6

Phung Philistin Mplơ̆ Sĭt Hip Brah Ndu

1Hip Yêhôva gŭ pơh khay tâm n'gor Philistin. 2Pônây, phung Philistin kuăl phung kôranh ƀư brah jêh ri phung ƀŭk rƀên jêh ri ôp: "Mâm he mra ƀư ma hip Yêhôva? Mbơh ma hên mâm he mra mplơ̆ ma ntŭk păng nơm." 3Khân păng plơ̆ lah: "Tơlah khân may mplơ̆ sĭt hip Brah Ndu Israel lơi mplơ̆ dơm păng ôh, ƀiălah mplơ̆ ntrok ăn ma Brah Ndu ndơ nhhơr ma nau rlau nau vay (nâm ntĭt nhhơr chuai nau tih), jêh nây khân may mra bah, jêh ri khân may mra gĭt moh yor dĭng păng mâu rlu ăn nau rêh ni tât kalơ khân may. 4Khân păng ôp: "Moh ndơ nhhơr ma nau rlau nay vay hên mra mplơ̆ ntrok ăn păng?" Khân păng plơ̆ sĭt lah, "Prăm mlâm rup mrănh-krơ ƀư ma miah, jêh ri prăm mlâm kon ne (đe) ƀư ma miah, tĭng nâm ndah âk nuyh kôranh phung Philistin; yorlah lĕ rngôch khân may, jêh ri phung kôranh khân may, ăt tâm ban du nau rêh ni. 5Ƀư hom rup mrănh-krơ, jêh ri phung rup kon ne (đe) khân may, ndơ ƀư rai neh khân may, jêh ri ăn nau chrêk rmah ma Brah Ndu Israel. Klăp lah păng mra rhuăt ti păng tă bơh khân may, tă bơh phung brah khân may, jêh ri tă bơh bri khân may. 6Moh nau khlay dĭng khân may dăng nuih n'hâm nâm bu phung Êjipt jêh ri Pharaôn hŏ ƀư? Jêh Yêhôva ƀư nau katang ma khân păng, mâu hĕ khân păng mƀơk ăn phung Israel hăn, jêh nây Israel dâk hăn ro? 7Aƀaơ, nkra hom du bôk ndeh mhe jêh ri sŏk bar mlâm ndrôk me hôm kon pu, mâu mâp nkuăk mâng mbăk ôh, jêh ri nkuăk mâng mbăk ndeh ta ndrôk, jêh nây têk phung kon ndrôk jê̆ leo nglăp tâm ndrung. 8Jêh ta nây, sŏk hom hip Yêhôva, dăp tâm ndeh, jêh ri dơm rup miah nây tâm trôm hip êp pŭng, ndơ khân may mra nhhơr ntrok ăn Yêhôva jêng ndơ nhhơr ma nau rlau nau vay (nâm bu ntĭt nhhơr chuai nau tih). Pô nây, ăn hom hip hăn, tĭng nâm trong păng ŭch hăn. 9Kâp uănh hom, tơlah păng hăn hao sĭt leo n'gor bri păng nơm, mpeh ma ƀon Betsêmes, pôri jêng Yêhôva yơh ƀư nau mhĭk toyh aơ ma he; tơlah mâu di, pôri he mra gĭt mâu di ti păng ôh ƀư mhĭk ma he, ƀiălah lĕ ntil nau nây tĭng nâm nau tât êng yơh."
10Phung Philistin ƀư pô nây da dê, sŏk bar mlâm ndrôk me hôm kon pu, jêh ri nkuăk mâng mbăk ndeh ma bar mlâm ndrôk, jêh ri krŭng bar mlâm kon tâm ndrung. 11Khân păng dăp hip Yêhôva tâm ndeh, nđâp ma hip geh kon ne (đe) miah jêh ri rup mrănh-krơ nây. 12Bar mlâm ndrôk nây hăn sŏng tĭng trong sĭt leo ƀon Bet-Sêmes, jêh ri ƀuh dôl hăn. Khân păng mâu teng mpeh pama mâu lah pachiau ôh. Phung kôranh Philistin tĭng groi pakơi khân păng tât ta n'har neh ƀon Bet-Sêmes.
13Phung ƀon lan ƀon Bet-Sêmes gŭ rek ba răch (Ƀlê) tâm rlŭng. Tơlah khân păng n'gơr uănh jêh ri saơ hip, khân păng rhơn ngăn saơ ndơ nây. 14Ndeh nây tât tâm mir Y-Yôsuê, ƀon Bet-Sêmes, jêh ri gŭ njơh ta nây. Geh du mlâm lŭ toyh ta ntŭk nây, khân păng rlah tơm si ndeh jêh ri bu sŏk bar mlâm ndrôk me jêng ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva. 15Phung Lêvi ntrŭnh hip Yêhôva, nđâp hip ta pŭng păng geh rup miah tâm trôm, jêh ri dơm ndơ nây ta kalơ lŭ toyh. Tâm nar nây, phung buklâu ƀon Bet-Sêmes nhhơr ndơ nhhơr gŭch jêh ri ndơ nhhơr ƀư brah ma Yêhôva. 16Tơlah prăm nuyh kôranh phung Philistin saơ nau nây, khân păng plơ̆ sĭt nar nây ro ma ƀon Êkron.
17Aơ jêng rup mrănh-krơ ƀư ma miah jêng ndơ phung Philistin nhhơr ntrok ma nau rlau nau vay ma Yêhôva, du mlâm ma ƀon Asdôt, du mlâm ma ƀon Gasa, du mlâm ma ƀon Askalôn, du mlâm ma ƀon Gat, jêh ri du mlâm ma ƀon Êkron. 18Tâm ban lĕ geh rup ne (đe) ƀư ma miah tâm di đah lĕ rngôch ƀon phung Philistin prăm nuyh kôranh chiă uănh, mâu lah ƀon geh mpêr nâp ngăn, jêh ri ƀon lan ngăn ngên. Lŭ toyh nây, jêng ntŭk bu n'gân hip Yêhôva, jêng nau ndray nau nây, tât nar aơ tâm mir Y-Yôsuê ƀon Bet-Sêmes.
19Yêhôva nkhĭt ƀaƀă phung buklâu ƀon Bet-Sêmes, yorlah khân păng mêt uănh tâm trôm hip Yêhôva. Păng nkhĭt pơh jê̆t nuyh phung ƀon lan. Jêh ri khân păng nhĭm vơl, yorlah Yêhôva nkhĭt âk nuyh ta nklang phung bunuyh ƀon lan. 20Pôri phung bu klâu ƀon Bet-Sêmes lah, "Mbu nơm dơi dâk tra-năp Yêhôva, Brah Ndu kloh ueh aơ? Tơlah hip du trơn tă bơh he mbu moh păng mra hăn?" 21Khân păng prơh phung hăn ma phung bunuyh ƀon Kiriat-Jêrim, lah: "Phung Philistin hŏ leo sĭt jêh hip Yêhôva; hăn trŭnh hom djôt leo păng ma khân may."