8

Y-Salômôm Leo Nglăp Hip Tâm Ngih Brah

1Nôk nây Y-Salômôn kuăl rgum phung bu bŭnh bu ranh Israel, jêh ri lĕ rngôch phung kôranh ndŭl mpôl kôranh ma phung noi deh ngih Israel văch tât panăp Y-Salômôn tâm ƀon Yêrusalem, gay tung hip nau tâm rnglăp Yêhôva tă bơh ƀon Y-David, jêng ƀon Siôn gay nglăp tâm ngih brah.
2Tâm khay Êthanim, jêng khay pơh, lĕ rphung ƀon lan Israel rgum băl văch jŭm Hađăch Salômôn gay văch râng năng nhêt ƀŭn 3Tơlah lĕ rngôch buranh Israel lĕ tât jêh, pôri phung kôranh ƀư brah tung leo hip. 4Pônây phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Lêvi tung leo hip Yêhôva, ngih bok tâm rƀŭn, jêh ri djôt leo lĕ rngôch khăl ngan kloh ngăn gŭ tâm ngih bok. 5Hađăch Salômôn jêh ri lĕ rngôch phung Israel tâm rƀŭn panăp păng, dâk ndrel ma păng panăp hip. Khân păng nhhơr ƀư brah âk ngăn biăp jêh ri ndrôk kŏ tât mâu hôm dơi kơp. 6Jêh nây phung kôranh ƀư brah tung hip nau tâm rnglăp Yêhôva leo ma ntŭk păng tâm jrô kloh tâm trôm ngih tâm Jrô Kloh Ueh Lơn tâm dâng ntĭng năr phung Chêrubim. 7Yorlah phung chêrubim lĭ năr khân păng ta kalơ hip, pônây phung chêrubim jêng ndơ nkŭm ta kalơ hip jêh ri mâng tung păng. 8Mâng tung nây jong ngăn tât bu dơi saơ chiông păng ntơm bơh jrô kloh panăp ntŭk kloh ueh ngăn tâm trôm; ƀiălah bu mâu dơi saơ ôh tă padih aơ. Khân păng gŭ ta nây n'ho tât ma nar aơ.
9Tâm hip mâu geh du ndô ndơ ôh kanŏng bar plơp rlat lŭ Y-Môis hŏ ăn tâm nây dôl hôm gŭ ta yôk Hôrep, jêng ntŭk Yêhôva hŏ ƀư nau tâm rnglăp đah phung Israel, dôl khân păng mhe du luh tă bơh n'gor bri Êjipt. 10Dôl phung kôranh ƀư brah luh tă bơh jrô kloh, geh thŭl tŭk nkâm bêng ngih Yêhôva, 11kŏ tât phung kôranh ƀư brah mâu dơi dâk ôh gay pah kan nhhơr yor thŭl tŭk nây nkâm jêh ri yor nau chrêk ma lơp Yêhôva lĕ bêng ngih Yêhôva.

Nau Nhhơr Ngih Brah

12Nôk nây Y-Salômôn ngơi: "Yêhôva lĕ dơm jêh măt nar tâm trôk, ƀiălah Yêhôva hŏ lah jêh Păng gŭ tâm ndâr nau ngo vêt-vê. 13Gâp hŏ ndâk jêh ma may du mlâm ngih bu yơk, du ntŭk prăp ma may gŭ n'ho ro." 14Jêh ta nây hađăch rle muh măt păng jêh ri mŏt ton ma lĕ rngôch phung Israel gŭ tâm rƀŭn, dôl lĕ rngôch phung Israel tâm rƀŭn dâk nsrâng. 15Jêh ri păng lah:
 "Mŏt ma Yêhôva, jêng Brah Ndu Israel, jêng Nơm ƀư ăn n'hêl nanê̆ lĕ rngôch nau Păng hŏ ton jêh ma Y-David, mbơ̆ gâp. Păng lah pô aơ:
16'Ntơm bơh nar gâp ngluh phung ƀon lan gâp Israel du luh tă bơh n'gor bri Êjip, gâp mâu mâp săch ôh du rplay ƀon êng tâm lĕ rngôch ndŭl mpôl Israel gay ndâk du mlâm ngih gay ăn Amoh gâp mra gŭ ta nây, ƀiălah gâp hŏ săch Y-David gay chiă uănh phung ƀon lan gâp Israel.' 17Y-David, mbơ̆ gâp, geh jêh tâm nuih n'hâm ŭch ndâk du mlâm ngih ma Amoh Yêhôva, Brah Ndu Israel. 18Ƀiălah Yêhôva lah jêh ma Y-David, mbơ̆ gâp pô aơ: 'Yorlah tâm nuih n'hâm may lĕ geh jêh nau ŭch ndâk du mlâm ngih ăn Amoh gâp, nau may ŭch ƀư nây ueh jêh tâm nuih n'hâm may.
