7

Phung Anak Čô Y-Isakar

1Phung anak êkei Y-Isakar: Y-Tôla, Y-Pua, Y-Jasup, leh anăn Y-Simrôn, pă čô. 2Phung anak êkei Y-Tôla: Y-Usi, Y-Rêphaya, Y-Jêriêl, Y-Jahmai, Y-Ipsam, leh anăn Y-Samuel, khua kơ sang ama diñu, si tô hmô Y-Tôla, phung jhŏng ktang hlăm ênuk diñu, ênoh yap diñu hlăm ênuk Y-Đawit mâo dua pluh dua êbâo năm êtuh čô. 3Anak êkei Y-Usi: Y-Israhia. Phung anak êkei Y-Israhia: Y-Mikel, Y-Ôbadia, Y-Yôel, leh anăn Y-Isiya, jih jang diñu êma čô jing khua sơăi; 4leh anăn mbĭt hŏng diñu tui si ênuk diñu tui si sang ama diñu, mâo êpul kahan mdê mdê pioh kơ klei bi blah, tlâo pluh năm êbâo čô, kyuadah diñu mâo lu mô̆ leh anăn anak êkei. 5Phung mnuih hlăm jih jang phung găp djuê Isakar mâo sa păn pluh kjuh êbâo čô phung kahan jhŏng ktang, mâo anăn čih leh hlăm hră čih anăn.

Phung Anak Čô Y-Benjamin

6Phung anak êkei Y-Benjamin: Y-Bêla, Y-Bêker, leh anăn Y-Jêdiaêl, tlâo čô. 7Phung anak êkei Y-Bêla: Y-Êsbôn, Y-Usi, Y-Usiêl, Y-Jêrimôt, leh anăn Y-Iri, êma čô, khua kơ sang ama diñu, jing phung kahan jhŏng ktang; leh anăn ênoh yap tơdah čih anăn diñu mâo dua pluh dua êbâo tlâo pluh pă čô. 8Phung anak êkei Y-Bêker: Y-Sêmira, Y-Jôas, Y-Êliêser, Y-Êliôênai, Y-Ômri, Y-Jêrêmôt, Y-Abija, Y-Anathôt, leh anăn Y-Alêmet. 9Jih jang phung anăn jing anak êkei Y-Bêker; leh anăn tơdah čih anăn diñu tui si ênuk diñu jing khua kơ sang ama diñu jing phung kahan jhŏng ktang, mâo dua pluh êbâo dua êtuh čô. 10Anak êkei Y-Jêdiaêl: Y-Bilhan. Phung anak êkei Y-Bilhan: Y-Jêus, Y-Benjamin, Y-Êhut, Y-Kênana, Y-Sêthan, Y-Tarsis, leh anăn Y-Ahisahar. 11Jih jang phung anăn jing phung anak êkei Y-Jêdiaêl tui si phung khua sang ama diñu, phung kahan jhŏng ktang, pluh kjuh êbâo dua êtuh čô mkra kăp bi blah. 12Y-Supim leh anăn Y-Hupim jing anak êkei Y-Ir, Y-Hisim jing anak êkei+ Y-Aher.

Phung Anak Čô Y-Naptali

13Phung anak êkei Y-Naptali: Y-Jahsiêl, Y-Guni, Y-Jêser, leh anăn Y-Salum anak êkei H'Bilha.

Phung Anak Čô Y-Manasê

14Anak êkei Y-Manasê: Y-Asriel, pô mô̆ hjŭng ñu sa čô mniê Aram kkiêng kơ gơ̆; ñu kkiêng kơ Y-Makir jing ama kơ Y-Galaat. 15Leh anăn Y-Makir duah mô̆ kơ Y-Hupim leh anăn Y-Supim. Anăn adei mniê ñu jing H'Maka. Anăn anak êkei tal dua jing Y-Sêlôphêhat; leh anăn Y-Sêlôphêhat mâo knŏng phung anak mniê. 16H'Maka mô̆ Y-Makir kkiêng kơ sa čô anak êkei, leh anăn ñu bi anăn gơ̆ Y-Pêres; leh anăn anăn adei ñu jing Y-Sêres; leh anăn phung anak êkei ñu jing Y-Ulam leh anăn Y-Rakem. 17Anak êkei Y-Ulam: Y-Bêdan. Anei jing phung anak êkei Y-Galaat anak êkei Y-Makir, anak êkei Y-Manasê. 18Adei mniê ñu H'Hamôleket kkiêng kơ Y-Isôt, Y-Abiêser, leh anăn Y-Mahla. 19Phung anak êkei Y-Sêmida jing Y-Ahian, Y-Sičem, Y-Likhi, leh anăn Y-Aniam.

