi mơnuih mơnam, 23samơ̆ ƀing gơmơi pơtô pơblang kơ tơlơi Krist tŭ pŏng ƀơi kơyâo bơrơkal tui anai: Anŭn jing tơlơi tơhneč kơ ƀing Yehudah laih anŭn tơlơi mlŭk kơ ƀing Tuai yơh. 24Samơ̆ kơ ƀing mơnuih Ơi Adai hơmâo iâu laih, anŭn jing abih dua ƀing Yehudah laih anŭn ƀing Grek, Krist jing tơlơi dưi mơyang Ơi Adai laih anŭn tơlơi rơgơi Ơi Adai yơh. 25Yuakơ tơlơi jing kar hăng mlŭk Ơi Adai jing rơgơi hloh kơ tơlơi rơgơi mơnuih mơnam, laih anŭn tơlơi jing kar hăng tơdu Ơi Adai jing kơtang hloh kơ tơlơi kơtang mơnuih mơnam yơh.
26Ơ ƀing ayŏng amai adơi, hơdơr bĕ hlơi ƀing gih jing hlak Ơi Adai iâu ƀing gih hlâo adih. Ƀu djơ̆ ôh lu mơnuih amăng ƀing gih le̱ng kơ jing ƀing rơgơi soh sel tui hăng hơnơ̆ng pơkă mơnuih. Ƀu djơ̆ lu mơnuih ôh le̱ng kơ jing ƀing hơmâo tơlơi dưi soh sel. Ƀu djơ̆ ôh lu mơnuih le̱ng kơ jing ƀing kơdrưh kơang soh sel. 27Samơ̆ Ơi Adai ruah mă ƀing mơnuih mlŭk kơ lŏn tơnah kiăng kơ pơmlâo hĭ ƀing mơnuih laĭ kơ ƀing gơñu jing rơgơi. Ơi Adai ruah mă ƀing mơnuih tơdu kơ lŏn tơnah kiăng kơ pơmlâo hĭ ƀing kơtang. 28Ơi Adai ruah mă ƀing mơnuih jing ƀing mơnuih lŏn tơnah djik djak mưč mač laih anŭn yap ƀu yom pơphan hơget ôh, kiăng kơ pơrai hĭ ƀing mơnuih jing ƀing mơnuih lŏn tơnah yap jing yom pơphan, 29tui anŭn kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơang ñu pô ƀơi anăp Ơi Adai. 30Samơ̆ anŭn jing yuakơ Ñu yơh ƀing gih dŏ amăng Krist Yêsu, jing Pô hơmâo jing hĭ laih kơ ƀing ta tơlơi rơgơi mơ̆ng Ơi Adai, anŭn jing tơlơi tơpă hơnơ̆ng ta, tơlơi rơgoh hiam ta laih anŭn tơlơi song mă ta yơh. 31Hơnŭn yơh, kar hăng hră arăng hơmâo čih laih tui anai, “Brơi bĕ kơ hlơi pô pơư pơang, ñu pơư pơang bĕ amăng Khua Yang.”