19Ƀiă lah may mâu mra ndâk ôh ngih nây ăn ma gâp, ƀiălah kon buklâu may, yor tă bơh may deh păng, mra ndâk ngih nây ma Amoh gâp! 20Abaơ ri Yêhôva hŏ ƀư jêng ngăn jêh nau Păng hŏ ton, yorlah gâp hŏ dâk ntrok ntŭk Y-David, mbơ̆ gâp; gâp gŭ ta sưng hađăch Israel, tĭng nâm Yêhôva hŏ ton, jêh ri gâp hŏ ndâk jêh ngih ma Amoh Yêhôva, jêng Brah Ndu Phung Israel.
21Ta aơ gâp hŏ ƀư du ntŭk prăp ma hip, tâm hip nây geh nau tâm rnglăp Yêhôva ƀư đah phung chô che he, dôl păng njŭn leo ngluh khân păng bơh n'gor bri Êjipt."
22Nôk nây Y-Salômôn dâk panăp nơng Yêhôva tra năp lĕ rngôch phung Israel gŭ tâm rƀŭn. Yơr bar đah ti rlet kalơ trôk, 23jêh ri lah:
 "Hơi Yêhôva, Brah Ndu phung Israel! Mâu geh ôh Brah Ndu êng nâm bu may tâm trôk prêh kalơ mâu lah ta neh tâm dâng aơ. May djôt prăp nau tâm rnglăp jêh ri tâm mpơl nau rŏng ngăn ngên ma phung oh mon may, jêng phung chuat hăn ma lĕ nuih n'hâm khân păng tanăp măt may.
24May hŏ djôt prăp jêh nau may lah ma oh mon may Y-David, mbơ̆ gâp. Nanê̆ ngăn may ngơi ma trôm mbung may hŏ ton yor ri nar aơ ma ti may hŏ ƀư jêng ngăn jêh.
25Pô ri aƀaơ, Hơi Yêhôva, Brah Ndu phung Israel, djôt prăp hom nau may hŏ ton đah oh mon may Y-David, mbơ̆ gâp, nau may ton ma păng, lah: "Ta năp măt gâp, may mâu mra ach ôh du huê bunuyh thoi may gŭ ta sưng hađăch phung Israel, tơlah kon sau may blau njrăng djôt prăp ăn di trong khân păng, chuat hăn tra năp măt gâp nâm bu may hŏ chuat hăn jêh panăp gâp!
26Yor ri aƀaơ, Hơi Brah Ndu phung Israel, ăn nau may ton aơ ƀư n'hêl nanê̆, nau may hŏ ngơi ma oh mon may Y-David, mbơ̆ gâp. 27"Ƀiălah Brah Ndu geh gŭ ngăn lĕ ta neh ntu? Nđâp ma trôk, tâm trôk ta kalơ prêh lơn ê hŏ dơi đŏng djôt prăp may; rlau lơn ma nây ngih gâp ƀư aơ kŏ mâu dơi djôt prăp ôh may!
