7

Phung Kon Sau Isakar

1Phung kon bu klâu Isakar: Y-Tôla, Y-Dua, Y-Jasup, jêh ri Y-Sim rôn, puăn nuyh. 2Phung kon bu klâu Y-Tôla: Y-Usi, Y-Rêphaya, Y-Jêriêl, Y-Jahmai, Y-Ipsam, jêh ri Y-Samuel, jêng kôranh ma noi deh khân păng nâm bu Tôla, phung janh katang tâm rnôk khân păng; rnoh kơp tâm rnôk Y-David geh bar rmưn bar rbăn prao rhiăng nuyh. 3Kon bu klâu Y-Usi: Y-Israhia. Phung kon bu klâu Y-Israhia: Y-Mikel, Y-Ôbadia, Y-Yôel, jêh ri Y-Isiya, lĕ rngôch khân păng prăm nuyh jêng kôranh da dê; 4jêh ri ndrel ma khân păng tĭng nâm rô̆ khân păng tĭng nâm ndŭl mpôl khân păng, geh mpôl tahan êng êng prăp ma nau tâm lơh, pe rmưn prao rbăn nuyh, yorlah khân păng geh âk ur jêh ri kon bu klâu. 5Phung bunuyh tâm lĕ rngôch phung mpôl Isakar geh pham rmưn pơh rbăn nuyh phung tahan janh katang, geh amoh săk chih tâm ndrom săm bŭt chih amoh.

Phung Kon Sau Benjamin

6Phung kon bu klâu Benjamin: Y-Bêla, Y-Bêker, jêh ri Y-Jêdiaêl, pe nuyh. 7Phung kon bu klâu Y-Bêla: Y-Êsbôn, Y-Usi, Y-Usiêl, Y-Jêrimôt, jêh ri Y-Jri, prăm nuyh, kôranh ma noi deh khân păng da dê, jêng phung tahan janh katang; jêh ri rnoh kơp kon sau khân păng tĭng ndŭl mpôl, geh bar rmưn bar rbăn pe jê̆t ma puăn nuyh. 8Phung kon bu klâu Y-Bêker: Y-Sêmira, Y-Jôas, Y-Êliêser, Y-Êliôenai, Y-Ômri, Y-Jêrêmôt, Y-Abija, Y-Anathôt, jêh ri Y-Alêmet. 9Lĕ rngôch phung nây jêng kon bu klâu Y-Bêker; tơlah chih amoh khân păng tĭng nâm rô̆ khân păng jêng kôranh ma ndŭl mpôl khân păng, jêng phung tahan janh katang, geh bar rmưn bar rhiăng nuyh. 10Kon bu klâu Y-Jêdiaêl: Y-Bilhan. Phung kon bu klâu Y-Bilhan: Y-Jêus, Y-Benjamin, Y-Êhut, Y-Kênana, Y-Sêthan, Y-Tarsis, jêh ri Y-Ahisahar. 11Lĕ rngôch phung nây jêng phung kon bu klâu Y-Jêdiaêl tĭng nâm phung kôranh ndŭl mpôl khân păng, phung tahan janh katang, geh dur rmưn pơh rbăn bar rhiăng nuyh kâp tâm lơh. 12Y-Supim jêh ri Y-Hisim jêng kon buklâu Y-Aher.

Phung Kon Sau Y-Naptali

13Phung kon bu klâu Y-Naptali: Y-Jah siêl, Y-Guni, Y-Jêser, jêh ri Y-Salum kon buklâu H'Bilha.

Phung Kon Sau Y-Manasê

14Kon bu klâu Y-Manasê: Y-Asriêl, nơm ur yông păng du huê bu ur Aram deh ăn păng; păng deh ma Y-Makir jêng mbơ̆ ma Y-Galaat. 15Jêh ri Y-Makir joi ur ma Y-Hupim jêh ri Y-Supim. Amoh oh bu ur păng jêng H'Maka. Amoh kon bu klâu rơh bar jêng Y-Sêlôphêhat; jêh ri Y-Sêlôphêhat geh kanŏng phung kon bu ur. 16H'Maka ur Y-Makir deh ma du huê kon bu klâu, jêh ri păng ntơ amoh păng Y-Pêres; jêh ri amoh oh păng jêng Y-Sêres; jêh ri phung kon buklâu păng jêng Y-Ulam jêh ri Y-Rakem. 17Kon bu klâu Y-Ulam: Y-Bêdan-Aơ jêng phung kon bu klâu Y-Galaat, sau Y-Makir, se Y-Manasê. 18Oh bu ur păng H'Hamôleket deh ma Y-Isôt, Y-Abiêser, jêh ri Y-Mahla. 19Phung kon bu klâu Y-Sêmida jêng Y-Ahian, Y-Sichem, Y-Li khi, jêh ri Y-Aniam.

