8

Xalaumoo coj Vaajtswv lub swb xaab lug rua huv lub tuam tsev

(2VKk. 5:2-6:2)

1Mas Xalaumoo hu Yixayee cov kev txwj quas laug, yog txhua tug kws ua hlub huv txhua xeem hab txhua cum tug thawj tuaj txoos ua ke rua huv Yeluxalee ntawm vaajntxwv Xalaumoo lub xubndag es yuav moog coj Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug tawm huv Tavi lub nroog kws yog lub roob Xi‑oo lug. 2Mas taag nrho Yixayee cov txwvneej tuaj txoos ua ke ntawm vaajntxwv Xalaumoo lub xubndag rua lub swjhawm kws ua kevcai paam noj haus rua lub hli Ethani kws yog lub xyaa hli. 3Cov Yixayee tej kev txwj quas laug suavdawg tuaj txhwj mas cov pov thawj txawm nqaa lub swb xaab. 4Puab coj Yawmsaub lub swb xaab hab lub tsev ntaub sws ntswb hab tej pestwj dawb huv huvsw kws nyob huv lub tsev ntaub moog. Tej nuav cov pov thawj hab cov Levi yog cov kws coj lug. 5Vaajntxwv Xalaumoo hab ib tsoom Yixayee suavdawg kws tuaj txoos ua ke rua ntawm nwg xubndag kuj nrug nwg nyob ntawm lub swb xaab hab muab yaaj muab nyuj coob kawg lug tua xyeem suav tsw txheeb le. 6Cov pov thawj txhad coj Yawmsaub lub swb xaab sws cog lug moog rua ntawm lub chaw kws npaaj ca huv lub tuam tsev chaav saab huv kws yog chaav dawb huv kawg nkaus, mas muab tso rua huv qaab ob tug Khelunpee phob kauj tis. 7Ob tug Khelunpee hov nthuav kauj tis rua sau lub chaw kws txawb lub swb xaab mas txhad roog lub swb xaab hab ob tug laag kwv. 8Ob tug laag hov ntev heev, mas yog nyob huv chaav dawb huv mas pum ob tug tw laag tshwm huv chaav saab huv tuaj, kuas yog nyob saab nrau mas tsw pum. Mas ob tug laag hov tseed nyob hov ntawd txug naj nub nwgnuav. 9Tsw muaj daabtsw nyob huv lub swb xaab le tsuas yog muaj ob daim txag zeb kws Mauxe muab tso rua huv ntawm lub roob Haule kws yog lub chaw kws Yawmsaub nrug cov Yixayee sws cog lug tseg rua thaus puab tawm huv Iyi tebchaws lug. 10Thaus cov pov thawj tawm huv chaav dawb huv lug, ib tauv fuab txawm lug puv nkaus Yawmsaub lub tuam tsev. 11Mas cov pov thawj txhad sawv ntsug ua num tsw tau vem tauv fuab hov, tsua qhov Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab puv nkaus Yawmsaub lub tuam tsev.

Xalaumoo xyeem pub lub tuam tsev rua Vaajtswv

(2VKk. 6:3-11)

12Tes Xalaumoo txawm has tas, “Yawmsaub tau has tas nwg yuav nyob huv qhov tsaus ntuj quas nti. 13Kuv tau ua lub tuam tsev zoo heev rua koj, yog lub chaw rua koj nyob moog ib txhws le.”
14Mas vaajntxwv tig lug foom koob moov rua ib tsoom Yixayee suavdawg rua thaus puab suavdawg tseed sawv ntsug. 15Nwg has tas, “Ca le qhuas Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv kws txhais teg ua tau tav lawv le tej lug kws cog tseg rua kuv txwv Tavi lawd, has tas, 16‘Txwj nub kws kuv coj kuv haiv tuabneeg Yixayee tawm huv Iyi tebchaws lug kuv tsw tau xaiv ib lub moos twg huv cov xeem Yixayee suavdawg ca ua lub tuam tsev rua kuv lub npe nyob, tassws kuv tau xaiv Tavi ua tug kaav kuv haiv tuabneeg Yixayee.’ 17Kuv txwv Tavi tau npaaj sab ca tas yuav ua lub tuam tsev rua Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv lub npe nyob. 18Tassws Yawmsaub has rua kuv txwv Tavi tas, ‘Qhov kws koj npaaj sab yuav ua lub tuam tsev rua kuv lub npe nyob hov koj tub ua zoo lawm. 19Tassws koj tsw yog tug kws yuav ua lub tuam tsev. Koj tug tub kws yuav yug lug yog tug kws yuav ua lub tuam tsev rua kuv lub npe nyob.’ 20Nwgnuav Yawmsaub tub ua rua tej lug kws nwg cog tseg hov tav lawm. Tsua qhov kuv tau sawv lug nyob kuv txwv Tavi chaw hab nyob sau cov Yixayee lub zwm txwv lawv le Yawmsaub tau cog lug tseg hab kuv tau ua lub tuam tsev rua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv lub npe nyob. 21Hab hov ntawd kuv tau npaaj chaw txawb lub swb xaab kws ntim Yawmsaub tej lug cog tseg kws nwg cog rua peb tej laug rua thaus nwg coj puab tawm huv Iyi tebchaws lug.”

