25

Tâm Pă Mbŭch Phung Kâp Mprơ

1Hađăch David jêh ri phung kôranh toyh ma phung tahan gay ŭch rnglah êng đŏng ƀaƀă phung kon bu klâu Y-Asap, ƀaƀă phung kon bu klâu Y-Hêman, jêh ri ƀaƀă phung kon buklâu Y-Yêduthun ma kan mra mbơh lor ndrel ma nau uh n'hôm kreh gong rêng, jêh ri rgu dang nteh. Amoh phung pah kan nây jêh ri kan khân păng pô aơ: 2Phung kon bu klâu Y-Asap geh: Y-Sakur, Y-Yô Sep, Y-Nêthania, jêh ri Y-Asarêla. Phung kon bu klâu Y-Asap pah kan tâm dâng nau dơi păng leo, bi ma Y-Asap nơm nau mbơh lor tâm dâng nau dơi hađăch gai. 3Tâm phung kon bu klâu Y-Yêduthun geh: Y-Gêdalia, Y-Sêri, Y-Jêsaya, Y-Simei, Y-Hasabia, jêh ri Y-Matitia, prao nuyh lĕ rngôch pah kan tâm dâng nau dơi mbơ̆ khân păng nơm, Y-Yêduthun leo; Y-Yêduthun nơm mbơh lor ndrel ma nau uh n'hôm ma nau tâm rnê jêh ri mŏt ton ma Yêhôva.
4Bơh phung kon buklâu Y-Hêman geh: Y-Bukia, Y-Matania, Y-Usiêl, Y-Sêbuel, jêh ri Y-Jêrêmôt, Y-Hanania, Y-Êliathan, Y-Gidalti, jêh ri Y-Rômamti-Êser, Y-Jôsbêkasa, Y-Môlôthi, Y-Hôthir Y-Mahasiôt. 5Lĕ rngôch phung aơ jêng phung kon buklâu Y-Hêman nơm gĭt tâm saơ an ma hađăch, tĭng nâm nau Brah Ndu ton gay yơk n'hao păng; Brah Ndu ăn jêh ma Y-Hêman jê̆t ma puăn nuyh kon bu klâu jêh ri pe nuyh kon bu ur.
6Lĕ rngôch khân păng gŭ tâm dâng nau dơi mbơ̆ khân păng leo tâm nau kâp mprơ tâm ngih Yêhôva ma dang nteh, gong rêng, n'hôm tâm dâng nau dơi Y-Asap, Y-Jêduthun, jêh ri Y-Hêman tĭng nau ntrŭnh bơh hađăch gay pah kan ngih Brah Ndu. 7Rnoh kơp khân păng ndrel ma phung ôh nâu khân păng bu hŏ sâm nti jêh tâm nau mprơ ma Yêhôva, lĕ rngôch phung n'hăk, geh bar rhiăng pham jê̆t ma pham nuyh. 8Khân păng ƀư nau tâm nchroh yor kan khân păng, nơm jê̆ tâm ban ma nơm toyh, nai nti tâm ban ma nơm kâp nti.
9Nau tâm nchroh ntơm saơm ma kan Y-Asap di ma Y-Yôsep; tơ̆ bar di ma Y-Gêdalia, ma păng, ma phung oh nâu păng jêh ri phung kon bu klâu păng, jê̆t ma bar nuyh; 10tơ̆ pe di ma Y-Sakur phung kon bu klâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 11tơ̆ puăn di ma Y-Iri, phung kon bu klâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh. 12tơ̆ prăm di ma Y-Nêthania, phung kon bu klâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 13tơ̆ prao di ma Y-Bukia, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh mâu păng; geh jê̆t ma bar nuyh; 14tơ̆ pơh di ma Y-Jêsarêla, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 15tơ̆ pham di ma Y-Jêsaya, phung kon bu klâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 16tơ̆ sĭn di ma Y-Matania, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 17tơ̆ jê̆t di ma Y-Simei, phung kon bu klâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 18tơ̆ jê̆t ma nguay di ma Y-Asarel, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 19tơ̆ jê̆t ma bar di ma Y-Hasabia, phung kon bu klâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 20tơ̆ jê̆t ma pe di ma Y-Subaêl, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 21tơ̆ jê̆t ma puăn di ma Y-Matithia, phung kon bu klâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 22tơ̆ jê̆t ma prăm di ma Y-Jêrêmôt, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 23tơ̆ jê̆t ma prao di ma Y-Hanania, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh nâu păng geh jê̆t ma bar nuyh; 24tơ̆ jê̆t ma pơh di ma Y-Jôsbêkasa, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 25tơ̆ jê̆t ma pham di ma Y-Hanani di ma, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 26tơ̆ jê̆t ma sĭn di ma Y-Malôthi, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 27tơ̆ bar jê̆t di ma Y-Êliatha, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 28tơ̆ bar jê̆t ma nguay di ma Y-Hôthir, phung kon bu klâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 29tơ̆ bar jê̆t ma bar di ma Y-Gidalti, phung kon bu klâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 30tơ̆ bar jê̆t ma pe di ma Y-Mahasiôt, phung kon bu klâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh; 31tơ̆ bar jê̆t ma puăn di ma Y-Rômamtiêser, phung kon buklâu păng jêh ri phung oh nâu păng, geh jê̆t ma bar nuyh.