15

Pơtao Dawid Prap Pre Ba Glaĭ Hip Tơlơi Pơgop Ơi Adai Pơ Plei Phŭn Yerusalaim

1Tơdơi kơ Dawid pơdơ̆ng đĭ khul sang dŏ kơ ñu pô amăng Plei Dawid, ñu prap rơmet sa boh anih kiăng kơ pơdơ̆ng đĭ sa boh sang khăn kơ hip Ơi Adai. 2Giŏng anŭn, Dawid laĭ tui anai, “Tơdang ƀing ta ba glaĭ hip Ơi Adai, kơnơ̆ng ƀing Lêwi đôč dưi čơkŭng hip Ơi Adai anŭn, yuakơ Yahweh ruah laih ƀing gơñu kiăng kơ čơkŭng hip Ñu hăng mă bruă kơkuh pơpŭ ƀơi anăp Ñu nanao.”
3Giŏng anŭn, Dawid iâu pơƀut glaĭ abih bang ƀing Israel amăng plei Yerusalaim dŏ lăng tơdang ƀing Lêwi ba mŭt hip Khua Yang pơ anih ñu hơmâo prap rơmet laih pơ anŭn. 4Ñu iâu pơƀut glaĭ hrŏm hơbĭt ƀing ană tơčô A̱rôn laih anŭn ƀing Lêwi pơkŏn tui anai:
  5Mơ̆ng ƀing ană tơčô Kohat:
    Uriêl jing pô khua ba akŏ wơ̆t hăng sa-rơtuh duapluh čô ƀing adơi ai ñu;
  6mơ̆ng ƀing ană tơčô Merari: Asayah jing pô khua ba akŏ wơ̆t hăng dua-rơtuh duapluh čô ƀing adơi ai ñu;
  7mơ̆ng ƀing ană tơčô Gersôn: Yôêl jing pô khua ba akŏ wơ̆t hăng sa-rơtuh klâopluh čô ƀing adơi ai ñu;
  8mơ̆ng ƀing ană tơčô Elizaphan:
    Semayah jing pô khua ba akŏ wơ̆t hăng dua-rơtuh čô ƀing adơi ai ñu;
  9mơ̆ng ƀing ană tơčô Hebrôn:
    Eliêl jing pô khua ba akŏ wơ̆t hăng sapănpluh čô ƀing adơi ai ñu;
  10mơ̆ng ƀing ană tơčô Uzziêl:
    Amminadab jing pô khua ba akŏ wơ̆t hăng sa-rơtuh pluh-dua čô ƀing adơi ai ñu.
11Giŏng anŭn, Dawid iâu rai pơkô̆ năm čô khua ba akŏ ƀing Lêwi anŭn jing: Uriêl, Asayah, Yôêl, Semayah, Eliêl laih anŭn Amminadab hrŏm hăng Zadôk hăng Abiathar jing ƀing khua ngă yang prŏng hloh. 12Ñu laĭ hăng ƀing gơ̆ dơ̆ng tui anai, “Ƀing gih jing ƀing djă̱ akŏ kơ ƀing sang anŏ Lêwi. Tui anŭn, ƀing gih laih anŭn ƀing adơi ai Lêwi gih pơkŏn khŏm pơrơgoh hĭ bĕ gih pô tui hăng tơlơi juăt kiăng kơ ƀing gih dưi ba rai hip Khua Yang, jing Ơi Adai ƀing Israel, pơ anih kâo hơmâo prap rơmet laih kơ hip anŭn. 13Anŭn jing yuakơ ƀing gih yơh jing ƀing Lêwi ƀu ba rai ôh hip anŭn hlâo adih tơl Yahweh Ơi Adai ta hil pơkơdơ̆ng glaĭ hĭ laih hăng ƀing ta. Hlak anŭn, ƀing ta ƀu hơduah tơña mơ̆ng Ñu ôh kiăng kơ ngă tui hăng hơdră jơlan djơ̆ hơnơ̆ng.” 14Tui anŭn, ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing Lêwi pơkŏn anŭn pơrơgoh hĭ gơñu pô kiăng kơ ba rai hip Yahweh, jing Ơi Adai ƀing Israel. 15Giŏng anŭn, ƀing Lêwi čơkŭng hip Ơi Adai anŭn hăng khul gai čơkŭng ƀơi bra gơñu, kar hăng Môseh hơmâo pơđar laih hlâo adih tui hăng Yahweh pơtă laih.
16Dawid pơtă kơ ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Lêwi kiăng kơ ruah mă tŏng krah ƀing gơ̆ jing ƀing thâo adoh tơlơi adoh mơak, hrŏm hăng ƀing thâo pĕ go̱ng trưng, go̱ng trap laih anŭn kač răng răi kraih krin yơh.
17Tui anŭn, ƀing Lêwi ruah mă Heman ană đah rơkơi Yôêl laih anŭn mơ̆ng ƀing adơi ai gơ̆, ƀing gơñu ruah mă Asap ană đah rơkơi Berekyah. Mơ̆ng ƀing adơi ai gơñu pô, jing ƀing Merari, ƀing gơñu ruah mă Êthan ană đah rơkơi Kusayahu; 18ƀing gơñu ăt ruah mă ƀing adơi ai gơñu kiăng kơ djru brơi kơ ƀing gơñu amăng bruă jao tui anai: Zekharyah, Yaaziel, Semiramôt, Yehiêl, Unni, Eliab, Benayah, Maasêyah, Matityah, Eliphelehu hăng Minêyahu, hrŏm hăng Ôbed-Edôm laih anŭn Yeiêl jing ƀing gak wai amăng ja̱ng yơh.
19Ƀing nai ayŭ Heman, Asap laih anŭn Yôêl jing ƀing kiăng kơ kač khul răng răi. 20Zekharyah, Aziêl, Semiramôt, Yehiêl, Unni, Eliab, Maasêyah laih anŭn Benayah jing ƀing kiăng kơ pĕ go̱ng trap tui hăng djuai ayŭ arăng pơanăn alamôt. 21Matityah, Eliphelehu, Miknêyahu, Ôbed-Edôm, Yeiêl laih anŭn Azazyah jing ƀing kiăng kơ pĕ go̱ng trưng, đuaĭ tui hăng djuai ayŭ arăng pơanăn seminit. 22Khenanyahu, jing khua djă̱ akŏ ƀing Lêwi, grơ̆ng glăm bruă adoh. Ƀing Lêwi jao bruă anŭn kơ ñu grơ̆ng glăm yuakơ ñu thâo biă mă kơ bruă anŭn.
23Ƀing Lêwi ruah mă Berekyah hăng Elkanah jing ƀing gak wai bah amăng sang khăn pioh hip Ơi Adai. 24Sebanyah, Yôsaphat, Nethanêl, Amasai, Zekharyah, Benayah laih anŭn Eliezer jing ƀing khua ngă yang kiăng kơ ayŭp khul tơdiăp gah anăp kơ hip anŭn tơdang arăng ba mŭt amăng sang khăn anŭn. Ôbed-Edôm hăng Yehiyah ăt jing ƀing kiăng kơ gak wai bah amăng sang khăn hơmâo hip anŭn mơ̆n.