28Pô nây Hơi Yêhôva jêng Brah Ndu gâp, dăn rkêng iăt ma nau oh mon may mbơh sơm jêh nau oh mon may nter nar aơ jêh ri mbơh sơm tra năp may. 29Dăn măt may lin măng nâm nar mêt uănh ngih aơ, jêng ntŭk may hŏ lah: 'Amoh gâp gŭ ta nây;' gay ma may dơi tăng nau oh mon may mbơh sơm mpeh tă ntŭk aơ. 30Dăn may rkêng tôr ma nau oh mon may mbơh sơm jêh ri phung ƀon lan may Israel vơl tơlah khân păng mbơh sơm mpeh tă ntŭk aơ. Tă ntŭk tâm trôk, ntŭk may gŭ; lah may lĕ tăng jêh ri sâm yô̆ an.
31"Tơlah geh mbu moh ƀư tih đah nơm pĭt meng păng, jêh ri bu ăn păng sơm ton; tơlah nơm nây văch tât jêh ri sơm ton panăp nơng may tâm ngih aơ, 32pôri tă ntŭk tâm trôk dăn may rkêng iăt, sâm ƀư jêh ri phat dôih an phung oh mon may; may tâm rmal nơm ƀư tih jêh ri ntô̆p nau tih păng ta kalơ bôk păng nơm, jêh ri dăn may kơp sŏng ma nơm ueh sŏng jêh nây mplơ̆ an ma păng tĭng nâm nau sŏng păng.
33"Tơlah phung ƀon lan may Israel geh ƀư tih tâm rdâng đah may, jêh nây phung rlăng lơh rai, ƀiă lah tơlah khân păng plơ̆ sĭt ma may, jêh ri mbơh nau khân păng chroh ma amoh may, mbơh sơm jêh ri vơl ma may tâm ngih aơ, 34pô nây ăn may iăt bơh trôk yô̆ an ma nau tih phung ƀon lan may Israel, jêh ri leo khân păng sĭt tay rlet ma n'gor may hŏ ăn jêh ma chô che khân păng.
35"Tơ lah trôk phang, prăng jêh ri mâu hôm geh ôh dak mih tô̆p ta neh yorlah khân păng ƀư tih jêh đah may, ƀiălah jêh nây khân păng mbơh sơm rle ma ntŭk aơ, jêh ri mbơh nau khân păng chroh ma amoh may, chalơi nau tih khân păng, yorlah may hŏ ƀư nkrit jêh, 36pôri tă tâm trôk, dăn may iăt khân păng, jêh ri yô̆ an ma nau tih phung oh mon may, phung ƀon lan Israel. Dăn ma may sâm nti khân păng trong ueh gay ma khân păng mra hăn; jêh ri ăn dak mih tô̆p tâm neh may, neh may hŏ ăn jêh ma phung ƀon lan may jêng chăm drăp. 37Tơlah tâm n'gor bri geh nau sa sât ji ngot, tơlah khân păng tưp nau ji chrôt, prăng phang, hon sêt-o, krah mâu lah ndrŭng; tơlah phung rlăng geh nchueng khân păng tâm moh nâm ƀon khân păng gŭ, tâm lĕ moh nau khân păng geh nau ji tưp chrôt srê nkhĭt, ăp ntil nau ji kuet ji rôi; 38moh nau mbơh sơm, vơh vơl gĭt lah du huê bunuyh mâu lah lĕ rngôch phung ƀon lan may Israel, ăp nơm gĭt nau krit tâm nuih n'hâm păng nơm jêh ri yơr ti rle năp ma ngih aơ. 39nôk nây dăn may rkêng tôr iăt tă tâm trôk ntŭk may gŭ, jêh ri yô̆ an, ƀư an, sâm mplơ̆ ma ăp nơm tĭng nâm may gĭt năl nuih n'hâm păng, jêh ri tĭng nâm trong chuat păng; yorlah kanŏng êng du huê may dơm dơi gĭt ngăn tâm lĕ ngôch nuih n'hâm bunuyh. 40gay ma khân păng yơk klach ma may du njăr rêh khân păng, jêh ri mra rêh tâm n'gor bri may hŏ ăn jêh ma chô che khân păng.