Xalaumoo tej lug thov

(2VKk. 6:12-42)

22Mas Xalaumoo sawv ntsug ntawm Yawmsaub lub thaaj xyeem saab xubndag taab meeg ib tsoom Yixayee suavdawg, hab nwg tsaa hlo nwg ob txhais teg rua sau ntuj, 23mas has tas, “Au Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv, yeej tsw muaj ib tug timtswv twg zoo cuag le koj tsw has sau qaum ntuj hab huv nplajteb. Koj ua lawv le koj cog lug tseg hab koj ua txujkev hlub kws ruaj khov tshwm rua koj cov qhev kws ua puab lub neej lawv le koj txujkev kawg sab kawg ntsws. 24Koj tau ua rua kuv txwv Tavi kws yog koj tug qhev lawv le tej lug kws koj tub cog tseg rua nwg lawd. Koj lub qhov ncauj tau has hab koj txhais teg ua tav rua nub nua. 25Au Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv, yog le ntawd nwgnuav thov koj ua lawv le tej lug kws koj tau cog tseg rua kuv txwv Tavi kws yog koj tug qhev has tas, ‘Yog koj tej tub ki ceev faaj rua txhua txujkev kws puab ua hab ua puab lub neej lawv le kuv txujkev ib yaam le koj, mas tsw muaj ib nub twg kws koj caaj ceg yuav tu ncua tug txwvneej kws nyob sau cov Yixayee lub zwm txwv taab meeg kuv.’ 26Au Yixayee tug Vaajtswv, tej lug kws koj tau has tseg rua kuv txwv Tavi kws yog koj tug qhev mas thov koj ua kuas tav.
27“Mas Vaajtswv yuav nyob huv lub nplajteb lov? Saib maj, txawm yog sau nruab ntug hab nruab ntug kws sab kawg nkaus los tub tsw txaus rua koj nyob. Mas lub tuam tsev kws kuv ua nuav yimfuab tsw txaus rua koj nyob. 28Thov koj saib rua koj tug qhev tej lug taij lug thov nuav. Au Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv, thov koj noog kuv lub suab hab tej lug taij thov kws nub nua koj tug qhev thov ntawm koj xubndag nuav, 29sub koj lub qhov muag txhad saib ntsoov lub tuam tsev nuav nruab nub mo ntuj, yog lub chaw kws koj has tas, ‘Kuv lub npe yuav nyob hov ntawd,’ koj txhad le noog tej lug thov kws koj tug qhev tig ndag rua lub chaw nuav thov. 30Hab thov koj noog koj tug qhev hab koj haiv tuabneeg Yixayee tej lug taij thov rua thaus puab tig ndag rua lub chaw nuav thov. Koj nyob sau ntuj ceeb tsheej kws yog koj lub chaw nyob mas thov koj noog. Thaus koj nov lawd thov koj zaam txem.
31“Yog leejtwg tau ua txhum rua nwg kwvtij zej zog es yuav tsum twv tsawm, hab nwg tuaj twv tsawm ntawm koj lub thaaj xyeem huv lub tuam tsev nuav, 32mas thov koj nyob sau ntuj noog hab thov koj tu. Thov koj txav txem rua koj cov qhev ob tog, rau txem rua tug kws ua txhum hab coj tej kws nwg ua hov rov poob rua sau nwg taubhau. Hab tug kws tsw txhum mas thov koj tsaa kuas nwg muaj cai pauj qhov kws nwg ua ncaaj nceeg.
33“Thaus koj haiv tuabneeg Yixayee swb puab cov yeeb ncuab tsua qhov puab tau ua txhum rua koj, mas yog puab tig rov lug cuag koj hab leeg yuav koj lub npe hab taij thov koj huv lub tuam tsev nuav, 34tes thov koj nyob sau ntuj noog hab zaam koj haiv tuabneeg Yixayee lub txem hab coj puab rov lug rua huv lub tebchaws kws koj tau pub rua puab tej laug nuav.
35“Thaus rooj ntug kaw hab tsw muaj naag lug vem yog puab tau ua txhum rua koj, mas yog puab tig ndag rua lub chaw nuav thov hab leeg yuav koj lub npe hab tig ntawm puab tej kev txhum rua thaus koj tswm txom puab, 36tes thov koj nyob sau ntuj noog hab thov koj zaam koj cov qhev kws yog koj haiv tuabneeg Yixayee lub txem. Thov koj qha txujkev zoo kws tswm nyog puab taug rua puab, hab thov koj pub naag lug rua huv koj lub tebchaws kws koj tau pub ua qub txeeg qub teg rua koj haiv tuabneeg.
37“Yog lub tebchaws raug kev tshaib nqhes, yog muaj mob kis lossws qoob loos nce mob lossws tuaj pwm lossws muaj kooj muaj kaab ntswg, lossws puab cov yeeb ncuab tuaj vej puab huv lub moos twg, mas txawm yog muaj kev mob phem yaam twg los kev mob kev nkeeg yaam twg tshwm tuaj, 38hab txawm yog ib tug twg lossws koj haiv tuabneeg Yixayee huvsw taij le caag hab thov le caag vem qhov kws nyag paub nyag kev txom nyem hab nyag tej kev nyuaj sab es tsaa teg ncaaj rua lub tuam tsev nuav, 39tes thov koj nyob sau ntuj kws yog koj lub chaw nyob noog hab zaam txem hab tu rua puab hab ua rua txhua tug kws koj tub paub huv puab lub sab, lawv le puab tau ua huvsw. Tsua qhov koj, tsuas yog koj tuab leeg xwb txhad paub huv tuabneeg lub sab huvsw. 40Sub puab txhad fwm hab paub ntshai koj txhua nub txhua lub swjhawm kws puab nyob huv lub tebchaws kws koj tau pub rua peb tej laug.