Tơlơi Ba Glaĭ Hip Tơlơi Pơgop Ơi Adai Pơ Plei Phŭn Yerusalaim

(2 Samuêl 6:12-22)

25Tui anŭn, Dawid hăng ƀing kŏng tha ƀing Israel wơ̆t hăng ƀing khua git gai ƀing ling tơhan kơ tơpul rơbâo, nao hăng tơlơi hơ̆k mơak yơh kiăng kơ mă ba đĭ Hip Tơlơi Pơgop Yahweh mơ̆ng sang Ôbed-Edôm. 26Tơdang truh pơ plei Yerusalaim, ƀing gơñu pơyơr ngă yang tơjuh drơi rơmô tơno hăng tơjuh drơi triu tơno yuakơ Ơi Adai hơmâo djru laih kơ ƀing Lêwi tơdang ƀing gơ̆ čơkŭng Hip Tơlơi Pơgop Yahweh anŭn. 27Hlak anŭn, Dawid buh sa blah ao bơnăl ƀlĭ. Kar kaĭ mơ̆n, ƀing Lêwi jing ƀing čơkŭng hip anŭn, ƀing adoh laih anŭn Khenanyahu jing pô grơ̆ng glăm ba akŏ kơ ƀing adoh anŭn ăt buh ao bơnăl ƀlĭ mơ̆n. Hlak anŭn, Dawid hlak anŭn ăt buh hơô sa blah ao êphôd hăng bơnăl blâo ƀlĭ mơ̆n. 28Tui anŭn, abih bang ƀing Israel ba rai Hip Tơlơi Pơgop Yahweh hăng tơlơi ur dreo, tơlơi ayŭp tơki tơdiăp, tơlơi kač răng răi laih anŭn tơlơi pĕ go̱ng trưng go̱ng trap yơh.
29Tơdang Hip Tơlơi Pơgop Yahweh hlak mŭt amăng Plei Dawid, bơnai Dawid jing HʼMikal, ană đah kơmơi pơtao Saul, lăng trŭn mơ̆ng amăng phă̱. Tơdang ñu ƀuh pơtao Dawid yŭn suang hăng mơak mơai, ñu djik djak hĭ gơ̆ amăng pran jua ñu yơh.