28

Ndaawitv Jiu Gong Bun Saa^lo^morn Ceix Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

1Ndaawitv heuc I^saa^laa^en nyei zuangx jien gapv zunv yiem Ye^lu^saa^lem. Se heuc fingx-fingx nyei bieiv zeiv, fu-sux hungh diex nyei guanh guanh baeng nyei bieiv zeiv, caux gunv yietc cin dauh baeng, yietc baeqv dauh baeng nyei bieiv zeiv, liuc leiz hungh caux hungh dorn nyei jaa-dingh caux saeng-kuv wuov deix, caux goux hungh dinc nyei jien caux henv haic nyei jun-baeng, caux daamv hlo nyei jun-zeiv mienh.
2Ndaawitv Hungh souv jiez sin daaih gorngv, “Yie nyei gorx-youz, yie nyei baeqc fingx aac, muangx yie gorngv. Yie maaih hnyouv ceix norm biauv weic an Ziouv nyei ⟨Laengz Ngaengc Waac Faang⟩ yaac weic mbuo nyei Tin-Hungh lorngx zaux nyei dorngx. Yie zungv liuc leiz ziangx ceix aqv. 3Mv baac Tin-Hungh gorngv mbuox yie, ‘Meih maiv dungx weic yie nyei Mengh liepc norm biauv, weic zuqc meih zoux baeng yaac bun mienh nyei nziaamv liouc cuotv.’
4“Mv baac Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, yiem yie nyei die nyei biauv zong mienh ginv yie cuotv daaih liepc yie zoux hungh yietc liuz gunv I^saa^laa^en. Ninh ginv Yu^ndaa Fingx zoux bieiv, yaac yiem Yu^ndaa Fingx ginv yie nyei die nyei biauv. Yiem yie nyei die nyei dorn mbuo gu'nyuoz ninh a'hneiv liepc yie zoux hungh gunv I^saa^laa^en Mienh. 5Yiem yie nyei yietc zungv dorn, ( Ziouv yaac bun yie duqv dorn camv nyei), ninh ginv yie nyei dorn, Saa^lo^morn, zoux hungh zueiz Ziouv nyei guoqv nyei hungh weic gunv I^saa^laa^en Deic-Bung. 6Ninh gorngv mbuox yie, ‘Meih nyei dorn, Saa^lo^morn, oix weic yie ceix norm biauv caux weih biauv nyei laatc, weic zuqc yie ginv ninh daaih zoux yie nyei dorn. Yie yaac oix zoux ninh nyei die. 7Se gorngv ninh jienh gan longx yie nyei lingc caux leiz hnangv ih zanc nor, yie ziouc yietc liuz liepc wuonv ninh nyei guoqv.’
8“Weic naaiv, dorng jienv Ziouv nyei wuic, yietc zuangx gapv zunv nyei I^saa^laa^en Mienh nyei nza'hmien, mbuo nyei Tin-Hungh yaac haiz nyei, meih mbuo oix zuqc lorz yaac ei jienv Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei yietc zungv leiz-latc. Hnangv naaic meih mbuo haih duqv nzipc naaiv norm longx haic nyei deic-bung yaac liouh jienv bun meih mbuo nyei dorn-jueiv fun-faqv yietc liuz duqv nzipc.
9“Yie nyei dorn, Saa^lo^morn aah! Meih oix zuqc nyiemc meih nyei die nyei Tin-Hungh, longc nzengc hnyouv yaac buangv eix fu-sux ninh. Weic zuqc Ziouv zaah mangc zuangx mienh nyei hnyouv yaac mengh baeqc yietc zungv nyei za'eix caux hnamv nyei sic. Se gorngv meih lorz ninh, ninh ziouc bun meih lorz duqv buatc. Se gorngv meih guangc ninh, ninh ziouc yietc liuz guangc meih aqv. 10Ih zanc muangx longx oc. Ziouv ginv meih daaih liepc norm biauv weic benx singx dinc. Meih oix zuqc henv yaac zoux taux ziangx.”