41“Ib yaam nkaus le ntawd, thaus lwm haiv tuabneeg ib tug twg kws tsw yog koj haiv tuabneeg Yixayee tuaj lwm lub tebchaws deb tuaj vem yog nov txug koj lub npe, 42vem yog puab nov txug koj lub npe kws luj kawg hab koj txhais teg kws muaj fwjchim hab koj txhais npaab kws tsaa hlo, mas thaus puab tuaj tig ndag rua lub tuam tsev nuav thov, 43tes thov koj nyob sau ntuj kws yog koj lub chaw nyob noog hab thov koj ua lawv le txhua yaam kws lwm haiv tuabneeg tau thov rua koj, sub txhua haiv tuabneeg huv nplajteb txhad paub koj lub npe hab ntshai hab fwm koj yaam nkaus le koj haiv tuabneeg Yixayee, hab puab txhad paub tas lub tuam tsev kws kuv ua nuav puab hu lawv le koj lub npe.
44“Yog koj haiv tuabneeg tawm moog ua rog rua puab cov yeeb ncuab rua txujkev twg kws koj khaiv puab moog, es puab tig ndag thov ncaaj rua lub nroog nuav kws koj tau xaiv ca hab tig ndag thov ncaaj rua lub tuam tsev kws kuv tau ua rua koj lub npe nyob, 45mas thov koj nyob sau ntuj noog puab tej lug taij lug thov hab tuav puab txujcai.
46“Yog puab ua txhum rua koj, vem tsw muaj ib tug twg kws tsw ua txhum, es koj npau tawg rua puab, hab muab puab cob rua yeeb ncuab puab txhad raug nteg coj moog rua yeeb ncuab lub tebchaws tsw has deb los ze, 47yog puab lub sab xaam pum puab tej kev txhum rua huv lub tebchaws kws puab raug nteg coj moog hov hab ntxeev dua sab hab taij thov koj huv lub tebchaws kws puab nyob hov has tas, ‘Peb tau ua txhum hab ua tsw ncaaj hab ua phem kawg le,’ 48yog puab ntxeev dua sab kawg sab kawg ntsws kawg plaab plaw tswvyim huv lub tebchaws kws puab raug yeeb ncuab nteg coj moog nyob hov, hab yog puab tig ndag rua puab lub tebchaws kws koj pub rua puab tej laug thov koj hab tig ndag rua lub nroog kws koj tau xaiv ca hab lub tuam tsev kws kuv ua rua koj lub npe nyob nuav, 49mas thov koj nyob sau ntuj kws yog koj lub chaw nyob noog puab tej lug taij lug thov hab tuav puab txujcai. 50Hab zaam koj haiv tuabneeg lub txem kws puab tau ua txhum rua koj, hab zaam puab tej kev faav xeeb kws puab tau tawm tsaam koj, hab pub cov kws nteg puab coj moog hov khuvleej puab, puab txhad tau txais kev khuvleej. 51Puab yog koj haiv tuabneeg hab yog koj le qub txeeg qub teg kws koj coj tawm huv Iyi tebchaws lug, yog tawm huv cub thee hlawv hlau lug. 52Thov tsaa koj lub qhov muag saib rua koj tug tub qhe tej lug taij thov hab saib rua koj haiv tuabneeg Yixayee tej lug taij thov, es tig ntsej noog rua thaus puab hu thov koj. 53Au Vaajtswv Yawmsaub, koj cais puab tawm huv ib tsoom tuabneeg huv nplajteb lug ua koj le qub txeeg qub teg lawv le koj has rua koj tug qhev Mauxe rua thaus koj coj peb tej laug tawm huv Iyi tebchaws lug.”
54Thaus Xalaumoo thov hab has tej lug taij nuav huvsw rua Yawmsaub taag lawd, nwg txawm sawv tseeg ntawm Yawmsaub lub thaaj xyeem kws nwg tau txhus caug hab tsaa teg thov rua sau ntuj. 55Nwg sawv ntsug hab foom koob moov rua ib tsoom Yixayee suavdawg nrov nrov has tas,
56“Qhuas Yawmsaub kws pub nwg haiv tuabneeg Yixayee tau su lawv le nwg cog lug ca txhua yaam. Nwg tej lug cog tseg zoo txhua lu kws nwg kuas nwg tug qhev Mauxe has hov tsw poob ib lus le. 57Thov peb tug Vaajtswv Yawmsaub nrug nraim peb ib yaam le nwg nrug nraim peb tej laug. Thov nwg tsw xob ncaim peb hab tso peb tseg hlo le. 58Thov nwg ua kuas peb lub sab tig lug cuag nwg, peb txhad ua peb lub neej lawv le nwg txujkev hab tuav rawv nwg tej lug nkaw hab nwg tej kaab ke hab nwg tej kevcai kws nwg has ca rua peb tej laug. 59Thov ca kuv tej lug kws kuv taij thov ntawm Yawmsaub lub xubndag nuav nyob ze peb tug Vaajtswv Yawmsaub nruab nub mo ntuj. Hab thov nwg tuav kuv kws yog nwg tug qhev txujcai hab nwg haiv tuabneeg Yixayee txujcai kuas ruaj khov, lawv le naj nub cheem tsum, 60sub ib tsoom tuabneeg huv nplajteb txhad paub tas Yawmsaub yog Vaajtswv, tsw muaj dua lwm tug le lawm. 61Yog le nuav mej lub sab ca le xwb hlo rua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv, es ua mej lub neej lawv le nwg tej kaab ke hab tuav rawv nwg tej lug nkaw ib yaam le naj nub nwgnuav mej ua.”

