15

Diñu Atăt Ba Hip kơ Ƀuôn Yêrusalem

(II Sam 6:12-23)

1Y-Đawit mdơ̆ng lu boh sang kơ ñu pô hlăm ƀuôn Y-Đawit, leh anăn ñu mkra sa anôk kơ hip Aê Diê, leh anăn mdơ̆ng sa boh sang čhiăm kơ hip anăn. 2 Leh anăn Y-Đawit lač, “Amâo mâo phung mkăn ôh, knŏng phung Lêwi dưi kkung hip Aê Diê, kyuadah Yêhôwa ruah leh diñu brei kkung hip Yêhôwa leh anăn mă bruă kơ ñu hlŏng lar.” 3Y-Đawit bi kƀĭn jih jang phung Israel ti ƀuôn Yêrusalem, čiăng kkung ba hip Yêhôwa kơ anôk ñu mkra leh kơ gơ̆. 4Y-Đawit bi kƀĭn mđrăm mbĭt jih jang phung anak êkei Y-Arôn leh anăn phung Lêwi: 5phung anak êkei Y-Kôhat mâo Y-Uriêl jing khua, mbĭt hŏng sa êtuh dua pluh čô phung ayŏng adei ñu; 6phung anak êkei Y-Mêrari mâo Y-Asia jing khua, mbĭt hŏng dua êtuh dua pluh čô phung ayŏng adei ñu; 7phung anak êkei Y-Gersôm mâo Y-Jôel jing khua, mbĭt hŏng sa êtuh tlâo pluh čô phung ayŏng adei ñu; 8phung anak êkei Y-Êlisapan mâo Y-Sêmaya jing khua, mbĭt hŏng dua êtuh čô phung ayŏng adei ñu; 9phung anak êkei Y-Hêbron mâo Y-Êliêl jing khua, mbĭt hŏng sa păn pluh čô phung ayŏng adei ñu; 10phung anak êkei Y-Usiêl mâo Y-Aminadap jing khua, mbĭt hŏng sa êtuh pluh dua čô phung ayŏng adei ñu. 11Leh anăn Y-Đawit iêu bi kƀĭn phung khua ngă yang Y-Sadôk leh anăn Y-Abiathar, leh anăn phung Lêwi Y-Uriêl, Y-Asaya, Y-Jôel, Y-Sêmaya, Y-Êliêl, leh anăn Y-Aminadap, 12leh anăn lač kơ digơ̆, Diih jing khua kơ sang ama diih phung Lêwi; bi doh hĕ diih pô, diih leh anăn phung ayŏng adei diih, snăn diih dưi kkung ba hip Yêhôwa Aê Diê Israel kơ anôk kâo mkra leh kơ gơ̆. 13Kyuadah diih amâo tuôm kkung gơ̆ tal êlâo ôh, Yêhôwa Aê Diê drei ngă kơ drei, kyuadah drei amâo kiă kriê gơ̆ tui si ñu mtă leh. 14Snăn phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi bi doh hĕ digơ̆ pô, čiăng kkung ba hip Yêhôwa Aê Diê Israel. 15 Phung Lêwi kkung hip Aê Diê ti mra diñu hŏng giê, tui si klei Yêhôwa blŭ mtă leh kơ Y-Môis.
16Msĕ mơh Y-Đawit mtă kơ phung khua Lêwi brei mdưm phung ayŏng adei diñu jing phung mmuñ srăng pĕ brô̆, ayŭ đĭng kliă, êyuh dang hŏng klei kraih čiăng mâo asăp ênai hơ̆k mơak. 17Snăn phung Lêwi mdưm Y-Hêman anak êkei Y-Yôel; leh anăn adei ñu Y-Asap anak êkei Y-Bêrêkia; leh anăn mơ̆ng phung anak êkei Y-Mêrari phung ayŏng adei diñu, Y-Êthan anak êkei Y-Kusaya; 18leh anăn mbĭt hŏng diñu phung ayŏng adei diñu hlăm êpul tal dua, Y-Sakari, Y-Jasiêl, Y-Sêmiramôt, Y-Jêhiêl, Y-Uni, Y-Êliap, Y-Bênaya, Y-Maseya, Y-Matitia, Y-Êliphêlêhu, leh anăn Y-Mikneya, leh anăn phung kiă ƀăng jang Y-Ôbet-Êđôm leh anăn Y-Jêiêl. 19Phung mmuñ, Y-Hêman, Y-Asap, leh anăn Y-Êtham mâo bruă êyuh dang kông; 20Y-Sakari, Y-Asriel, Y-Sêmiramôt, Y-Jêhiêl, Y-Uni, Y-Êliap, Y-Maseya leh anăn Y-Bênaya mâo bruă pĕ brô̆ tui si Alamôt; 21ƀiădah Y-Matitia, Y-Êliphêlêhu, Y-Mikneya, Y-Ôbet-Êđôm, Y-Jêiêl, leh anăn Y-Asasia mâo bruă atăt diñu êjai ayŭ đĭng kliă tui si Sêminit. 22Y-Kênania jing khua kơ phung Lêwi kưt mmuñ mâo bruă atăt klei kưt mmuñ, kyuadah ñu thâo săng bruă anăn. 23Y-Bêrêkia leh anăn Y-Êlkana jing phung kiă ƀăng jang kơ hip. 24Y-Sêbania, Y-Jôsaphat, Y-Nêthanel, Y-Amasai, Y-Sakari, Y-Bênaya, leh anăn Y-Êliêser phung khua ngă yang srăng ayŭ ki ti anăp hip Aê Diê. Y-Ôbet-Êđôm leh anăn Y-Jêhia msĕ mơh jing phung kiă ƀăng jang kơ hip.
25Snăn Y-Đawit leh anăn phung khua mduôn Israel leh anăn phung khua kơ sa êbâo čô nao atăt ba hip klei bi mguôp Yêhôwa mơ̆ng sang Y-Ôbet-Êđôm hŏng klei hơ̆k. 26Kyuadah Aê Diê đru leh phung Lêwi kkung hip klei bi mguôp Yêhôwa, diñu ngă yang kjuh drei êmô knô leh anăn kjuh drei biăp knô. 27Y-Đawit hơô ao jhung ngă hŏng kbuă điêt aruăt, msĕ si jih jang phung Lêwi phung kkung hip, leh anăn phung mmuñ, leh anăn Y-Kênania khua kơ phung kưt mmuñ; leh anăn Y-Đawit hơô ao êphôt ngă hŏng kbuă. 28Snăn jih jang phung Israel atăt ba hip klei bi mguôp Yêhôwa hŏng klei ur driâo, hŏng asăp ki, dang, leh anăn asăp ênai kraih ktang mơ̆ng brô̆ leh anăn đĭng kliă.
29Êjai hip klei bi mguôp Yêhôwa truh kơ ƀuôn Y-Đawit, H'Mikal anak mniê Y-Sôl dlăng mơ̆ng ƀăng bhă điêt, leh anăn ƀuh Mtao Đawit kdŏ leh anăn ngă klei hơ̆k; leh anăn H'Mikal bi êmut kơ Y-Đawit hlăm ai tiê ñu.