Phung Kon Sau Y-Êphraim

20Phung kon sau Y-Êphraim: Y-Suthêla; kon bu klâu Y-Suthêla jêng Y-Bêrêt; kon bu klâu Y-Bêret jêng Y-Tahat; kon bu klâu Y-Tahat jêng Y-Êlêada; kon bu klâu Y-Êlêada jêng Y-Tahat; 21kon bu klâu Y-Tahat jêng Y-Sabat; kon bu klâu Y-Sabat jêng Y-Suthêla, Y-Êser jêh ri Y-Êlêat; khân păng lĕ phung Gat nkhĭt, yorlah khân păng trŭnh gay ŭch pit in mpô mpa khân păng rong. 22Y-Êphraim, mbơ̆ khân păng, nđom klâng rngot jŏ nar, jêh ri phung oh nâu păng văch bonh leng păng. 23Pô nây, Y-Êphraim lăp gŭ đah ur păng, jêh ri ôbăl ntreo jêh nây deh ma du huê kon bu klâu; jêh ri păng ntơ amoh ôbăl Y-Bêria, yorlah nau mhĭk tât jêh ma ngih păng. 24Kon bu ur păng H'Sêra, nơm ndâk jêh ƀon Bet-Hôron tâm dâng jêh ri ta Kalơ, jêh nây ƀon Usen-Sêra. 25Jêh ta nây păng geh đŏng phung kon bu klâu păng: Y-Rêpha mbơ̆ ma Y-Rêsep jêh ri Y-Têla; Y-Têla mbơ̆ ma Y-Tahan; 26Y-Tahan mbơ̆ ma Y-Ladan; Y-Ladan mbơ̆ ma Y-Amihut; Y-Amhut mbơ̆ ma Y-Êlisama, 27Y-Êlisama mbơ̆ ma Y-Nun; jêh ri Y-Nun mbơ̆ ma Y-Yôsuê. 28Drăp ndơ ndơn khân păng jêh ri ntŭk gŭ khân păng jêng ƀon Bêthel jêh ri lĕ rngôch ƀon jê̆ păng, mpeh palơ geh ƀon Naran, mpeh padâng geh ƀon Gêser jêh ri lĕ rngôch ƀon jê̆ păng, ƀon Aya jêh ri lĕ rngôch ƀon jê̆ păng; 29tâm ban đŏng n'gŏ n'har bri phung Manasê, ƀon Betsêan jêh ri lĕ rngôch ƀon jê̆ păng, ƀon Tanak jêh ri lĕ rngôch ƀon jê̆ păng, ƀon Mêgidô jêh ri ƀon lĕ rngôch ƀon jê̆ păng, ƀon Dor jêh ri lĕ rngôch ƀon jê̆ păng. Kon sau Y-Yôsep, kon bu klâu Y-Israel gŭ ta nây.

Phung Kon Sau Y-Aser

30Phung kon bu klâu Y-Aser: Y-Imna Y-Iswa, Y-Iswi, Y-Bêria, jêh ri oh bu ur khân păng H'Sêra. 31Phung kon bu klâu Y-Bêria: Y-Hêber jêh ri Y-Malkiêl; Y-Malkiêl jêng Chô che ma Y-Birsait. 32Y-Hêber jêng mbơ̆ ma Y-Japhlet, Y-Sêmer, Y-Hôtham, jêh ri oh bu ur khân păng H'Sua. 33Phung kon bu klâu Y-Japhlet: Y-Pasach, Y-Bimhal, jêh ri Y-Asvat. Phung nây jêng phung kon bu klâu Y-Japhlet. 34Phung kon bu klâu Y-Sêmer oh păng: Y-Ahi, Y-Rohga, Y-Jêhuba, jêh ri Y-Aram. 35Phung kon bu klâu Y-Hêlem oh păng: Y-Sôpha, Y-Imna, Y-Sêles jêh ri Y-Amal. 36Phung kon bu klâu Y-Sôpha: Y-Sua, Y-Harnêpher, Y-Sual, Y-Bêri, Y-Imra, 37Y-Bêser, Y-Hot, Y-Sama, Y-Silsa, Y-Ithram, jêh ri Y-Bêera. 38Phung kon bu klâu Y-Jether: Y-Jêphunê, Y-Pispa, jêh ri Y-Ara. 39Phung kon bu klâu Y-Ula: Y-Ara, Y-Haniêl, jêh ri Y-Risia. 40Lĕ rngôch phung nây jêng phung ndŭl mpôl Aser, ƀư kôranh ma ndŭl deh, phung bu yơk, phung tahan janh katang, kôranh toyh ma phung kôranh. Rnoh kơp khân păng chih jêh tâm ndrom săm ƀŭt prăp ma kan tâm lơh geh bar rmưn prao rbăn nuyh.