4

1Yor nây hên geh kan aơ tĭng nâm nau Brah Ndu yô̆ hên mâu rdja nuih n'hâm ôh. 2Ƀiălah hên dun jêh ndơ ƀư bêk bu ƀư ma nau ndâp. Hên dun nau ndơm jêh ri mâu rgâl Nau Brah Ndu Ngơi ôh, ƀiălah dôl hên rblang rah vah ma nau nanê̆, hên tâm mpơl hên nơm ma nuih n'hâm sŏng lĕ rngôch bunuyh ta năp Brah Ndu. 3Tơlah nau mhe mhan ueh he ăt nkŭm, păng geh bok nkŭm knŏng ma phung roh. 4Ma phung mâu chroh nây, brah rnôk aơ nkŭm lơi nau gĭt rbăng khân păng, gay lơi ăn khân păng saơ nau chrêk rmah nau mhe mhan ueh sol tâm Brah Krist, nơm jêng rup Brah Ndu. 5Hên mâu nti nau hên nơm ôh, ƀiălah hên nti nau Brah Krist, Kôranh Brah, jêh ri hên nơm jêng tâm ban ma oh mon khân may yor Brah Yêsu. 6Yorlah Brah Ndu lah jêh: "Ăn nau ang sol bơh nau ngo". Păng sol jêh tâm nuih n'hâm he ŭch ăn nau ang bơh nau gĭt rbăng ma nau chrêk rmah Brah Ndu ta muh măt Brah Krist.
7Ƀiălah hên prăp ndơ khlay aơ tâm yăng neh, pôri mơ nau brah toyh ngăn jêng ndơ Brah Ndu, mâu di ndơ he ôh. 8Lĕ rngôch nau mpet hên, ƀiălah mâu tât lêk ôh; hên geh nau rŭng, ƀiălah mâu djoh nuih n'hâm ôh; 9bu ƀư mhĭk ma hên; ƀiălah hên mâu gŭ êng ôh; bu dong hên tât chalôt, ƀiălah mâu roh ôh; 10hên djôt mro tâm săk jăn hên nau khĭt Brah Yêsu, gay ma nau rêh Brah Yêsu mra tâm mpơl lĕ tâm săk jăn hên. 11Yorlah phung hên gŭ rêh jêng phung bu jao mro ma nau khĭt yor Brah Yêsu, gay ma nau rêh Brah Yêsu mra tâm mpơl lĕ tâm săk jăn hên blau khĭt. 12Pôri, nau khĭt pah kan tâm hên, ƀiălah nau rêh pah kan tâm khân may. 13Yor hên geh nau mĭn chroh nâm bu nơm nchih jêh pô aơ: "Gâp chroh jêh, pô nây gâp ngơi, "hên tâm ban lĕ chroh, pô nây yơh hên ngơi. 14Dôl hên gĭt ma Nơm hŏ ƀư rêh jêh Brah Yêsu, mra rêh hên ndrel ma Brah Yêsu lĕ, jêh ri Păng mra tâm mpơl hên ndrel ma khân may ta năp păng. 15Lĕ nau nây tât yor khân may, gay ma nau yô̆ mra jêng rmeh ler âk bunuyh dôl tâm n'hao nau rnê ma nau chrêk rmah Brah Ndu.
16Yor nây hên mâu djoh nuih ôh. Nđâp tơlah săk jăn ntơm rai grĕ grĕ, tâm dâng hên jêng mhe ăp nar. 17Yorlah nau rêh ni hên n'gơch aƀaơ nkra ma hên nau jâk chrêk rmah n'ho ro rlau ma lĕ rnâng. 18Yorlah hên mâu uănh ôh ma ndơ dơi saơ ƀiălah ma ndơ mâu dơi saơ, yorlah ndơ dơi saơ gŭ ƀâtlât, ƀiălah ndơ mâu dơi saơ ôh gŭ n'ho ro.