1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Baulo, dongh Tin-Hungh ei ninh nyei eix paaiv daaih zoux ninh nyei ⟨gong-zoh,⟩ caux jienv mbuo nyei gorx-youz, So^saa^te^netv, 2fiev naaiv zeiv fienx bun yiem Ko^lin^to Zingh, Tin-Hungh nyei jiu-baang, dongh caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh ziouc benx ninh nyei mienh yaac duqv Tin-Hungh heuc daaih zoux cing-nzengc mienh wuov deix. Naaiv zeiv fienx yaac fiev bun yiem norm-norm dorngx heuc jienv mbuo Ziouv Yesu Giduc nyei mbuox wuov deix. Yesu zoux ninh mbuo nyei Ziouv yaac zoux mbuo nyei Ziouv. 3Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Tin-Hungh Longc Yesu Bun Mbuo Duqv Daaih Nyei Fuqv

4Yie zanc-zanc weic meih mbuo laengz zingh Tin-Hungh weic zuqc Tin-Hungh longc Giduc Yesu ceix en bun meih mbuo. 5Weic zuqc meih mbuo caux Yesu juangc maengc ziangh meih mbuo nyungc-nyungc maaih nzoih, yiem meih mbuo gorngv nyei yietc zungv waac caux meih mbuo maaih nyei yietc zungv wuonh zaang. 6Yie mbuo tengx Giduc zoux zorng-zengx wuov deix waac liepc wuonv yiem meih mbuo nyei hnyouv. 7Weic naaiv, meih mbuo zuov jienv Ziouv Yesu Giduc hinc cuotv wuov zanc, meih mbuo maiv caa Singx Lingh ceix bun nyei yietc nyungc zingh nyeic. 8Tin-Hungh yaac oix bun meih mbuo sienx duqv wuonv taux setv mueiz. Ziouv Yesu Giduc aengx daaih nyei hnoi meih mbuo ziouc maiv maaih dorngx zuqc daanh. 9Tin-Hungh se kaux duqv wuonv nyei. Ninh heuc meih mbuo daaih caux ninh nyei dorn, mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc, maaih jiu tong.

Jiu-Baang Bun Nqoi

10Zuangx gorx-youz aac, yie dengv mbuo Ziouv Yesu Giduc nyei mbuox tov meih mbuo oix zuqc dongh joux waac gorngv. Maiv dungx bun nqoi zoux ziex guanh. Oix zuqc horpc fim dongh eix, dongh diuc hnyouv. 11Gorx-youz aac, maaih deix Kaa^lo^e nyei biauv zong mienh mbuox yie, yiem meih mbuo naaic maaih fiuv-nzaeng nyei sic. 12Yie nyei eix leiz se gorqv-mienh maaih gorqv-mienh nyei jauv gorngv. Maaih dauh gorngv, “Yie gan Baulo,” maaih dauh gorngv, “Yie gan Aa^bor^lo,” maaih dauh gorngv, “Yie gan Bide,” aengx maaih dauh gorngv, “Yie gan Giduc.”
13Giduc bun nqoi zoux ziex guanh fai? Baulo weic meih mbuo zuqc ding ziepc nzaangc jaax fai? Meih mbuo dengv Baulo nyei mbuox ⟨jiex wuom nyei leiz⟩ fai?
14Yie laengz zingh Tin-Hungh, cuotv liuz Kaa^litv^batc caux Gaai^atc, yie maiv tengx meih mbuo haaix dauh jiex wuom nyei leiz. 15Hnangv naaic, maiv maaih haaix dauh haih gorngv meih mbuo dengv yie nyei mbuox jiex wuom nyei leiz. 16(Oh, zeiz nyei, yie yaac tengx Saa^te^faa^natv caux ninh nyei biauv zong mienh jiex wuom nyei leiz. Cuotv liuz naaiv deix yie jangx maiv duqv yie tengx haaix dauh.) 17Giduc maiv zeiz paaiv yie mingh tengx mienh jiex wuom nyei leiz. Ninh paaiv yie mingh zunh kuv fienx, yaac maiv zeiz longc baamh mienh cong-mengh nyei waac zunh. Nzauh heix naaiv nyungc waac zoux bun Yesu yiem ziepc nzaangc jaax daic nyei qaqv zitc mi'aqv.

Giduc Zoux Tin-Hungh Nyei Qaqv, Tin-Hungh Nyei Cong-Mengh

18Giduc yiem ziepc nzaangc jaax daic wuov nyungc doz-leiz, weic oix zuqc mietc nyei mienh se hngongx haic. Mv baac weic mbuo duqv njoux nyei mienh se Tin-Hungh nyei qaqv. 19Weic zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  “Yie oix mietc cong-mengh mienh nyei cong-mengh.
   Mienh guai mienh nyei za'eix yie yaac oix bun ndortv.”
20Wuov nyungc, ih jaax nyei cong-mengh mienh, hoqc hlang nyei mienh, caux nzuih mbiaangc nyei mienh hnangv haaix nor? Tin-Hungh zoux bun naaiv baamh gen nyei cong-mengh hngongx mi'aqv.
21Tin-Hungh longc ninh ganh nyei cong-mengh bun mienh maiv haih kaux ninh mbuo ganh nyei cong-mengh hiuv duqv ninh. Daaux nzuonx, Tin-Hungh a'hneiv longc dongh mienh funx hngongx nyei zunh doz waac, njoux sienx ninh nyei mienh. 22Yiutai Mienh tov jangx-hoc, Janx-Gikc yaac lorz cong-mengh. 23Mv baac yie mbuo zunh Giduc zuqc ding ziepc nzaangc jaax daic nyei jauv. Yiutai Mienh youc nqemh ziqc zuiz ninh mbuo. Janx yaac funx hngongx, 24mv baac weic Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh, maiv gunv Yiutai Mienh fai Janx, mbuo hiuv duqv Giduc se Tin-Hungh nyei domh qaqv yaac dongh Tin-Hungh nyei cong-mengh. 25Weic zuqc Tin-Hungh hngongx nyei sic, zungv gauh guai baamh mienh nyei cong-mengh. Tin-Hungh mau nyei dorngx, corc gauh henv baamh mienh nyei qaqv.
26Gorx-youz aac, hnamv mangc gaax! Tin-Hungh heuc meih mbuo daaih wuov zanc, ei baamh mienh buatc, cong-mengh nyei mienh maiv maaih camv. Maaih hatc maaz nyei mienh caux zaangc dangv nyei mienh yaac maiv maaih camv. 27Mv baac baamh mienh funx hngongx nyei, Tin-Hungh ginv daaih weic bun cong-mengh nyei mienh nyaiv. Baamh mienh funx mau nyei, Tin-Hungh yaac ginv daaih weic bun henv wuov deix nyaiv. 28Baamh mienh funx haac dangv nyei, mangc piex nyei, maiv lamh longc nyei, Tin-Hungh ginv daaih weic mietc dongh baamh mienh funx longc jienv nyei. 29Hnangv naaic, maiv maaih haaix dauh yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien haih bungx waac-maux. 30Tin-Hungh bun meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, yaac bun Giduc zoux mbuo nyei cong-mengh. Tin-Hungh longc Giduc bun mbuo caux ninh horpc hnyouv, benx ninh nyei cing-nzengc mienh, zuoqc mbuo nzuonx, leih ndutv zuiz. 31Hnangv naaic, se hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  “Haaix dauh oix bungx waac-maux,
   oix zuqc bungx waac-maux gorngv Ziouv zoux nyei sic.”