5

1Cov kwvtij, has txug lub caij lub nyoog ntawd, tsw taag yuav sau daabtsw qha rua mej paub. 2Tsua qhov mej yeej paub tas tug Tswv nub hov yuav lug yaam le tub saab tuaj mo ntuj. 3Thaus tuabneeg has tas, “Nyob taj nyob tug nyob tso sab plhuav,” thaus ntawd ntaag kev puam tsuaj yuav lug raug puab taamswm, yaam le tug quaspuj ua mob teb yuav yug mivnyuas, hab puab yuav tswv tsw dim. 4Tassws, cov kwvtij, mej tsw nyob huv qhov tsaus ntuj lawm, nub ntawd txhad tsw lug txug mej yaam le tub saab tuaj, 5vem mej yog qhov kaaj le mivnyuas hab yog nruab nub le mivnyuas. Peb tsw yog mo ntuj le lossws qhov tsaus ntuj le. 6Vem le nuav peb tsw xob tsaug zug yaam le lwm tug, tassws peb ca le ceev faaj zuv tog hab feeb meej. 7Tsua qhov cov kws tsaug zug yeej tsaug zug mo ntuj, hab cov kws qaug cawv yeej qaug mo ntuj. 8Tassws vem peb yog cov nruab nub, peb ca le feeb meej, hab ca le muab txujkev ntseeg hab txujkev sws hlub lug naav thaiv hauv sab, hab muab txujkev vaam tas yuav dim lug ua lub mom hlau ntoo. 9Tsua qhov Vaajtswv tsw tau tu peb ca kuas raug txujkev npau tawg tassws tu kuas tau txujkev dim ntawm peb tug Tswv Yexu Kheto, 10yog tug kws tuag thij peb. Txawm yog peb yuav tsaug zug hab tsw tsaug los peb yuav nrug nwg muaj txujsa nyob. 11Yog le nuav, ib leeg ca le txhawb ib leeg tug zug hab ib leeg paab ib leeg kuas nyob ruaj yaam le mej tseed ua ntawd.

Tej lug ntuag hab tej lug xob thaus kawg

12Cov kwvtij, peb thov kuas mej fwm cov kws ua num huv plawv mej hab cov kws kaav mej hab qhuab ntuag mej huv tug Tswv. 13Ca le fwm puab heev hab hlub puab vem teg num kws puab ua. Ca le nyob sws hum xeeb. 14Cov kwvtij, thov mej ntuag cov kws cis nkeeg, txhawb cov kws sab yau tug zug, paab cov kws qaug zug, hab ua sab ntev rua txhua tug. 15Tsw xob ca leejtwg ua phem pauj phem, tassws ib leeg yuav tsum nrhav kev ua zoo rua ib leeg hab ua zoo rua txhua tug. 16Ca le zoo sab xyiv faab txhua lub swjhawm, 17ca le thov Vaajtswv tsw tu ncua, 18hab ua Vaajtswv tsaug rua txhua yaam, vem qhov nuav yog lawv le Vaajtswv lub sab nyam rua mej cov kws nyob huv Yexu Kheto.
19Tsw xob taav Vaaj Ntsuj Plig, 20tsw xob saib tsw taug tej lug kws tug xwbfwb cev Vaajtswv lug has. 21Ua tuab zoo tshuaj saib txhua yaam. Yaam kws zoo ca le tuav ruaj, 22txhua yaam kws phem ca le tseg tsw xob ua.
23Thov Vaajtswv kws pub txujkev sab tug cais mej kuas dawb huv kawg nkaus, hab tsom kwm mej tug ntsuj plig mej lub sab hab mej lub cev kuas zoo kawg tsw muaj chaw thuaj moog txug thaus peb tug tswv Yexu Kheto tshwm lug. 24Tug Tswv kws hu mej yeej tso sab tau, nwg yuav ua kuas tav.
25Cov kwvtij, ca le thov Vaajtswv paab peb hab. 26Ca le fem cov kwvtij suavdawg ntawm txuj kevcai nwj kws dawb huv. 27Kuv tuav tug Tswv lub npe nkaw lug rua mej kuas nyeem tsaab ntawv nuav rua txhua tug kwvtij noog.

28Thov peb tug Tswv Yexu Kheto txujkev hlub nrug nraim mej.