Phung Anak Čô Y-Êphraim

20Phung anak čô Y-Êphraim: Y-Suthêla, Y-Bêret, Y-Tahat, Y-Êlêada, Y-Tahat, 21Y-Sabat, Y-Suthêla, Y-Êser, Y-Êlêat. Phung êkei ƀuôn Gat arăng kkiêng leh hlăm čar bi mdjiê Y-Êser leh anăn Y-Êlêat kyuadah digơ̆ trŭn čiăng plah mă hlô mnơ̆ng diñu rông. 22Y-Êphraim ama diñu kơŭ kyăm lu hruê, leh anăn phung ayŏng adei ñu hriê bi juh ñu. 23Y-Êphraim mŭt dôk hŏng mô̆ ñu, leh anăn gơ̆ ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei; leh anăn ñu bi anăn gơ̆ Y-Bêria, kyuadah klei jhat truh leh kơ sang ñu. 24Anak mniê ñu H'Sêra, pô mdơ̆ng leh ƀuôn Bet-Hôron ti gŭ leh anăn ti dlông, leh anăn ƀuôn Usen-Sêra. 25Leh anăn phung anak êkei ñu: Y-Rêpha, Y-Rêsep, Y-Têla, Y-Tahan, 26Y-Ladan, Y-Amihut, Y-Êlisama, 27Y-Nun, Y-Yôsuê. 28Dŏ ngăn diñu leh anăn anôk diñu jing ƀuôn Bêthel leh anăn jih jang ƀuôn điêt gơ̆, tĭng nah ngŏ mâo ƀuôn Naran, tĭng nah yŭ mâo ƀuôn Gêser leh anăn jih jang ƀuôn điêt gơ̆, ƀuôn Sičem leh anăn jih jang ƀuôn điêt gơ̆, ƀuôn Aya leh anăn jih jang ƀuôn điêt gơ̆; 29msĕ mơh hlue knông phung Manasê, ƀuôn Bet-Sêan leh anăn jih jang ƀuôn điêt gơ̆, ƀuôn Tanak leh anăn jih jang ƀuôn điêt gơ̆, ƀuôn Mêgidô leh anăn jih jang ƀuôn điêt gơ̆, ƀuôn Dor leh anăn jih jang ƀuôn điêt gơ̆. Hlăm ƀuôn anăn phung anak êkei Y-Yôsep anak êkei Y-Israel dôk.

Phung Anak Čô Y-Aser

30Phung anak êkei Y-Aser: Y-Imna, Y-Iswa, Y-Iswi, Y-Bêria, leh anăn adei mniê digơ̆ H'Sêra. 31Phung anak êkei Y-Bêria: Y-Hêber leh anăn Y-Malkiêl jing ama kơ Y-Birsait. 32Y-Hêber jing ama kơ Y-Japhlet, Y-Sêmer, Y-Hôtham, leh anăn adei mniê digơ̆ H'Sua. 33Phung anak êkei Y-Japhlet: Y-Pasač, Y-Bimhal, leh anăn Y-Aswat. Phung anăn jing anak êkei Y-Japhlet. 34Phung anak êkei Y-Sêmer adei ñu: Y-Ahi, Y-Rohga, Y-Jêhuba, leh anăn Y-Aram. 35Phung anak êkei Y-Hêlem adei gơ̆: Y-Sôpha, Y-Imna, Y-Sêles, leh anăn Y-Amal. 36Phung anak êkei Y-Sôpha: Y-Sua, Y-Harnêpher, Y-Sual, Y-Bêri, Y-Imra, 37Y-Bêser, Y-Hot, Y-Sama, Y-Silsa, Y-Ithran, leh anăn Y-Bêera. 38Phung anak êkei Y-Jêther: Y-Jêphunê, Y-Pispa, leh anăn Y-Ara. 39Phung anak êkei Y-Ula: Y-Ara, Y-Haniel, leh anăn Y-Risia. 40Jih jang phung anăn jing găp djuê Aser, khua kơ sang ama diñu, phung arăng mpŭ, phung kahan jhŏng ktang, khua prŏng kơ phung khua. Ênoh yap anăn diñu čih leh hlăm hră pioh kơ bruă bi blah mâo dua pluh năm êbâo čô.