20

Y-David Sŏk Ƀon Raba

1Lăp năm mhe, dôl phung hađăch vay hăn tâm lơh, Y-Jôap leo phung tahan jêh ri ƀư rai lơi lĕ n'gor Amôn, jêh ri văch tât nchueng ƀon Raba. Ƀiălah Y-David hôm e ta ƀon Yêrusalem. Y-Jôap tâm lơi dơi đah ƀon Raba. 2Y-David sŏk lơi đon hađăch khân păng tă bơh bôk păng; păng saơ nau jâk đon hađăch nây du ta lâng mah, jêh ri tâm đon hađăch nây geh du găr lŭ khlay. Bu ndô đon hađăch nây ta bôk Y-David. Păng sŏk djôt ndơ pit bơh ƀon geh âk ngăn. 3Păng leo njŭn phung ƀon lan tă bơh ƀon nây jêh ri ăn khân păng pah kan đah ndruih, kau loih, jêh ri sung loih. Tâm ban pônây Y-David ƀư ma lĕ rngôch ƀon phung Amôn. Pônây Y-David jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan păng sĭt tay ma ƀon Yêrusalem.

Kôranh Tahan Y-David Nkhĭt Phung Bunuyh Toyh Juat

4Jêh ta nây, geh nau tâm lơh đah phung Philistin ta ƀon Gêser; nôk nây Y-Sêbêkai du huê Husat nkhĭt Y-Sipai du huê tâm phung kon buklâu phung bunuyh toyh juat. Jêh ri phung Philistin lăp khân păng.
5Jêh ri geh tay đŏng nau tâm lơh đah phung Philistin; jêh ri Y-Êlhanan kon bu klâu Y-Jar nkhĭt Y-Lahmi oh Y-Gôliat buklâu du huê Gitit, brâm tak păng jêng nâm bu mâng mpeh tanh.
6Geh đŏng nau tâm lơh ta ƀon Gat, ta nây geh du huê buklâu toyh săk jăn geh prao mlâm nglau ti ta ăp mlâm ti jêh ri prao mlâm nglau ta ăp jâng, lĕ rngôch geh bar jê̆t ma puăn nglau; jêh ri păng tâm ban đŏng jêng kon sau phung bunuyh toyh juat. 7Tơlah bu mưch ma phung Israel, Y-Jônathan kon buklâu Y-Sêmêa, nâu Y-David nkhĭt păng. 8Phung nây jêng phung kon sau phung bunuyh toyh juat ta ƀon Gat; jêh ri khân păng nkhĭt ma ti Y-David jêh ri ma ti phung oh mon păng.