1

1Phao-lô, được Thượng Đế bổ nhiệm làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Sốt-then, anh em trong Chúa,
2Kính gửi Hội thánh của Thượng Đế tại thành phố Cổ-linh, những người được chọn làm dân Chúa và được thánh hóa nhờ liên hiệp với Chúa Cứu Thế Giê-xu, cùng tất cả những người ở khắp nơi đang cầu khẩn Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Chúa của họ và của chúng ta.
3Cầu xin Thượng Đế, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho anh em ân phúc và bình an.
4Tôi luôn cảm tạ Thượng Đế vì những ân lành anh em được hưởng từ khi thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. 5Chúa đã ban ân tứ dồi dào cho anh em từ lời nói đến sự hiểu biết chân lý, 6đến nỗi kinh nghiệm bản thân của anh em đã xác nhận những lời tôi giảng về Chúa Cứu Thế là chân thật. 7Anh em được hưởng đầy đủ ân tứ của Chúa để làm theo ý Ngài trong khi chờ đợi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. 8Chúa sẽ giữ vững anh em đến cuối cùng, làm cho anh em thành người trọn vẹn không bị khiển trách trong ngày Ngài trở lại. 9Chắc chắn Thượng Đế sẽ thực hiện điều đó, vì Ngài là Đấng thành tín. Ngài đã mời gọi anh em đến kết bạn với Con Ngài là Đấng Cứu Thế, Chúa chúng ta.

Tinh thần chia rẽ

10Thưa anh em, nhân Danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, tôi khuyên anh em hãy đồng tâm nhất trí. Đừng chia rẽ, nhưng phải hợp nhất, cùng một tâm trí, một ý hướng. 11,12Tôi vừa nghe người nhà Cơ-lưu cho biết anh em tranh chấp nhau, mỗi người một ý. Người này nói: “Tôi theo Phao-lô,” người kia nói: “Tôi theo A-bô-lô,” người khác nói: “Tôi theo Phê rơ.” Có người lại bảo: “Tôi theo Chúa Cứu Thế!”
13Chúa Cứu Thế đã bị chia ra từng mảnh sao? Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự vì anh em sao? Hay anh em nhân danh Phao-lô chịu báp-tem sao? 14Tôi tạ ân Chúa vì trừ Cơ-ri-bu và Gai-út, tôi không làm báp-tem cho ai trong anh em. 15Như thế, không ai có thể nói anh em nhân danh tôi mà chịu báp-tem. 16Tôi cũng đã làm báp-tem cho gia đình Sê-pha-na, ngoài ra tôi không làm báp-tem cho ai nữa. 17Vì Chúa Cứu Thế đã sai tôi đi truyền giảng Phúc Âm, chứ không phải đi làm báp-tem. Khi giảng Phúc âm, tôi không dùng tài diễn thuyết triết học; nếu ỷ lại tri thức tài năng là chưa biết hiệu năng của Đấng hy sinh trên cây thập tự.

Phân biệt chân giả

18Đối với người vô tín, Đạo thập tự giá chỉ là khờ dại, nhưng đối với chúng ta là người được cứu rỗi, đó là quyền năng Thượng Đế. 19Thánh kinh đã viết: “Ta sẽ tiêu diệt óc khôn ngoan của người khôn ngoan, loại bỏ trí sáng suốt của người sáng suốt.”
20Nhà triết học ở đâu? Nhà văn hào ở đâu? Nhà hùng biện, thuyết khách lừng danh một thời ở đâu? Thượng Đế đã chẳng khiến sự khôn ngoan của thế gian trở thành khờ dại sao? 21Vì thế gian chỉ cậy khôn ngoan riêng của mình, không nhờ khôn ngoan của Thượng Đế để nhận biết Ngài nên Thượng Đế vui lòng dùng lối truyền giảng có vẻ khờ dại của chúng ta để cứu rỗi những người tin nhận. 22Trong khi người Do-thái đòi hỏi phép lạ và người Hy-lạp tìm triết lý, 23chúng ta luôn luôn truyền giảng Chúa Cứu Thế chịu đóng đinh trên cây thập tự. Điều này người Do-thái cho là sỉ nhục trong khi các dân tộc khác coi như khờ dại. 24Nhưng đối với người Do-thái hay Hy-lạp nào tiếp nhận Phúc âm, Chúa Cứu Thế là hiện thân của quyền năng và khôn ngoan của Thượng Đế. 25Vì những điều có vẻ khờ dại của Chúa còn khôn ngoan hơn loài người, và những điều có vẻ yếu đuối của Chúa còn mạnh mẽ hơn loài người.
26Thưa anh em là người được Chúa kêu gọi, trong anh em không có nhiều người thông thái, chức trọng quyền cao hay danh gia vọng tộc; 27nhưng Thượng Đế đã lựa chọn người bị coi như khờ dại để làm cho người khôn ngoan hổ thẹn. Thượng Đế đã lựa chọn người yếu ớt để làm cho người mạnh mẽ phải bó tay. 28Thượng Đế đã chọn những người bị thế gian khinh bỉ, coi là hèn hạ, không đáng kể, để san bằng mọi giá trị trong thế gian. 29Vậy, không một người nào còn dám khoe khoang điều gì trước mặt Chúa.
30Nhờ Thượng Đế, anh em được sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là hiện thân sự khôn ngoan của Thượng Đế, là Nguồn công chính, thánh thiện và cứu chuộc của chúng ta, 31như lời Thánh kinh đã viết: “Ai khoe khoang, hãy khoe khoang những việc Chúa làm cho mình.”