41"Tâm ban pônây đŏng du huê bu năch, mâu jêng ôh phung ƀon lan may Israel, văch tă bơh bri ngai yor lư amoh may. 42Yorlah khân păng tăng ma amoh toyh may, ti brah may, jêh ri ti may yơr jêh, tơlah păng văch tât mbơh sơm rle năp ma ngih aơ, 43iăt an tă tâm trôk ntŭk may gŭ, jêh ri ƀư tĭng nâm lĕ rngôch nau nơm kuăl mbơh sơm ma may; gay ma lĕ rngôch phung ƀon lan ta neh ntu dơi gĭt amoh may jêh ri klach ma may, nâm bu phung ƀon lan Israel, jêh ri gay ma khân păng dơi gĭt ma ngih aơ gâp ndâk jêh ma may bu ntơ tâm Amoh may.
44"Tơlah phung ƀon lan may du luh tâm lơh đah phung rlăng khân păng, dôl tĭng ndô̆ trong may mra prơh khân păng hăn, jêh ri tơlah khân păng kuăl mbơh sơm ma Yêhôva rle năp ma ƀon aơ jêng ƀon may hŏ săch jêh ri ngih gâp hŏ ndâk ăn ma Amoh may gay ŭch mbơh ma Yêhôva,
45pôri tă tâm trôk, ntŭk may gŭ, dăn may rkêng iăt nau khân păng mbơh sơm jêh ri nau khân păng dăn gay ma koh dŏng kơl kan khân păng. 46"Tơlah khân păng ƀư til đah may yorlah mâu geh ôh du huê bunuyh mâu tih jêh ri nau may ji nuih ma khân păng, jao khân păng ma phung rlăng, bu nhŭp khân păng jêng dĭk nă tâm n'gor bri phung rlăng ntŭk ngai mâu lah dăch; 47ƀiălah tơlah nuih n'hâm khân păng mĭn dôl gŭ tâm bri bu nhŭp leo khân păng jêng bu nă, gĭt nduyh tôr tâm rgâl êng, khân păng nhăl rmal jêh ri vơh vơl ma may tâm n'gor bri phung nhŭp khân păng hăn ƀư dĭk nă, lah: "Hên ƀư tih jêh, jêh ri ƀư nau kue jêh nây djơh mhĭk.'
48Tơlah khân păng nhăl rmal ma lĕ nau mĭn jêh ri ma lĕ nuih n'hâm dôl gŭ tâm bri phung rlăng khân păng, phung nhŭp leo khân păng jêng bu nă, tơlah khân păng mbơh sơm ma may rle năp ma bri khân păng nơm, jêng bri may lĕ ăn jêh ma chô che khân păng, mpeh ƀon may hŏ săch, jêh ri ngih brah gâp ndâk jêh ma Amoh may.
49nôk nây tâm trôk ntŭk may gŭ rkêng iăt nau khân păng mbơh sơm jêh ri nau khân păng vơl, gay ma koh dŏng kơl kan khân păng; 50dăn ma may yô̆ an ma phung ƀon lan may ƀư tih jêh đah may, jêh ri lĕ rngôch nau khân păng rlau nau vay khân păng ƀư jêh đah may; jêh ri ăn khân păng geh nau yô̆ ta năp măt phung nhŭp leo khân păng jêng bună, gay ma bu geh nau yô̆ nđach ma khân păng; 51yorlah khân păng jêng phung ƀon lan may, jêh ri jêng drăp ndơn ma may, jêng phung may ngluh jêh tă bơh n'gor bri Êjipt, tă lơh ta nklang ŭnh năk loih. 52Dăn măt may lin ma nau phung oh mon may vơl, jêh ri nau phung ƀon lan may Israel vơh vơl, dăn may rkêng tôr iăt khân păng tơlah khân păng mbơh sơm ma may. 53Yorlah may hŏ nkhah khân păng du luh tă bơh lĕ rngôch phung ƀon lan kalơ neh ntu, gay ma khân păng jêng drăp ndơn may, tĭng nâm nau may mbơh jêh ma Y-Môis, oh mon may, dôl may ngluh phung chô che hêh du luh bơh n'gor bri Êjipt, Hơi Kôranh Brah Yêhôva." 54Tơlah Y-Salômôn rdŭt jêh nau mbơh sơm aơ jêh ri nau vơh vơl aơ ma Yêhôva, ntŭk păng chon kômâk ti păng yơr leo kalơ trôk. 55Păng dâk, jêh ri mŏt ton ma lĕ rngôch phung Israel gŭ tâm rƀŭn ma bâr huy, lah: 56"Mŏt ton ma Yêhôva, nơm ăn jêh nau rlu ma phung ƀon lan păng Israel, tĭng nâm lĕ rngôch nau păng hŏ ton. Mâu geh ôh du mbâr ngơi pưt tâm lĕ rngôch nau păng ton ueh, păng mbơh jêh ma oh mon păng Y-Môis. 57Dăn ma Yêhôva jêng Brah Ndu he gŭ ndrel ma he, nâm bu păng hŏ gŭ ndrel ma chô che he. Dăn păng lơi dĭng chalơi he mâu lah dun ôh ma he.
