28

Khul Hơdră Jơlan Pơtao Dawid Prap Rơmet Kơ Sang Yang Yahweh

1Dawid iâu rai abih bang ƀing khua moa Israel kiăng pơƀut glaĭ pơ plei Yerusalaim. Anŭn jing ƀing khua moa kơ rĭm ƀing kơnung djuai, ƀing khua git gai pluh-dua tơpul grup ling tơhan pơtao, ƀing khua git gai tơhan kơ tơpul rơbâo hăng tơpul rơtuh, ƀing khua moa răng wai brơi abih bang dram gơnam hlô mơnơ̆ng lŏm kơ pơtao hăng kơ ƀing ană pơtao, hrŏm hăng ƀing khua moa amăng sang pơtao, ƀing ling tơhan kơtang wơ̆t hăng abih bang ƀing ling tơhan khĭn kơtang.
2Pơtao Dawid tơgŭ laih anŭn pơhiăp tui anai:
Hơmư̆ kơ kâo bĕ, Ơ ƀing ayŏng adơi plei pla kâo hơi. Hlâo adih, kâo hơmâo laih tơlơi pơmĭn kiăng anai amăng pran jua kâo kiăng pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang jing anih dŏ dơnơ̆ng kơ hip tơlơi pơgop Yahweh, anŭn jing grê dưh tơkai kơ Ơi Adai ta yơh. Tui anŭn, kâo ăt pơkra laih mơ̆n hơdră wơ̆t hăng gơnam kơ tơlơi pơdơ̆ng anai.
3Samơ̆ Ơi Adai laĭ kơ kâo tui anai, “Ih ƀu či pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Anăn Kâo ôh, yuakơ ih jing mơnuih pơblah hơmâo tuh laih drah mơnuih mơnam lu biă mă.”
4Wơ̆t tơdah tui anŭn, Yahweh, Ơi Adai Israel, ruah mă laih kâo mơ̆ng sang anŏ kâo kiăng jing pơtao wai lăng ƀing Israel nanao. Ñu ruah laih kơnung djuai Yudah kiăng kơ git gai wai lăng, laih anŭn mơ̆ng kơnung djuai Yudah, Ñu ruah mă sang anŏ ama kâo, laih anŭn mơ̆ng ƀing ană đah rơkơi ama kâo, Ñu mơak jao brơi laih kơ kâo jing pơtao kơ abih bang ƀing Israel. 5Ñu hơmâo brơi laih kơ kâo hơmâo lu ană đah rơkơi, samơ̆ amăng abih bang ƀing ană đah rơkơi kâo, Ñu ruah mă laih ană kâo Solomôn kiăng kơ tŏ tui kâo dŏ ƀơi grê pơtao kơ lŏn čar Yahweh kiăng git gai ƀing Israel. 6Ñu pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ană ih Solomôn yơh jing pô či pơdơ̆ng đĭ sang Kâo laih anŭn khul wăl tơdron Kâo, yuakơ Kâo hơmâo ruah mă laih ñu jing kar hăng ană Kâo, laih anŭn Kâo či jing kar hăng ama ñu yơh. 7Kâo či pơkơjăp rơnŭk pơtao ñu hlŏng lar tơdah ñu kơjăp ngă tui khul tơlơi pơđar laih anŭn tơlơi phiăn Kâo, kar hăng tơlơi hơmâo pơgiŏng laih truh kơ tă anai.”
8Tui anŭn, ră anai Kâo pơtrŭt kơ ƀing gih ƀuăn rơ̆ng bĕ ƀơi anăp abih bang ƀing ană plei Israel wơ̆t hăng ƀing pơjơnum glaĭ laih pơ anih anai tui hăng boh hiăp Ơi Adai ta tui anai: Pơñen ngă tui bĕ abih bang tơlơi Yahweh Ơi Adai gih pơđar, kiăng kơ ƀing gih dưi mă tŭ anih lŏn hiam anai hăng pioh glaĭ jing lŏn kŏng ngăn kơ ƀing ană tơčô gih nanao yơh.
9Bơ kơ ih, Ơ ană kâo Solomôn hơi, brơi kơ ih thâo pơmĭn kơ Ơi Adai ama ih bĕ laih anŭn jao mă bruă kơ Ñu hăng abih jua pơmĭn bĕ, yuakơ Yahweh ep kơsem rĭm pran jua mơnuih laih anŭn thâo hluh abih bang tơlơi pơtrŭt gah rŏng kơ khul tơlơi pơmĭn. Tơdah ih hơduah sem Ñu, ih či hơduah ƀuh Ñu yơh; samơ̆ tơdah ih hơngah đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Ñu, Ñu či hơngah lui hĭ ih hlŏng lar yơh. 10Pơmĭn ƀlơ̆ng bĕ ră anai, yuakơ Yahweh hơmâo ruah mă laih ih kiăng pơdơ̆ng đĭ sa boh sang yang jing sa boh anih rơgoh hiam Ñu. Pơkơtang pơkơjăp ih pô bĕ laih anŭn ngă bĕ bruă anai.
