8

Dorh Laengz Ngaengc Waac Faang Bieqc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 5:2-6:2)

1Saa^lo^morn Hungh heuc I^saa^laa^en Mienh nyei ⟨mienh gox⟩ caux fingx-fingx nyei bieiv zeiv caux I^saa^laa^en Mienh nyei bungh buonc bieiv zeiv daaih taux Ye^lu^saa^lem Zingh, gapv zunv yiem ninh nyei nza'hmien, weic dorh Ziouv nyei ⟨mienh gox⟩ yiem Ndaawitv nyei Zingh, ⟨mienh gox⟩ faaux daaih. 2Cietv hlaax, se E^taa^nim hlaax, doix ⟨mienh gox⟩ nyei ziangh hoc, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gapv zunv yiem Saa^lo^morn Hungh nyei nza'hmien.
3I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx ⟨mienh gox⟩ daaih taux, sai mienh ziouc bouh Laengz Ngaengc Waac Faang. 4Ninh mbuo dorh Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang caux Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh caux yietc zungv jaa-dorngx. Sai mienh caux ⟨mienh gox⟩ gaeng faaux. 5Saa^lo^morn Hungh caux yiem ninh nyei nza'hmien gapv zunv nyei I^saa^laa^en Mienh yietc zungv yiem Laengz Ngaengc Waac Faang nza'hmien fongc horc ba'gi yungh caux ngongh weic zoux ziec nyei ga'naaiv camv! haic, zungv funx maiv cing, saauv maiv hingh.
6Sai mienh ziouc dorh Ziouv nyei Laengz Ngaengc Waac Faang bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv an faang nyei dorngx, singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx, se ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx,⟩ yaac an jienv ⟨Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx,⟩ nyei ndaatv ga'ndiev maengx. 7Ke^lu^mbim yang ndaatv Laengz Ngaengc Waac Faang nyei dorngx gu'nguaaic yaac nzie jienv Laengz Ngaengc Waac Faang caux gaeng faang nyei ndiangx. 8Gaeng faang nyei ndiangx ndaauv nyei. Yiem singx dinc gu'nyuoz jiex wuov qongx nyei nza'hmien maengx, se yiem Cing-Nzengc Dorngx wuov qongx, zungv mangc duqv buatc naaiv deix ndiangx. Mv baac yiem Cing-Nzengc Dorngx ga'nyiec maengx mangc maiv buatc aqv. Naaiv deix ndiangx corc yiem naaic taux ih jaax hnoi. 9Laengz Ngaengc Waac Faang kungx maaih dongh Mose yiem Holepv Mbong an wuov deix i kuaaiv la'bieiv-benv. Cuotv liuz naaic maiv maaih haaix nyungc. Naaiv deix i kuaaiv la'bieiv-benv se I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung, nqa'haav Ziouv caux ninh mbuo liepc nyei ngaengc waac
10Sai mienh yiem Cing-Nzengc nyei Dorngx cuotv daaih ziouc maaih mbuonx yiem buangv zaangc Ziouv nyei biauv. 11Laaix mbuonx, sai mienh maiv haih zoux gong fu-sux, weic zuqc Ziouv nyei njang-laangc yiem buangv Ziouv nyei biauv.

Zorqv Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Fungx Bun Ziouv

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 6:3-11)

12Wuov zanc Saa^lo^morn daux gaux gorngv,
  “O Ziouv aac, meih bun mba'hnoi yiem wuov lungh,
   mv baac Ziouv gorngv Ziouv oix yiem hmuangx haic nyei mbuonx gu'nyuoz.
  13Yie weic meih ceix ziangx yietc norm nzueic haic nyei biauv,
   se zoux norm dorngx weic bun meih yietc liuz yiem.”
14I^saa^laa^en nyei zuangx mienh corc gapv zunv souv jienv wuov, Saa^lo^morn Hungh huin nzuonx daaih buang waac bun ninh mbuo. 15Ninh gorngv,
“Ceng Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh. Ninh ziux ninh ganh nyei nzuih caux yie nyei die, Ndaawitv, laengz nyei waac longc ninh ganh nyei buoz zoux ziangx. Weic zuqc ninh gorngv,
16‘Yiem yie dorh yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, cuotv I^yipv daaih, yie maiv ginv haaix fingx I^saa^laa^en Mienh nyei haaix norm zingh weic yie nyei Mengh liepc norm biauv. Mv baac yie ginv Ndaawitv daaih gunv yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh.’
17“Yie nyei die, Ndaawitv, jiez hnyouv oix weic Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh nyei Mengh, liepc norm biauv. 18Mv baac Ziouv gorngv mbuox yie nyei die, Ndaawitv, ‘Meih jiez hnyouv weic yie nyei Mengh liepc norm biauv se longx haic aqv, weic zuqc meih maaih naaiv nyungc za'eix yiem meih nyei hnyouv. 19Mv baac meih ganh maiv duqv ceix. Se meih nyei cien dorn oix weic yie nyei Mengh ceix norm biauv.’
20“Ih zanc Ziouv ei ninh laengz nyei waac zoux. Yie nzipc jienv yie nyei die, Ndaawitv, zueiz jienv I^saa^laa^en Mienh nyei hungh weic, hnangv Ziouv laengz nor. Yie yaac duqv weic Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Mengh, ceix ziangx biauv. 21Yie liuc leiz ziangx dorngx an Laengz Ngaengc Waac Faang. Faang gu'nyuoz maaih dongh Ziouv dorh mbuo nyei ong-taaix cuotv I^yipv Deic-Bung wuov zanc ninh caux ninh mbuo laengz jiez nyei ngaengc waac.”

