28

Davi qhia kom Xalaumoo ua Vajtswv lub tuam tsev

1Davi hu Yixayee cov nom tswv huvsi tuaj txoos ua ke rau hauv Yeluxalees, yog cov thawj hauv txhua xeem thiab cov thawj uas kav tej pab uas ua vajntxwv tej haujlwm, cov thawj kav ib txhiab leej thiab cov thawj kav ib puas leej, thiab cov nom tswv uas saib xyuas txhua yam uas yog vajntxwv li, thiab saib xyuas vajntxwv thiab vajntxwv cov tub tej pab tsiaj, thiab cov nom tswv uas ua haujlwm hauv vajntxwv lub tsev, thiab cov tuam leem thiab cov tub rog uas txeev ua rog lawd huvsi. 2Mas vajntxwv Davi sawv ntsug thiab hais tias, “Kuv cov kwvtij thiab kuv cov pejxeem, cia li mloog kuv hais. Kuv twb xav hauv siab tias yuav ua ib lub tuam tsev rau Yawmsaub lub phij xab sib cog lus nyob thiab ua lub tiag taw rau peb tus Vajtswv. Mas kuv twb npaj qhov txhia chaw uas yuav ua cia lawm. 3Tiamsis Vajtswv hais rau kuv tias, ‘Koj tsis txhob ua lub tuam tsev rau kuv lub npe nyob rau qhov koj yog ib tug tub rog thiab tau tua neeg ua rau ntshav los.’ 4Txawm yog li ntawd los Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv tseem xaiv kuv ntawm kuv txiv tsev neeg huvsi los ua vajntxwv kav cov Yixayee mus ib txhis. Rau qhov Yawmsaub xaiv Yuda ua tus thawj thiab hauv xeem Yuda xaiv kuv txiv tsev neeg, thiab hauv kuv txiv cov tub Yawmsaub txaus siab rau kuv mas tsa kuv ua vajntxwv kav cov Yixayee huvsi. 5Thiab hauv kuv cov tub sawvdaws uas Yawmsaub twb pub rau kuv coob coob mas nws xaiv kuv tus tub Xalaumoo kom nyob saum lub zwm txwv kav Yixayee uas yog Yawmsaub lub tebchaws. 6Yawmsaub hais rau kuv tias, ‘Koj tus tub Xalaumoo yuav ua tus uas ua kuv lub tuam tsev thiab kuv tej tshav puam, rau qhov kuv xaiv nws ua kuv li tub thiab kuv yuav ua nws txiv. 7Yog tias nws muab siab rau tuav rawv kuv tej lus nkaw thiab kuv tej kevcai ib yam li niaj hnub no mas kuv yuav tsa nws ua vajntxwv kav ruaj khov mus ib txhis.’ 8Yog li ntawd tab meeg cov Yixayee sawvdaws, uas yog Yawmsaub haiv neeg, thiab tab meeg peb tus Vajtswv, cia li tshawb nrhiav thiab ua raws li Yawmsaub uas yog koj tus Vajtswv tej lus nkaw huvsi, xwv nej thiaj tau lub tebchaws uas zoo no ua nej tug thiab khaws cia ua qub txeeg qub teg rau nej cov tub ki yav tom qab mus ib txhiab ib txhis.
9“Kuv tus tub Xalaumoo 'e, koj cia li lees yuav koj txiv tus Vajtswv thiab cia li ua koom tu nws kawg siab kawg ntsws thiab txaus siab hlo, rau qhov Yawmsaub saib hauv txhua tus lub siab huvsi thiab nkag siab txhua yam uas yus npaj yuav ua thiab tej uas yus xav huvsi. Yog koj nrhiav nws koj yuav ntsib nws. Tiamsis yog koj tso nws tseg ces nws yuav muab koj laim pov tseg mus ib txhis. 10Ua li no koj cia li ceev faj mloog rau qhov Yawmsaub tau xaiv koj ua lub tuam tsev ua lub chaw pe hawm nws. Cia li ua khov kho thiab nqes tes ua.”
11Mas Davi thiaj muab tus qauv lub tuam tsev rau nws tus tub Xalaumoo, yog qauv zaj qab khav thiab qauv tej chav tsev thiab tej txhab nyiaj thiab tej chav txheej saud thiab tej chav sab hauv thiab lub chav uas rau lub phij xab uas roos kev txhaum. 12Thiab Davi muab tus qauv txhua yam uas Davi xav cia hauv nws lub siab, yog hais txog Yawmsaub lub tuam tsev tej tshav puam thiab tej chav puag ncig tej tshav puam, thiab Vajtswv lub tuam tsev tej txhab nyiaj thiab tej txhab uas rau txhua yam uas muab xyeem pub rau Vajtswv, 13thiab qhia txog qhov uas muab cov pov thawj thiab cov Levi faib ua tej pab thiab tej haujlwm uas yuav tsum ua huvsi hauv Yawmsaub lub tuam tsev, thiab tej twj uas siv ua haujlwm hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 14Thiab Davi qhia tias yuav tsum siv kub npaum li cas ua txhua yam twj kub uas siv rau txhua yam haujlwm, thiab siv nyiaj npaum li cas ua tej twj nyiaj uas siv rau txhua yam haujlwm, 15siv kub hnyav npaum li cas ua tej ncej txawb teeb thiab tej teeb, siv kub hnyav npaum li cas ua tej kav teeb thiab tej teeb, siv nyiaj hnyav npaum li cas ua ib tug ncej txawb teeb thiab tej lub teeb uas txawb saum tus ncej ntawd, raws li uas yuav siv tej ncej txawb teeb ua haujlwm, 16thiab yuav siv kub npaum li cas ua txhua lub rooj uas rau cov ncuav uas xyeem txawb rau ntawm Yawmsaub xubntiag, thiab siv nyiaj hnyav npaum li cas ua tej rooj nyiaj, 17thiab siv cov tseem kub npaum li cas ua tej hmuv chob nqaij, tej phaj, tej tais, thiab yuav siv nyiaj thiab kub npaum li cas ua tej phaj nyiaj phaj kub, 18thiab siv cov tseem kub npaum li cas ua lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab, thiab qhia tus qauv ua lub tsheb nees kub rau ob tug Khelunpee uas nthuav kooj tis roos Yawmsaub lub phij xab sib cog lus. 19Davi hais tias, “Txhua yam no yog Yawmsaub qhia meej kom kuv sau hais txog txhua yam uas yuav tsum ua raws li tus qauv no.”
20Mas Davi hais rau nws tus tub Xalaumoo tias, “Cia li ua khov kho thiab ua siab tuab thiab nqes tes ua. Tsis txhob ntshai, tsis txhob poob siab, rau qhov Vajtswv Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv nrog nraim koj. Nws yuav tsis ncaim koj thiab yuav tsis tso koj tseg mus txog thaum ua txhua yam haujlwm hauv Yawmsaub lub tuam tsev tiav tag lawm. 21Twb muaj tej pab pov thawj thiab cov Levi ua tej haujlwm txhua yam hauv Yawmsaub lub tuam tsev huvsi. Txhua tus uas txawj ua tej haujlwm txhua yam yuav zoo siab pab koj ua. Thiab tej nom tswv thiab tej pejxeem sawvdaws yuav ua raws li txhua yam uas koj txib lawv ua huvsi.”