11Giŏng anŭn, Dawid jao kơ ană ñu Solomôn khul hơdră pơkra sang yang tui anai: Adri̱ng sang wơ̆t hăng khul anih jum dar, khul sang pioh dram gơnam, khul anih kơ tal gah ngŏ, khul anih gah lăm laih anŭn anih rơgoh hiam hloh jing anih pơkra kơnŏp tơlơi pap brơi. 12Ñu jao brơi kơ gơ̆ abih bang hơdră jing tơlơi Yang Bơngăt hơmâo pioh laih amăng tơlơi pơmĭn ñu kơ khul wăl tơdron sang yang Yahweh, wơ̆t hăng abih bang anih anơ̆m jum dar, kơ khul anih pioh dram gơnam sang yang Ơi Adai laih anŭn kơ khul gơnam pơyơr pơkô̆ laih. 13Ñu jao brơi kơ gơ̆ hơdră pơkô̆ kơ tơpul grup ƀing khua ngă yang, ƀing Lêwi pơkŏn laih anŭn kơ abih bang bruă mơnuă gơñu amăng sang yang Yahweh, hrŏm hăng abih bang dram gơnam ƀing gơñu či yua amăng tơlơi ngă yang mơ̆n.
14Ñu ăt pơtă brơi kơ gơ̆ hơdôm tơlơi kơtraŏ mah laih anŭn amrăk kiăng kơ pơkra djŏp mơta gơnam yua amăng bruă ngă yang tui anai:
  15Mah či yua pơkra kơ khul kơđen wơ̆t hăng tơkai kơđen mơ̆n, anŭn jing kơ rĭm kơđen wơ̆t hăng tơkai kơđen yơh.
    Amrăk či yua kơ rĭm kơđen wơ̆t hăng tơkai kơđen amrăk mơ̆n, tui hăng hơdră yua kơ rĭm apui kơđen yơh.
  16Mah či yua kơ rĭm kơƀa̱ng pioh pơyơr ƀañ tơpŭng pơyơr kơ Yahweh.
    laih anŭn amrăk kơ khul kơƀa̱ng amrăk mơ̆n.
  17Mah phŭn kơ khul ƀuông rưng, khul mŏng añăh laih anŭn khul ge̱t.
    Mah amrăk či yua kơ rĭm mŏng ja̱m mah hăng amrăk yơh.
  18Mah čruih či yua pơkra kơnưl pơyơr gơnam ƀâo mơngưi.
    Mah yua pơkra rup čerub mah; čerub anŭn jing kar hăng rơdêh Yahweh laih anŭn čăng blang gơñu jing kơnŏp hip tơlơi pơgop Yahweh yơh.
19Dawid laĭ kơ ană ñu Solomôn tui anai, “Abih bang tơlơi anai, jing hơdră pơkra Yahweh hơmâo brơi laih kơ arăng čih pioh, laih anŭn Ñu pha brơi kơ kâo tơlơi thâo hluh pơñen abih bang hơdră anai.”
20Dawid ăt pơtă kơ ană ñu Solomôn tui anai mơ̆n,
Pơkơtang pơkơjăp ih pô bĕ laih anŭn ngă bĕ bruă anŭn. Anăm huĭ hyưt ƀôdah tah hơtai ôh yuakơ Yahweh Ơi Adai kâo dŏ hrŏm hăng ih. Ñu ƀu či đuaĭ ataih laih anŭn kŏn lui raih hĭ ih lơi tơl ih pơgiŏng hĭ abih bang bruă pơkra sang yang Yahweh.
21Tơpul grup ƀing khua ngă yang hăng ƀing Lêwi pơkŏn yơh prap pre kơ abih bang bruă ƀơi sang yang Ơi Adai, wơ̆t hăng abih bang ƀing thâo djŏp mơta bruă mơ̆n kiăng kơ djru. Abih bang ƀing gơñu yơh či djru ih amăng abih bang bruă anŭn. Ƀing khua moa laih anŭn abih bang ƀing ană plei ăt či tui gưt kơ tơlơi ih kiăng amăng djŏp mơta yơh.