Saa^lo^morn Daux Gaux

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 6:12-42)

22Saa^lo^morn ziouc souv jienv Ziouv nyei ziec-dorngh nza'hmien maengx, dorng jienv yietc zuangx gapv zunv nyei I^saa^laa^en Mienh sung buoz hungx jienv lungh. 23Ninh gorngv,
“O Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh aac, yiem gu'nguaaic lungh fai ga'ndiev ndau maiv maaih Tin-Hungh hnangv meih nor. Meih ei jienv meih laengz nyei ngaengc waac yaac bun cing meih ziepc zuoqv nyei hnamv meih nyei bou, dongh longc nzengc hnyouv gan longx meih wuov deix.
24Meih ei jienv meih caux meih nyei bou, yie nyei die, Ndaawitv, laengz nyei waac zoux. Meih ganh nyei nzuih laengz, meih ganh nyei buoz ih hnoi yaac zoux ziangx aqv.
25“Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh aac, tov ih zanc ei jienv meih caux meih nyei bou, yie nyei die, Ndaawitv, laengz nyei waac zoux. Wuov zanc meih gorngv, ‘Se gorngv meih nyei zeiv-fun faix fim, gan longx yie hnangv meih gan nor, meih ziouc yietc liuz maaih zeiv-fun zueiz I^saa^laa^en Mienh nyei hungh weic.’ 26O I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh aac, tov meih ih zanc zoux ziangx ziux meih caux meih nyei bou, yie nyei die, Ndaawitv, laengz nyei waac.
27“Tin-Hungh za'gengh oix yiem baamh gen fai? Lungh caux gauh hlang jiex nyei lungh, meih yiem maiv njiec. Wuov nyungc, yie ceix naaiv norm biauv meih gauh yiem maiv njiec aqv. 28O Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aac, tov muangx meih nyei bou daux gaux jouh nyei waac. Tov muangx ih hnoi meih nyei bou yiem meih nyei nza'hmien daux gaux tov naaiv deix waac. 29Tov meih hnoi-hnoi muonz-muonz mangc jienv naaiv norm biauv, se dongh meih gorngv naaiv norm dorngx, ‘Yie oix liepc yie nyei Mengh yiem naaiv norm dorngx.’ Meih ziouc muangx haiz meih nyei bou huin naaiv norm dorngx daux gaux nyei waac. 30Meih nyei bou caux meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, huin naaiv norm dorngx daux gaux nyei ziangh hoc, tov Ziouv yiem wuov lungh, meih yiem nyei dorngx, muangx yie mbuo jouh nyei waac. Muangx haiz liuz yaac tov guangc yie mbuo nyei zuiz.
31“Se gorngv maaih dauh juangc laangz mienh zoux dorngc ganh dauh mienh, ziouc zuqc mienh heuc ndouv zioux, oix zuqc dorh ninh taux naaiv zaangc Tin-Hungh nyei biauv, bun ninh yiem meih nyei ziec-dorngh nza'hmien maengx ndouv zioux. 32Tov meih yiem gu'nguaaic lungh muangx yaac ei jienv zoux. Tov siemv meih nyei bou mbuo yaac dingc zoux dorngc wuov dauh nyei zuiz, bun ninh ziux ninh zoux nyei zuqc ndaam-dorng, aengx dingc maiv zoux dorngc wuov dauh maiv maaih zuiz, bun ninh ziux ninh zoux nyei duqv longx.
33“Meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, haaix zanc baamz zuiz ziouc zuqc win-wangv hingh ninh mbuo, nqa'haav ninh mbuo nzuonx daaih lorz meih yiem naaiv meih nyei biauv nyiemc meih nyei mbuox, daux gaux jouh meih, 34tov meih yiem gu'nguaaic lungh muangx yaac guangc meih nyei baeqc fingx nyei zuiz, dorh ninh mbuo nzuonx daaih yiem meih ceix bun ninh mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung.
35“Meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, haaix zanc baamz zuiz, meih dingc zuiz bun lungh haanz, maiv duih mbiungc njiec, ninh mbuo ziouc huin naaiv norm dorngx daux gaux, nyiemc meih nyei mbuox yaac guangc ninh mbuo nyei zuiz, 36tov meih yiem gu'nguaaic lungh muangx haiz yaac guangc meih nyei bou mbuo, meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, nyei zuiz. Tov njaaux ninh mbuo hnangv haaix nor yiem cingx horpc, yaac bun mbiungc njiec meih bun meih nyei baeqc fingx nzipc nyei ndau.