Muab lub tuam tsev xyeem rua Yawmsaub

(2VKk. 7:4-10)

62Mas vaajntxwv hab cov Yixayee suavdawg kws nrug nwg ua ke tua tsaj xyeem rua ntawm Yawmsaub lub xubndag. 63Xalaumoo muab nyuj 22,000 tug hab yaaj 120,000 tug tua xyeem ua kevcai sws raug zoo rua Yawmsaub. Vaajntxwv hab cov pejxeem txhad muab lub tuam tsev xyeem pub rua Yawmsaub le nuav. 64Tuab nub hov vaajntxwv ua kevcai tu lub plawv tshaav puam kws ncaaj ntawm lub qhov rooj tuam tsev kuas dawb huv. Mas nwg muab tsaj ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab muab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab muab cov npluag roj ua kevcai xyeem sws raug zoo rua hov ntawd, vem lub thaaj tooj lab kws nyob ntawm Yawmsaub lub xubndag tsw txaus tso tej kws ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej npluag roj kws ua kevcai xyeem sws raug zoo.
65Zag hov Xalaumoo hab ib tsoom Yixayee suavdawg ua kevcai paam noj haus xyaa nub. Muaj tuabneeg coob heev tuaj txoos ua ke txwj ntawm txujkev kws moog rua lub moos Hama moog txug ncua tug dej Iyi. 66Nub kws yim nwg tso cov pejxeem rov moog. Puab foom koob moov rua vaajntxwv hab rov qaab moog tsev. Puab zoo sab hab xyiv faab vem yog tej kev zoo kws Yawmsaub ua tshwm lug rua nwg tug qhev Tavi hab rua Yawmsaub haiv tuabneeg Yixayee.