28

Tavi qha kuas Xalaumoo ua Vaajtswv lub tuam tsev

1Tavi hu Yixayee cov num tswv huvsw tuaj txoos ua ke rua huv Yeluxalee, yog cov thawj huv quas xeem hab cov thawj kws kaav cov quas paab kws ua vaajntxwv tej num, cov thawj kaav ib txheeb leej hab cov thawj kaav ib puas leej, hab cov num tswv kws saib txhua yaam kws yog vaajntxwv le, hab saib vaajntxwv hab vaajntxwv cov tub tej paab tsaj, hab cov num tswv kws ua num huv vaajntxwv lub tsev, hab cov tuam leem hab cov tub rog kws txeev ua rog lawd huvsw. 2Mas vaajntxwv Tavi sawv ntsug hab has tas, “Kuv cov kwvtij hab kuv cov pejxeem, ca le noog kuv has. Kuv tub xaav huv sab tas yuav ua ib lub tuam tsev rua Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug nyob hab ua lub tag taw rua peb tug Vaajtswv. Mas kuv tub npaaj hov txhua chaw kws yuav ua ca lawm. 3Tassws Vaajtswv has rua kuv tas, ‘Koj tsw xob ua lub tuam tsev rua kuv lub npe nyob tsua qhov koj yog ib tug tub rog hab tau tua tuabneeg ua rua ntshaav lug.’ 4Txawm yog le ntawd los Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv tseed xaiv kuv ntawm kuv txwv tsev tuabneeg huvsw lug ua vaajntxwv kaav cov Yixayee moog ib txhws. Tsua qhov Yawmsaub xaiv Yuta ua tug thawj hab huv xeem Yuta xaiv kuv txwv tsev tuabneeg, hab huv kuv txwv cov tub Yawmsaub txaus sab rua kuv mas tsaa kuv ua vaajntxwv kaav cov Yixayee huvsw. 5Hab huv kuv cov tub suavdawg kws Yawmsaub tub pub rua kuv coob coob mas nwg xaiv kuv tug tub Xalaumoo kuas nyob sau lub zwm txwv kaav Yixayee kws yog Yawmsaub lub tebchaws. 6Yawmsaub has rua kuv tas, ‘Koj tug tub Xalaumoo yuav ua tug kws ua kuv lub tuam tsev hab kuv tej tshaav puam, tsua qhov kuv xaiv nwg ua kuv le tub hab kuv yuav ua nwg txwv. 7Yog tas nwg muab sab rau tuav rawv kuv tej lug nkaw hab kuv tej kevcai ib yaam le naj nub nuav mas kuv yuav tsaa nwg ua vaajntxwv kaav ruaj khov moog ib txhws.’ 8Yog le hov taab meeg cov Yixayee suavdawg, kws yog Yawmsaub haiv tuabneeg, hab taab meeg peb tug Vaajtswv, ca le tshawb nrhav hab ua lawv le Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tej lug nkaw huvsw, sub mej txhad tau lub tebchaws kws zoo nuav ua mej tug hab khaws ca ua qub txeeg qub teg rua mej cov tub ki yaav tom qaab moog ib txhab ib txhws.
9“Kuv tug tub Xalaumoo 'e, koj ca le leeg yuav koj txwv tug Vaajtswv hab ca le ua koom rua nwg kawg sab kawg ntsws hab txaus sab hlo, tsua qhov Yawmsaub saib huv txhua tug lub sab huvsw hab nkaag sab txhua yaam kws yug npaaj yuav ua hab tej kws yug xaav huvsw. Yog koj nrhav nwg koj yuav ntswb nwg. Tassws yog koj tso nwg tseg tes nwg yuav muab koj laim pov tseg moog ib txhws. 10Ua le nuav koj ca le ceev faaj noog tsua qhov Yawmsaub tau xaiv koj ua lub tuam tsev ua lub chaw pe hawm nwg. Ca le ua khov kho hab nqeg teg ua.”
11Mas Tavi txhad muab tug qauv lub tuam tsev rua nwg tug tub Xalaumoo, yog qauv zaaj qaab khaav hab qauv tej chaav tsev hab tej txhaab nyaj hab tej chaav txheej sau hab tej chaav saab huv hab lub chaav kws rau lub swb xaab kws roog kev txhum. 12Hab Tavi muab tug qauv txhua yaam kws Tavi xaav ca huv nwg lub sab, yog has txug Yawmsaub lub tuam tsev tej tshaav puam hab tej chaav puag ncig tej tshaav puam, hab Vaajtswv lub tuam tsev tej txhaab nyaj hab tej txhaab kws rau txhua yaam kws muab xyeem pub rua Vaajtswv, 13hab qha txug qhov kws muab cov pov thawj hab cov Levi faib ua tej quas paab hab tej num kws yuav tsum ua huvsw huv Yawmsaub lub tuam tsev, hab tej pestwj kws swv ua num huv Yawmsaub lub tuam tsev. 14Hab Tavi qha tas yuav tsum swv kub npaum le caag ua txhua yaam pestwj kub kws swv rua txhua yaam num, hab swv nyaj npaum le caag ua tej pestwj nyaj kws swv rua txhua yaam num, 15swv kub nyaav npaum le caag ua tej ncej txawb teeb hab tej teeb, swv kub nyaav npaum le caag ua tej kaav teeb hab tej teeb, swv nyaj nyaav npaum le caag ua ib tug ncej txawb teeb hab tej lub teeb kws txawb sau tug ncej hov, lawv le kws yuav swv tej ncej txawb teeb ua num, 16hab yuav swv kub npaum le caag ua txhua lub rooj kws rau cov ncuav kws xyeem txawb rua ntawm Yawmsaub xubndag, hab swv nyaj nyaav npaum le caag ua tej rooj nyaj, 17hab swv cov tseem kub npaum le caag ua tej muv chob nqaj, tej phaaj, tej taig, hab yuav swv nyaj hab kub npaum le caag ua tej phaaj nyaj phaaj kub, 18hab swv cov tseem kub npaum le caag ua lub thaaj hlawv moov tshuaj tsw qaab, hab qha tug qauv ua lub tsheb neeg kub rua ob tug Khelunpee kws nthuav kauj tis roog Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug. 19Tavi has tas, “Txhua yaam nuav yog Yawmsaub qha meej kuas kuv sau has txug txhua yaam kws yuav tsum ua lawv le tug qauv nuav.”
20Mas Tavi has rua nwg tug tub Xalaumoo tas, “Ca le ua khov kho hab ua sab tuab hab nqeg teg ua. Tsw xob ntshai, tsw xob poob sab, tsua qhov Vaajtswv Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv nrug nraim koj. Nwg yuav tsw ncaim koj hab yuav tsw tso koj tseg moog txug thaus ua txhua yaam num huv Yawmsaub lub tuam tsev tav taag lawm. 21Tub muaj tej quas paab pov thawj hab cov Levi ua tej daag num txhua yaam huv Yawmsaub lub tuam tsev huvsw. Txhua tug kws txawj ua tej daag num txhua yaam yuav zoo sab paab koj ua. Hab tej num tswv hab tej pejxeem suavdawg yuav ua lawv le txhua yaam kws koj khaiv puab ua huvsw.”