37“Se gorngv yiem naaiv norm deic-bung buangh domh ngorc, fai butv domh wuon-baengc, fai mbiauh jiex mbuov, butv latc douz, fai jopv-nyeic faanv, fai gaeng-mau faanv, fai maaih win-wangv weih gormx oix mborqv meih mbuo nyei haaix norm zingh, fai maiv gunv buangh zuqc haaix nyungc zeqc naanc, haaix nyungc baengc, 38tov muangx ninh mbuo daux gaux nyei waac. Se gorngv haaix dauh mienh fai meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh, jouh meih, gorqv-mienh yaac hnyouv mun taux gorqv-mienh nyei zuiz yaac sung buoz hungx jienv naaiv norm zaangc Ziouv nyei biauv, 39tov yiem gu'nguaaic lungh, meih yiem nyei dorngx, muangx haiz. Tov guangc ninh mbuo nyei zuiz yaac tengx ninh mbuo. Ziux gorqv-mienh zoux nyei jauv tengx ninh mbuo, (weic zuqc kungx maaih meih ganh hnangv hiuv duqv zuangx baamh mienh nyei hnyouv). 40Hnangv naaic weic bun ninh mbuo yiem meih ceix bun yie mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung yietc liuz gamh nziex meih, taaih meih.
41“Gorngv taux ganh fingx mienh, se maiv zeiz meih nyei I^saa^laa^en baeqc fingx, mv baac weic meih nyei mengh yiem go nyei deic-bung daaih, 42(weic zuqc maaih mienh duqv haiz taux meih hlo haic nyei mengh caux meih nyei buoz nyei domh qaqv caux meih sung buoz cuotv zoux mbuoqc horngh nyei sic), ninh yaac daaih hungx naaiv norm biauv daux gaux. 43Tov yiem gu'nguaaic lungh, meih yiem nyei dorngx, muangx haiz yaac ei jienv naaiv dauh ganh fingx mienh tov nyei waac zoux, weic bun maanc fingx mienh hiuv duqv meih nyei Mengh yaac gamh nziex meih, taaih meih, hnangv meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, gamh nziex meih, taaih meih nor. Ninh mbuo yaac haih hiuv duqv yie ceix naaiv norm biauv, mienh gan meih nyei Mbuox heuc.
44“Meih nyei baeqc fingx cuotv mingh caux ninh mbuo nyei win-wangv mborqv jaax, maiv gunv meih paaiv ninh mbuo mingh haaix norm dorngx, ninh mbuo yaac hungx jienv Ziouv ginv daaih nyei zingh caux yie weic meih nyei Mengh liepc daaih nyei biauv, 45tov meih yiem gu'nguaaic lungh muangx ninh mbuo daux gaux jouh nyei waac, bun ninh mbuo duqv hingh.
46“Meih nyei baeqc fingx haaix zanc baamz zuiz dorngc meih, (weic zuqc maiv maaih haaix dauh baamh mienh maiv baamz zuiz), meih ziouc qiex jiez ninh mbuo, zorqv ninh mbuo jiu bun win-wangv caangv ninh mbuo mingh taux win-wangv nyei deic-bung, maiv gunv go fai fatv, 47se gorngv yiem ninh mbuo zuqc caangv mingh wuov norm deic-bung ninh mbuo goiv hnyouv guangc zuiz, yaac yiem zuqc caangv mingh wuov deix mienh nyei dorngx jouh meih, yaac gorngv, ‘Yie mbuo baamz zuiz, zoux dorngc, zoux waaic sic,’ 48se gorngv ninh mbuo yiem caangv ninh mbuo wuov deix win-wangv nyei deic-bung buangv hnyouv buangv eix nzuonx daaih lorz meih, aengx hungx jienv meih jiu bun ninh mbuo nyei ong-taaix nyei deic-bung caux meih ginv daaih nyei zingh caux yie weic meih nyei Mengh ceix daaih nyei biauv, 49tov meih yiem gu'nguaaic lungh, meih yiem nyei dorngx, muangx ninh mbuo daux gaux jouh nyei waac, yaac korv-lienh ninh mbuo. 50Tov guangc meih nyei mienh nyei zuiz, dongh baamz zuiz dorngc meih wuov deix baeqc fingx. Tov guangc nqoi ninh mbuo zoux dorngc meih nyei yietc zungv sic yaac bun mborqv hingh ninh mbuo wuov deix win-wangv korv-lienh ninh mbuo, 51weic zuqc ninh mbuo zoux meih nyei baeqc fingx, meih nzipc nyei buonc, dongh meih dorh cuotv I^yipv Deic-Bung, hnangv yiem sinx hlieqv nyei douz-louh dorh cuotv daaih.
52“Tov Ziouv nungx m'zing mangc jienv meih nyei bou, meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh. Ninh mbuo haaix zanc heuc meih tengx, tov muangx ninh mbuo jouh meih nyei waac. 53O Ziouv Tin-Hungh aac, meih yiem lungh ndiev nyei maanc fingx ginv ninh mbuo daaih zoux meih ganh nzipc nyei buonc, hnangv meih longc Mose gorngv doix meih dorh yie mbuo nyei ong-taaix cuotv I^yipv Deic-Bung.”