11Ndaawitv zorqv zoux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei za'eix jiu bun ninh nyei dorn, Saa^lo^morn. Se zorqv zoux nyei biauv, siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx, gu'nguaaic wuov nzangh nyei gen caux biauv gu'nyuoz nyei qongx-qongx caux an ceix en nyei weic wuov qongx nyei nyungc zeiv. 12Ninh yaac zorqv dongh ninh yiem hnyouv hnamv cuotv weic zaangc Ziouv nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz nyei za'eix caux weih gormx biauv nyei qongx-qongx caux Tin-Hungh nyei biauv siou jaaix nyei ga'naaiv nyei dorngx caux siou mienh fungx bun Tin-Hungh wuov deix ga'naaiv nyei dorngx. 13Ndaawitv aengx paaiv ziangx ninh nyei dorn, guanh guanh sai mienh caux Lewi Mienh oix zuqc hnangv haaix nor fu-sux zoux Ziouv nyei biauv nyei gong yaac weic yiem zaangc Ziouv nyei biauv gu'nyuoz zoux nyei yietc zungv jaa-dorngx. 14Ninh aengx mbuox ziangx longc jiem nyei hniev-daauh weic zoux yietc nyungc yietc nyungc nyei yietc zungv jiem-jaa-dorngx, caux longc nyaanh nyei hniev-daauh weic zoux yietc nyungc yietc nyungc nyei yietc zungv nyaanh jaa-dorngx. 15Ninh gorngv jiem-dang-jaax caux jiem-dang nyei hniev-daauh, yietc norm dang-jaax caux yietc norm dang nyei hniev-daauh, yietc norm nyaanh dang-jaax caux yietc norm nyaanh dang, ziux qiemx zuqc longc fu-sux nyei norm-norm dang-jaax nyei hniev-daauh, 16an njuov gengx Tin-Hungh nyei yietc norm yietc norm jiem-dieh nyei hniev-daauh caux norm-norm nyaanh dieh nyei hniev-daauh, 17norm-norm jiem-ba'gen-nyaapv, jiem-bunh caux jiem-nzormc nyei zien jiem nyei hniev-daauh, yietc norm yietc norm jiem-nzormc nyaanh nzormc nyei hniev-daauh, 18longc zien jiem zoux buov hung dieh nyei hniev-daauh. Ninh yaac gorngv longc jiem zoux ⟨ke^lu^mbim⟩ nyei jiem-cie nyei hniev-daauh, se yang ndaatv yiem Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang gu'nguaaic wuov deix ke^lu^mbim nyei cie.
19Ndaawitv gorngv, “Naaiv deix yietc zungv gong nyei za'eix fiev jienv nyei, weic zuqc Ziouv nyei buoz tengx yie fiev cuotv daaih. Ninh bun yie bieqc hnyouv ninh nyei za'eix zoux nyei yietc nyeic.”
20Ndaawitv yaac gorngv mbuox ninh nyei dorn, Saa^lo^morn, “Meih oix zuqc henv, zungx jienv daamv zoux ziangx naaiv deix gong. Maiv dungx gamh nziex, maiv dungx haeqv ganh suei, weic zuqc Ziouv Tin-Hungh, yie nyei Tin-Hungh, caux meih yiem. Ninh yaac maiv bungx ndortv meih yaac maiv guangc meih taux zoux ziangx zaangc Ziouv nyei biauv nyei gong. 21Maaih yietc guanh yietc guanh sai mienh caux Lewi Mienh weic zoux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei nyungc-nyungc gong. Maaih mienh caux meih yiem, dongh maaih buoz-dauh zoux nyungc-nyungc gong, yaac buangv hnyouv tengx meih zoux. Zuangx jien caux zuangx baeqc fingx yaac oix ei jienv meih paaiv nyei yietc zungv waac.”