1

Yug Xamuyee

1Muaj ib tug yawm nyob huv lub moos Lamatha‑i peg toj sab Efa‑i tebchaws, nwg yog Xub cum. Nwg npe hu ua Eekhana, nwg txwv yog Yelauhaa nwg yawm yog Elihu nwg yawm koob yog Thauhu hab nwg yawm suab yog Xub, yog xeem Efa‑i. 2Eekhana muaj ob tug quaspuj. Ib tug hu ua Hana, ib tug hu ua Penina. Penina muaj mivnyuas huas Hana tsw muaj.
3Mas Eekhana pheej naj xyoo tawm ntawm nwg lub moos moog pe hawm hab xyeem tsaj rua Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus huv lub moos Silau. Eli ob tug tub kws yog Hauni hab Fineha ua pov thawj ua Yawmsaub tej num hov ntawd. 4Nub kws Eekhana tua tsaj xyeem rua Yawmsaub, nwg kuj faib nqaj rua nwg tug quaspuj Penina hab faib rua nwg tej tub tej ntxhais huvsw. 5Hab nwg faib ob npaug rua Hana vem nwg hlub Hana kuas Yawmsaub kaw Hana lub plaab tsw muaj mivnyuas. 6Penina kws nrug Hana sws txeeb quasyawg pheej zwg Hana ua rua nwg chim, vem Yawmsaub kaw Hana lub plaab tsw muaj mivnyuas. 7Pheej naj xyoo muaj lug le hov. Txhua zag kws moog rua peg Yawmsaub lub tsev Penina kuj zwg Hana. Vem le nuav Hana txhad le quaj quaj tsw kaam noj mov. 8Mas Eekhana kws yog nwg tug quasyawg txhad nug nwg tas, “Hana, ua caag koj quaj? Ua caag koj tsw noj mov? Ua caag koj yuav nyuaj sab? Kuv zoo dua kaum leej tub rua koj kaj.”
9Thaus noj haus huv lub moos Silau taag lawd, Hana txawm sawv tseeg. Tug pov thawj Eli nyob tsawg sau lub rooj kws nyob ntawm lub qhov rooj huv Yawmsaub lub tsev ib saab. 10Hana nyuaj sab kawg le, nwg thov Yawmsaub hab quaj quaj heev. 11Nwg tau yeem lug has tas, “Au Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, yog koj tsaa qhov muag saib txug kuv kws yog koj tug nkauj qhev txujkev txom nyem nyuaj sab, hab ncu txug kuv hab tsw nov qaab kuv kws yog koj tug nkauj qhev es pub ib tug tub rua kuv, mas kuv yuav pub nwg rov rua Yawmsaub taag nwg swm neej hab tsw kheev raab chais nphaav nwg taubhau hlo le.”
12Thaus nwg tseed saamswm thov Yawmsaub hov, Eli saib ntsoov nwg lub qhov ncauj. 13Tassws Hana has huv lub sab tsuas yog nwg qhov ncauj ua nkawv nkim xwb, tsw nov nwg lub suab. Vem le nuav Eli txhad xaav tas yog nwg qaug cawv. 14Eli txhad has rua nwg tas, “Koj yuav qaug moog ntev le caag? Ca le muab cawv tso tseg los maj.” 15Tassws Hana teb tas, “Yawm hlub, tsw yog le hov, kuv yog ib tug quaspuj kws lwj sab kawg le. Kuv tsw tau haus cawv txwv maab hab cawv ntxws hlo le, tassws kuv qheb hlo kuv lub sab qha rua Yawmsaub. 16Tsw xob xaav has tas kuv kws yog koj tug nkauj qhev yog ib tug quaspuj tsw tswm txaj. Qhov kws kuv has le hov tub yog vem kuv muaj kev nyuaj sab hab kev lwj sab kawg.”
17Tes Eli teb tas, “Koj ca le moog zoo kaaj sab lug. Thov Yixayee tug Vaajtswv ua lawv le tej lug kws koj thov ntawd.” 18Mas Hana has rua nwg tas, “Thov koj hlub kuv kws yog koj tug nkauj qhev.” Tes Hana txawm tawm moog noj mov hab nwg lub ntsej muag tsw mluag lawm.
19Puab sawv ntxuv pe hawm Yawmsaub taag tes puab txawm rov moog tsev rua huv lub moos Lama lawm. Eekhana nrug nwg tug quaspuj Hana pw hab Yawmsaub ncu txug Hana. 20Mas thaus txug lub caij lawm Hana txawm xeeb tub hab yug tau ib tug tub, hab tis npe hu ua Xamuyee tsua qhov nwg has tas, “Yog kuv thov tau ntawm Vaajtswv.”
21Eekhana hab nwg tsev tuabneeg suavdawg moog xyeem tsaj lawv le naj xyoo rua Yawmsaub hab pauj tej kws nwg fev ca lawm. 22Tassws Hana tsw moog, tsua qhov nwg has rua nwg tug quasyawg tas, “Thaus tug mivtub tseg mig lawd kuv yuav coj nwg moog sub nwg txhad moog nyob rua ntawm Yawmsaub xubndag hab nyob hov ntawd moog le.” 23Eekhana kws yog nwg tug quasyawg has rua nwg tas, “Ca le ua lawv le koj pum zoo, es tog txug thaus kws muab tug mivtub cais mig tsaiv. Tsuav yog thov Yawmsaub ua kuas nwg tej lug tav xwb.” Hana txhad nyob tsev tu nwg tug tub moog txug thaus nwg muab tug tub cais mig. 24Thaus nwg muab tug tub cais mig lawd, nwg txawm coj tug tub hab ib tug txwv nyuj noob nyoog peb xyoos hab ib efa moov mog hab ib naab tawv cawv txwv maab moog rua ntawm Yawmsaub lub tsev huv lub moos Silau. Tug mivtub tseed yau hab. 25Puab tua tug txwv nyuj hov hab coj tug mivtub moog cuag Eli. 26Mas Hana has rua Eli tas, “Yawm hlub, koj muaj txujsa nyob pum, kuv yog tug quaspuj kws sawv ntsug thov Yawmsaub ntawm nuav taab meeg koj. 27Kuv thov kuas tau tug mivnyuas nuav, mas Yawmsaub pub lawv le kuv tej lug thov rua kuv. 28Vem le nuav kuv txhad muab nwg qev rua Yawmsaub, muab nwg pub rua Yawmsaub taag nwg swm neej.” Tes Eekhana txawm pe hawm Yawmsaub hov ntawd.