2

Phung Kon Buklâu Y-Israel

1Phung aơ jêng phung kon buklâu Y-Israel: Y-Ruben, Y-Simêôn, Y-Lêvi, Y-Yuda, Y-I Sakar, Y-Sabulôn, 2Y-Dan, Y-Yôsep, Y-Benjamin, Y-Naptali, Y-Gat jêh ri Y-Aser.

Phung Kon Sau Y-Yuda

3Phung kon sau Y-Yuda: Y-Er, Y-Ônan, jêh ri Y-Sêla; phung pe nuyh nây bơh H'Batsua bu ur Kanaan deh ăn păng. Y-Er, kon bôk rah Y-Yuda, păng ƀư nau djơh ta năp măt Yêhôva, yor ri Yêhôva nkhĭt păng. 4H'Tama jêng ƀăn (Măn) Y-Yuda, tâm ban đŏng deh ăn păng Y-Pêres jêh ri Y-Sêra. Y-Yuda geh lĕ rngôch prăm kon bu klâu. 5Kon bu klâu Y-Pêres jêng Y-Hêsron jêh ri Y-Hamuh. 6Phung kon bu klâu Y-Sêra: Y-Simri, Y-Êthan, Y-Hêman, Y-Kalkôl, Y-Dara, prăm nuyh lĕ rngôch. 7Phung kon bu klâu Y-Karmi: Y-Akar nơm ƀư rŭng Israel, nơm tih jêh đah ndơ prăp ăn ma Yêhôva; 8jêh ri kon bu klâu Y-Êthan jêng Y-Asaria. 9Phung kon bu klâu Y-Hê Sron bu deh ăn păng: Y-Jêrahmel, Y-Ram, jêh ri Y-Kêlubai. 10Y-Ram jêng mbơ̆ ma Y-Aminadap jêh ri Y-Aminadap jêng mbơ̆ ma Y-Nahsôn, kôranh ma phung mpôl Y-Yuda. 11Y-Nahsôn jêng mbơ̆ ma Y-Salma. Y-Salma jêng mbơ̆ ma Y-Bôas, 12Y-Bôas jêng mbơ̆ ma Y-Ôbet,
 Y-Ôbet jêng mbơ̆ ma Y-Yêsê.
13Y-Yêsê jêng mbơ̆ ma Y-Êliap, kon păng bôk rah, Y-Ami nadap jêng kon rơh bar, Y-Simên jêng kon rơh pe, 14Y-Nêthanel kon rơh puăn, Y-Radai kon rơh prăm, 15Y-Ôsem kon rơh prao, Y-David kon rơh pơh; 16jêh ri oh bu ur khân păng geh H'-Sêruia jêh ri H'Abigêl. Phung kon bu klâu H'Sêruia: Y-Abisai, Y-Jôap jêh ri Y-Asahel, pe nuyh. 17H'Abigêl deh ma Y-Amasa, jêh ri mbơ̆ ma Y-Amasa jêng Y-Jêter bu klâu Israel. 18Y-Kalep kon bu klâu Y-Hês ron geh kon đah ur păng H'Asuba jêh ri đah H'Jêriôt; jêh ri aơ jêng phung kon bu klâu H'Asuba deh: Y-Jêser, Y-Sôbap, jêh ri Y-Ardôn. 19Tơlah H'Asuba khĭt, Y-Kalep gŭ H'Êprat, păng deh ma Y-Hur, 20Y-Hur jêng mbơ̆ ma Y-Uri, jêh ri Y-Uri jêng mbơ̆ ma Y-Bêsalet. 21Jêh ta nây, tơlah Y-Hêsron geh jêh prao jê̆t năm, păng gŭ ur đah kon bu ur Y-Makir, mbơ̆ Y-Galaat; jêh ri ôbăl deh ăn păng Y-Sêgup; 22jêh ri Y-Sêgup jêng mbơ̆ ma Y-Jar, nơm geh bar jê̆t ma pe rplay ƀon toyh tâm n'gor Galaat. 23Ƀiă lah phung Gêsur jêh ri phung Siri pit in bơh khân păng ƀon Havôt-Jar, ƀon Kênat, jêh ri ndrel prao jê̆t ƀon jê jê̆. Lĕ rngôch phung nây jêng kon sau Y-Makir, mbơ̆ Y-Galaat. 24Jêh Y-Hêsron khĭt tâm ƀon Kalep-Êprata, H'Abija ur Y-Hêsron deh ma păng Y-Asur, mbơ̆ Y-Têkôa. 25Phung kon bu klâu Y-Jêrah mel, kon bôk rah ma Y-Hêsron: Y-Ram kon dak bôk, Y-Buna, Y-Ôren, Y-Ôsem, jêh ri Y-Ahija. 26Y-Jêrahmel geh ur êng đŏng, amoh păng H'Atara; păng jêng mê̆ ma Y-Ônam. 27Phung kon bu klâu Y-Ram, kon bôk rah Y-Jêrah mel: Y-Mas, Y-Jamin, jêh ri Y-Êker. 28Phung kon bu klâu Y-Ônam: Y-Samai jêh ri Y-Jada. Phung kon bu klâu Y-Samai: Y-Nadap, jêh ri Y-Abisur. 