Saa^lo^morn Buang Waac Bun Baeqc Fingx

54Saa^lo^morn gueic njiec Ziouv nyei ziec-dorngh nza'hmien sung buoz hungx jienv lungh daux gaux, jouh Ziouv naaiv deix yietc zungv waac liuz, ninh jiez sin daaih 55souv jienv longc qiex hlo nyei buang waac bun gapv zunv nyei yietc zuangx I^saa^laa^en Mienh. Ninh gorngv,
56“Ceng Ziouv, dongh bun I^saa^laa^en Mienh hitv kuonx hnangv ninh laengz nyei waac nor. Ninh ei jienv ninh longc ninh nyei bou, Mose, laengz nyei yietc zungv longx nyei waac, maiv bungx ndortv yietc joux. 57Tov Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh caux yie mbuo yiem hnangv ninh caux yie mbuo nyei ong-taaix mbuo yiem wuov nor. Tov ninh maiv dungx leih nqoi yie mbuo fai guangc yie mbuo. 58Tov bun yie mbuo nyei hnyouv guei ninh, gan ninh nyei yietc zungv doz-leiz, yaac ei jienv ninh jiu bun mbuo nyei ong-taaix nyei leiz-latc caux lingc caux leiz. 59Tov bun yie daux gaux jouh Ziouv naaiv deix waac hnoi-hnoi muonz-muonz yiem nitv Ziouv fatv. Yaac tov ninh korv-lienh ninh nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, ziux ninh mbuo mouz hnoi qiemx longc nyei, 60weic bun lungh ndiev maanc fingx haih hiuv duqv Ziouv se Tin-Hungh. Maiv maaih ganh dauh aqv. 61Hnangv naaic meih mbuo horpc zuqc ziepc zuoqv hnyouv gan Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh. Oix zuqc ei jienv ninh nyei lingc, gan longx ninh nyei leiz-latc hnangv ih hnoi nor.”

Zorqv Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Fungx Bun Ziouv

(Beiv mangc 2 Zunh Doic Douh 7:4-10)

62Hungh diex caux I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx baeqc fingx yiem Ziouv nyei nza'hmien fongc horc ziec. 63Saa^lo^morn fongc horc ziec bun Ziouv weic jiu tong nyei ga'naaiv maaih i waanc i cin dauh ngongh caux ziepc nyeic waanc dauh yungh caux ba'gi yungh. Hungh diex caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ziouc zorqv zaangc Ziouv nyei biauv fungx bun Ziouv.
64Dongh wuov hnoi hungh diex zorqv laatc gu'nyuoz, mbu'ndongx nyei dorngx, zaangc Ziouv nyei biauv nza'hmien maengx, saax cing-nzengc. Ninh yiem wuov fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv, ziec nyei laangh ziqc caux ziec weic jiu tong nyei saeng-kuv nyei hmei, weic zuqc yiem zaangc Ziouv nyei biauv nza'hmien maengx nyei dongh siqv ziec-dorngh faix haic, an maiv njiec buov ziec nyei ga'naaiv caux ziec nyei laangh ziqc caux ziec weic jiu tong nyei saeng-kuv hmei.
65Wuov zanc Saa^lo^morn caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh yiem wuov jiex zipv. Gapv zunv nyei mienh camv! haic aqv. Maaih yiem Le^mbo Haamatv taux I^yipv Ndoqv daaih nyei mienh. Ninh mbuo yiem Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, nyei nza'hmien zoux jorm houc siec hnoi, aengx caux siec hnoi. Yietc zungv maaih ziepc feix hnoi. 66Nqa'haav wuov hnoi hungh diex mbuox baeqc fingx nzuonx. Ninh mbuo buang waac bun hungh diex ziouc nzuonx biauv, za'gengh njien-youh a'hneiv haic weic Ziouv bun ninh nyei bou, Ndaawitv, caux ninh nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, duqv longx nyei yietc zungv sic.