1

An-ne

1Có một người Ép-ra-im tên là Ên-ca-na, quê ở Ra-ma-tha-im Xô-phim thuộc vùng cao nguyên Ép-ra-im. Người này con của Giê-rô-ham, cháu Ê-li-hu, chắt Tô-hu, chít Xu-phơ. 2Ên-ca-na có hai vợ, An-ne và Phê-ni-a. Phê-ni-a có con, còn An-ne son sẻ.
3Hằng năm, Ên-ca-na lên Si-lô thờ phụng Chúa Hằng Hữu, và dâng lễ vật cho Ngài. Thầy tế lễ tại Si-lô lúc ấy là Hóp-ni và Phi-nê-a, hai con trai của Hê-li.
4Vào ngày dâng sinh tế, Ên-ca-na chia cho Phê-ni-a và các con bà mỗi người một phần lễ vật đã dâng; 5nhưng ông cho An-ne gấp đôi phần của những người khác, vì ông thương yêu bà mặc dù bà không con. 6Phê-ni-a thường mang việc An-ne không con ra để trêu chọc. 7Và việc cứ xảy ra như thế năm này sang năm khác mỗi khi họ lên nhà Chúa. Phê-ni-a cứ trêu tức An-ne đến độ An-ne phải khóc và bỏ ăn. 8Ên-ca-na tìm lời an ủi vợ: "Tại sao bà khóc, bỏ ăn, và buồn bực như thế? Bà đã có tôi đây này, không hơn có mười đứa con trai sao?"
9Một hôm đang ở tại Si-lô, sau khi ăn uống, An-ne đi lên Đền tạm của Chúa. Lúc ấy, thầy tế lễ Hê-li đang ngồi bên cửa Đền. 10Lòng nặng sầu đau, An-ne cầu nguyện, khóc lóc với Chúa. 11Bà khấn nguyện: "Lạy Chúa, nếu Ngài thấy nỗi khổ đau của con, không bỏ quên con, và cho con có một đứa con trai, thì con sẽ dâng nó cho Chúa, tóc nó sẽ không bao giờ bị cạo."
12,13An-ne tiếp tục cầu nguyện thầm thì, chỉ có môi mấp máy, không phát thành tiếng. Hê-li thấy thế tưởng bà say, 14nên bảo: "Bà cứ say sưa cho đến bao giờ? Đi dã rượu đi!" 15,16Bà đáp: "Thưa ông, tôi không say vì tôi không bao giờ uống rượu. Nhưng tôi đang dốc nỗi khổ tâm của tôi ra trước Chúa. Xin ông đừng coi tôi là một phụ nữ hư hỏng." 17Hê-li đổi giọng: "Chúc bà bình an. Xin Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên ban cho bà những điều bà thỉnh cầu." 18Bà đáp: "Mong rằng tôi đã không làm ông phật ý." Nói xong bà lui ra ăn uống và nỗi buồn được vơi đi.
19Hôm sau cả gia đình dậy sớm, lên Đền tạm phụng thờ Chúa. Xong lễ, họ trở về nhà tại Ra-ma. Ên-ca-na ăn ở với An-ne; Chúa đoái thương bà, cho bà có thai. 20Sau thời kỳ thai nghén, bà sinh một con trai, đặt tên là Sa-mu-ên, vì bà nói: "Tôi đã cầu xin nó nơi Chúa."
21Năm sau, gia đình Ên-ca-na lại lên Đền tạm dâng lễ vật hằng năm và lễ vật khấn nguyện, 22nhưng lần này An-ne không đi. Bà nói với chồng: "Đợi đến ngày con dứt sữa, tôi sẽ đem nó lên trình diện Chúa và để nó ở luôn tại Đền tạm." 23Ên-ca-na đồng ý: "Bà nghĩ việc nào phải thì cứ làm. Chỉ cầu Chúa làm cho lời Ngài ứng nghiệm." Vậy, An-ne ở nhà săn sóc con, cho đến ngày nó dứt sữa. 24Con vừa dứt sữa, bà đem nó lên Đền tạm tại Si-lô, với lễ vật gồm một con bò đực ba tuổi, một giạ bột và một bầu rượu. Lúc ấy Sa-mu-ên còn bé lắm. 25Sau khi dâng con bò, bà đem con đến gặp Hê-li và 26nói: "Thưa ông, tôi chính là người đàn bà trước đây đứng nơi này cầu nguyện Chúa, với sự hiện diện của ông. 27Và đây là đứa con tôi cầu. Chúa đã chấp nhận lời tôi cầu xin. 28Nay, tôi dâng nó lại cho Chúa, để nó hầu việc Ngài suốt đời." Sa-mu-ên ở lại thờ phụng Chúa.