29Amoh ur Y-Abisur jêng H'Abihel, jêh ri Ôbăl deh ma păng: Y-Ahban jêh ri Y-Môlit. 30Phung kon bu klâu Y-Nadap: Y-Sêlet jêh ri Y-Apaim; jêh ri Y-Sêlet khĭt mâu geh kon ôh. 31Phung kon bu klâu Y-Paim: Y-Isi. Phung kon bu klâu Y-Isi: Y-Sêsan. Phung kon bu klâu Y-Sêsan: Y-Ahlai. 32Phung kon bu klâu Y-Jada, oh Y-Samai: Y-Jêther jêh ri Y-Jônathan; jêh nây Y-Jêther khĭt mâu geh kon ôh. 33Phung kon bu klâu Y-Jônathan: Y-Pêlet jêh ri Y-Sasa. Nây jêng phung kon sau Y-Jêrahmel. 34Y-Sêsan mâu geh ôh kon bu klâu, kanŏng phung kon bu ur; ƀiă lah Y-Sêsan geh du huê dĭk Êjipt, amoh păng Y-Jarha. 35Pôri Y-Sêsan ăn kon bu ur păng jêng ur Y-Jarha dĭk păng; jêh ri ôbăl deh ma păng Y-Atai. 36Y-Atai jêng mbơ̆ ma Y-Nathan, jêh ri Y-Nathan jêng mbơ̆ ma Y-Sabat. 37Y-Sabat jêng mbơ̆ ma Y-Êphal, jêh ri Y-Êphal jêng mbơ̆ ma Y-Ôbet. 38Y-Ôbet jêng mbơ̆ ma Y-Jêhu, jêh ri Y-Jêhu jêng mbơ̆ ma Y-Asaria. 39Y-Asaria jêng mbơ̆ ma Y-Hêles, jêh ri Y-Hêles jêng mbơ̆ ma Y-Êlêasa. 40Y-Êlêasa jêng mbơ̆ ma Y-Sis mai, jêh ri Y-Sis mai jêng mbơ̆ ma Y-Salum. 41Y-Salum jêng mbơ̆ ma Y-Jêkamia, jêh ri Y-Jêkamia jêng mbơ̆ ma Y-Êlisama. 42Phung kon bu klâu Y-Kalep oh Y-Jêrah mel: Y-Marêsa kon păng bôk rah, nơm jêng mbơ̆ ma Y-Sip. Phung kon bu klâu Y-Marêsa: Y-Hêbron. 43Phung kon bu klâu Y-Hêbron: Y-Kôra, Y-Tapua, Y-Rêkem, jêh ri Y-Sêma. 44Y-Sêma jêng mbơ̆ ma Y-Raham, Y-Raham jêng chô che ma Y-Jôrkêam, bi Y-Rêkem jêng mbơ̆ ma Y-Samai. 45Kon bu klâu Y-Samai: Y-Ma ôn; jêh ri Y-Ma ôn jêng mbơ̆ ma Y-Betsur. 46Ur yông Y-Kalep H'Êphas tâm ban đŏng deh ma Y-Haran, Y-Môsa, jêh ri Y-Gasês; jêh ri Y-Haran jêng mbơ̆ ma Y-Gasês. 47Phung kon bu klâu Y-Jahdi: Y-Rêgem, Y-Jôtham, Y-Gêsan, Y-Pêlet, Y-Êpha, jêh ri Y-Sap. 48H'Maka ur yông Y-Kalep deh ma Y-Sêber jêh ri Y-Tir hana. 49Ôbăl deh đŏng ma Y-Sap, mbơ̆ ma Y-Madmana, mbơ̆ ma Y-Sêra mbơ̆ ma Y-Mak bêna jêh ri mbơ̆ ma Y-Gibêa; jêh ri H'Aksa jêng kon bu ur Y-Kalep. 50Nây jêng phung kon sau Y-Kalep. Phung kon bu klâu Y-Hur kon bôk rah ma H'Êphrata: Y-Sôbal mbơ̆ ma Y-Kiriat-Jêarim, 51Y-Salma mbơ̆ ma Y-Betlêhem, jêh ri Y-Harep mbơ̆ ma Y-Bet-Gader. 52Y-Sôbal, chô che ma Y-Kiriat-Jêarim geh phung kon bu klâu; Y-Harôê jêh ri du n'gul mpôl Mênuhôt. 53Phung noi deh Y-Kiriat-Jêa rim: Phung Itri, phung Put, phung Sumat, jêh ri phung Misra; bơh phung nây luh du phung Sôra jêh ri phung Astaôl. 54Phung kon bu klâu Y-Sal ma: Y-Betlêhem, phung Nêtôphat, phung Atrôt-Bet-Jôap, jêh ri du n'gul phung Manahat, phung Sôra. 55Geh tâm ban đŏng phung mpôl phung blau chih sămƀŭt gŭ ta ƀon Jabes; phung Tirat, phung Simêat, jêh ri phung Sukat. Phung nây jêng phung Kênit luh bơh Y-Hamat, chô yau ma ngih Rêkap.