58Ăn nuih n'hâm he rle ma păng ƀaƀơ, hăn tâm lĕ rngôch trong păng, jêh ri gay ma he prăp nau păng ntĭnh, nau vay păng, jêh ri nau păng ntrŭnh, nau nây păng hŏ ntăm ma phung chô che he. 59Ăn nau gâp ngơi aơ, nau gâp vơl dăn jêh tra năp măt Yêhôva mra gŭ êp Yêhôva Brah Ndu he nar măng. Jêh ri ăn păng koh dŏng kơl oh mon păng jêh ri kan phung ƀon lan păng Israel tĭng nâm nau tât ăp nar; 60gay ăn lĕ rngôch ntil mpôl bunuyh ta kalơ neh mra gĭt ma Yêhôva jêng Brah Ndu, mâu hôm geh brah êng ôh. 61Pôri, ăn khân may sŏk nuih n'hâm ueh sŏng ngăn jao ma Yêhôva, Brah Ndu he, gŭ rêh tĭng ndô̆ nau vay păng ntĭnh, nâm bu hŏ ƀư nar aơ." 62Jêh nây hadđăch jêh ri lĕ rngôch phung Israel ndrel ma păng nhhơr ndơ ƀư brah ta năp Yêhôva.
63Y-Salômôn nhhơr ma Yêhôva ndơ nhhơr ma nau đăp mpăn bar rmưn bar rbăn mlâm ndrôk jêh ri du rsen bar rmưn mlâm biăp. Pônây hađăch jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan Israel nhhơr ngih brah ma Yêhôva. 64Nar nây, đŏng, hađăch prăp êng ntŭk ta nklang nhhuang panăp ngih Yêhôva, gay ƀư ntŭk nhhơr ndơ nhhơr gŭch, ăp tơ̆ nhhơr ndơ nhhơr ranih muy, jêh ri ngi bơh ndơ nhhơr ma nau đăp mpăn, yorlah nơng kông ta năp măt Yêhôva jê̆ ir, mâu tŏng ôh ntŭk gay n'gân lĕ ndơ nhhơr gŭch, ndơ nhhơr ranih muy jêh ri ngi bơh ndơ nhhơr ma nau đăp mpăn.
65Pônây, nar nây Y-Salômôn jêh ri lĕ ngôch phung ƀon lan Israel ndrel ma păng rgum băl ƀư nau nhêt sa tra năp măt Yêhôva jêng Brah Ndu he tâm pơh nar. Du phung âk ngăn, văch tât ntơm bơh ntŭk lăp ƀon Hamat tât ta dak n'hor n'gor bri Êjipt. 66Lăp năng pham, păng ăn phung ƀon sĭt. Khân păng mŏt ton ma hađăch, jêh nây hăn sĭt rlet ngih vâl khân păng nơm ma nuih n'hâm hâk răm yor lĕ nau ueh Yêhôva tâm mpơl jêh ma Y-David oh mon păng jêh ri ma phung Israel phung ƀon lan păng.

Yêhôva Tâm Mpơl Tơ̆ Bar Ma Y-Salômôn