28

Chỉ thị cho Sa-lô-môn về việc xây cất Đền thờ

1Đa-vít hội họp tại Giê-ru-sa-lem tất cả các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên: các đại tộc trưởng, các tướng chỉ huy quân đoàn, các cấp chỉ huy quân đội, các bộ trưởng, các viên chức cao cấp cai quản tài sản và gia súc hoàng gia, và tất cả những người uy quyền trong nước. 2Vua đứng dậy hiểu dụ: "Các khanh và toàn thể nhân dân! Ta ước muốn xây cất Đền thờ làm nơi an nghỉ cho Rương giao ước của Chúa Hằng. Hữu, nơi ở của Thượng Đế chúng ta. Ta đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu. 3Nhưng Thượng Đế, bảo ta: 'Con không được xây Đền thờ cho Ta, vì con là chiến sĩ, từng làm đổ máu người.'
4“Tuy nhiên, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên đã chọn ta trong gia đình cha ta, cho ta làm vua Y-sơ-ra-ên, triều đại ta sẽ trị vì mãi mãi. Vì Ngài đã chọn đại tộc Giu-đa; trong đại tộc ấy lại chọn gia đình cha ta. Trong các con trai cha ta, Ngài vui chọn ta, lập làm vua Y-sơ-ra-ên. 5Trong các con trai ta (Chúa cho ta rất đông con) Ngài chọn Sa-lô-môn kế vị ta trên ngôi báu. 6Ngài bảo ta: 'Sa-lô-môn, con trai con sẽ xây Đền thờ Ta, vì Ta đã chọn nó làm con Ta, và Ta làm Cha nó. 7Nếu nó cứ tiếp tục vâng giữ điều răn và luật lệ như ngày nay, Ta sẽ cho nước nó vững bền mãi mãi.’"
8Vua quay lại bảo Sa-lô-môn: "Bây giờ, trước các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, là dân của Thượng Đế, và trước mặt Thượng Đế chúng ta, ta khuyên con cẩn thận vâng giữ mọi điều răn của Chúa Hằng Hữu, nhờ đó con tiếp tục trị vì đất nước này và truyền ngôi lại cho con cháu mãi mãi. 9Sa-lô-môn, con hãy nhận biết Thượng Đế của tổ phụ, hết lòng hết ý thờ phượng, phục vụ Ngài, vì Ngài thấy rõ mỗi tấm lòng và biết hết mọi ý tưởng. Nếu tìm kiếm Chúa, con sẽ gặp Ngài, nếu từ bỏ Chúa, Ngài sẽ xa lìa con mãi mãi. 10Vậy con, hãy cẩn thận, vì Chúa đã chọn con để xây Đền thánh của Ngài. Hãy mạnh dạn tuân hành mạng lệnh Ngài."
11Đa-vít trao cho Sa-lô-môn sơ đồ Đền thờ và các cơ sở phụ cận, gồm ngân khố, các phòng tầng trên, phòng bên trong và Nơi chí thánh để Nắp chuộc tội. 12Vua cũng trao Sa-lô-môn sơ đồ về hành lang Đền thờ, các phòng bên ngoài, kho Đền thờ, và kho chứa các vật dâng hiến, đó là các sơ đồ Thánh Linh cho Đa-vít biết. 13Vua cũng ban huấn thị về việc phân công cho các thầy tế lễ và nguời Lê-vi, về việc phục dịch Đền thờ, và về tất cả vật dụng phục dịch.
14Vua cho cân đủ số lượng vàng và bạc để chế các vật dụng đó: 15vàng để làm chân đèn và dèn, bạc để làm chân đèn và đèn, tuỳ theo cách sử dụng mỗi chân đèn. 16Vua cho cân vàng để chế các bàn để bánh trần thiết, cân bạc để chế các bàn bằng bạc. 17Vua cân vàng ròng để làm nĩa, chậu và ly, cân vàng để làm chén vàng, và cân bạc làm chén bạc. 18Vua cũng cân vàng tinh chế để làm bàn thờ xông hương, làm xe với các chê-ru-bim có cánh xòe ra trên Rương giao ước của Chúa Hằng Hữu.
19Đa-vít bảo Sa-lô-môn: "Tất cả các sơ đồ này, chính tay Chúa Hằng Hữu đã ghi lại cho ta." 20Vua tiếp: "Hãy mạnh dạn can đảm thực hiện chương trình. Đừng sợ hãi, sờn lòng, vì Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của cha ở với con. Ngài chẳng lìa con, chẳng bỏ con cho đến khi hoàn tất việc xây cất Đền thờ. 21Các toán thầy tế lễ và người Lê-vi sẽ thực hiện mọi việc cho Đền thờ. Những người chuyên môn tài giỏi sẽ vui lòng giúp con kiến thiết, các vị lãnh đạo và toàn dân sẽ tuân hành mạng lệnh con."