5

Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Tái Lâm

1Thưa anh chị em, về thời và kỳ thì tôi không cần viết cho anh chị em, 2vì chính anh chị em đã biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm đến viếng trong ban đêm. 3Khi người ta nói, “Hòa Bình và An Ninh,” thì tai họa sẽ thình lình xảy đến, như cơn đau quặn thắt của người phụ nữ sắp sinh, và người ta sẽ không tránh được.
4Nhưng thưa anh chị em, anh chị em không ở trong bóng tối, đến nỗi ngày ấy xảy đến thình lình với anh chị em như kẻ trộm ra tay, 5vì tất cả anh chị em là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải là con của ban đêm hoặc bóng tối. 6Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và tỉnh táo. 7Vì ai ngủ thì ngủ ban đêm, và ai say thì say ban đêm. 8Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy tỉnh táo, mặc áo giáp của đức tin và tình yêu, đội mũ an toàn của hy vọng hưởng ơn cứu rỗi. 9Vì Ðức Chúa Trời đã không định cho chúng ta chịu cơn thịnh nộ, nhưng để được hưởng ơn cứu rỗi, qua Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, 10Ðấng đã chết vì chúng ta, để bất cứ thức hay ngủ, chúng ta có thể sống với Ngài. 11Vậy anh chị em hãy khuyến khích nhau và xây dựng nhau, như anh chị em vẫn thường làm.

Những Lời Khuyên Bảo Khác

12Thưa anh chị em, chúng tôi xin anh chị em nghĩ đến những người làm việc khó nhọc giữa anh chị em, tức những người lãnh đạo anh chị em trong Chúa và khuyên bảo anh chị em. 13Hãy lấy tình thương mà hết mực kính trọng họ vì công việc họ làm. Anh chị em hãy sống hòa thuận với nhau.
14Thưa anh chị em, chúng tôi xin anh chị em hãy khuyên bảo những người lười biếng, khích lệ những người ngã lòng, nâng đỡ những người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người. 15Hãy coi chừng, đừng ai lấy ác trả ác cho ai, nhưng ai nấy phải tìm cách làm điều tốt cho nhau và cho mọi người.
16Hãy vui mừng mãi mãi, 17cầu nguyện không ngừng, 18và cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ, vì đó là ý muốn của Ðức Chúa Trời cho anh chị em trong Ðức Chúa Jesus Christ.
19Ðừng dập tắt Ðức Thánh Linh. 20Ðừng coi thường các lời tiên tri. 21Nhưng hãy tra xét mọi sự, những gì tốt thì giữ lấy, 22những gì gian tà dù dưới bất cứ hình thức nào, hãy tránh xa.

Lời Cầu Chúc và Lời Chào Cuối Thư

23Nguyện xin chính Ðức Chúa Trời bình an thánh hóa anh chị em hoàn toàn.
 Nguyện xin toàn thể tâm linh, linh hồn, và thân thể anh chị em được gìn giữ trọn vẹn, không chỗ trách được, cho đến khi Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, hiện đến.
24Ðấng đã gọi anh chị em là thành tín, và chính Ngài sẽ thực hiện điều đó.
25Thưa anh chị em, xin nhớ cầu nguyện cho chúng tôi với.
26Xin kính chào tất cả anh chị em bằng một nụ hôn thánh.
27Tôi nhân danh Chúa xin anh chị em hãy đọc bức thư nầy, để tất cả anh chị em được nghe.
28Nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, ở cùng anh chị em.